Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Systemteori ser på organisasjonen fra et fugleperspektiv og forteller oss hvordan den fungerer som en helhet og hvordan den bør fungere for å oppnå en effektiv og lønnsom verdiskapningsprosess av verditilbud som markedet etterspør og som optimaliserer kundeopplevelsen, kundetilfredsheten og kundelojaliteten.

Hvor stammer begrepet system fra?

Begrepet “System” kommer av det greske ordet ”systema” som betyr “å sammenstille“. Selve begrepet system kan defineres som:

en interaktiv samling av enheter og prosesser som står i en relasjon med hverandre.

På et makro nivå kan et “system” defineres som:

“En rekke fysisk og sosiale strukturer og prosesser bestående av en rekke selvstyrte sub-systemer, enheter og del-prosesser som samhandler med hverandre og som er gjensidig avhengig av hverandre og sitt eksterne miljø (markedssystem) for å fungere og skape et ønsket og forventet sluttresultat.”

Systemet er her organisasjonen, mens det eksterne miljøet refererer til alle aktørene som inngår i det vi kaller markedssystemet. Sluttresultatet er ett eller flere verditilbud (produkter og tjenester) som virksomheten skaper for sine kunder. Enhetene kan være alt fra enkeltindivider til grupper, avdelinger og divisjoner i organisasjonen, mens sub-systemene er alle selvstendige verdiaktiviteter i virksomheten. F.eks. logistikk og lager, rekruttering og opplæring, og salgs- og distribusjonsapparatet.

På et mikro-nivå kan vi definere et system som:

et sett prosesser, som styres av detaljerte metoder, prosedyrer og rutiner for å utføre en spesifikk aktivitet, plikt eller løse et problem.


Generell systemteori (GST)

Generell systemteori, GST, ble for første gang beskrevet av biologen Ludwig von Bertanlanffy i 1968, og var en “generell systemteori” som beskriver hvordan alle levende livsformer tilpasser seg omgivelsene sine for å kunne overleve over tid. Dette var et oppgjør med “maskinmetaforen” som ble brukt for å beskrive menneskesinnet, organisasjoner, relasjoner og verden i sin helhet.

Med maskin som metafor kan verden forstås gjennom å bli delt opp i mindre og mindre deler, og hver enkelt del kan forstås og undersøkes separat. Generell systemteori tar det motsatte utgangspunktet og sier at det er relasjonene og interaksjonen mellom delene som må studeres og at helheten er større en summen av enkeltkomponentene i systemet. 1 + 1 er her ikke 2, men 3. Teoriens budskap er at egenskapene til et gitt system (biologisk, kjemisk, sosialt, økonomisk, mentalt, lingvistisk, osv) ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte komponentene alene. I stedet er det systemet som helhet som avgjør hvordan de enkelte delene oppfører seg. En bedriftsleder kan f.eks. gjennom å finne den rette systemkombinasjonen:

  1. skape synergieffekter som øker lønnsomheten
  2. redusere ressursbruken og prosesskostnadene (produsere mer med mindre)
  3. øke kundeopplevelsen, kundetilfredsheten og kundelojaliteten

Et åpent system

Et system kan være åpent eller lukket. Mens fysikerne holdt seg til modeller av lukkede systemer, gikk von Bertalanffy inn for å bruke åpne systemer som modell for studier av levende organismer. Mens helheten – dvs. enhetene – ikke har kontakt med omverden utenfor organisasjonen i et lukket system, har de i et åpent system også kontakt med og relasjoner til enheter utenfor systemet (organisasjonen).

Strukturer og relasjoner

At enhetene står i relasjon med hverandre vil si at de står i kontakt med hverandre. Blir enkelte relasjoner særlig sterke og dominerende i systemet sies de å danne strukturer og mønstre. Strukturene kan ha ulik form, og dens form avgjør hvilke relasjoner som oppstår i systemet. Strukturene antas med andre ord å gi systemet mye av dets egenart.

Relasjonene mellom enhetene har betydning for hele systemets virkemåte og overlevelse. For at systemet skal kunne overleve må prosessene og relasjonene mellom enhetene  kunne håndtere stress og uventede påkjenninger. Et stabilt system er ett som kan overkomme uvante belastninger og forstyrrelser, mens et ustabilt system er et system som ikke tåler uvante påkjenninger og stress.

Systemteori har mange bruksområder

Systemteori benyttes som utgangspunkt for mange akademiske teorier. F.eks. benyttes systemteori som utgangspunkt for:

Vi skal i denne gjennomgangen av systemteori ta for oss hvordan teorien kan benyttes i ledelse, markedsføring og økonomisk tenkning.

Et større verdikjedesystem

Benytter vi systemteori i forbindelse med virksomhetens strategiske planlegging står verdiskapningsprosessen som viser hvordan virksomheten skaper kundeverdier gjennom å gjøre om input til output gjennom en verdiskapningsprosess sentralt. Denne verdiskapningsprosessen fremstiller vi gjerne som en verdikjede som viser oss hvilke kjerne- og støtteaktiviteter verdiskapningsprosessen består av, men det finnes også en rekke andre verdikonfigurasjoner vi kan legge til grunn.

verdikjedesystemet

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss