Hovedmarkeder og politiske virkemidler i økonomien

hoved-markeder

Når vi skal analysere og sette opp mål for den økonomiske politikken i samfunnet er det vanlig å dele opp økonomien i fire markeder:

  • Vare- og tjenestemarkedet
  • Penge- og kredittmarkedene
  • Valutamarkedene
  • Arbeidsmarkedet

Vare- og tjenestemarkedet

Vare- og tjenestemarkedet tar for seg:

tilbudet og etterspørselen etter varer og tjenester i økonomien.

For å beskrive dette markedet benytter vi oss av real ligningen. Real ligningen for de ulike økonomiene er:

Den økonomiske målsettingen på dette hovedmarkedet er som regel økonomisk vekst. Det skjer gjennom å øke produksjonen av varer og tjenester.

Penge- og kredittmarkedene

Penge- og kredittmarkedene består av:

en rekke del-markeder hvor kortsiktige og langsiktige finansstørrelser (obligasjoner, aksjer, bankinnskudd o.l.) kjøpes og selges.

Samspillet mellom finans- og real-markedene er av sentral betydning for analysene av penge- og kredittmarkedene. Årsaken er at endringer i tilbud- eller etterspørselssiden i finansmarkedene vil påvirke rentenivået. Siden rentenivået spiller en viktig rolle for bedriftenes etterspørsel etter realkapital og husholdningenes kjøp av realkapital (f.eks. bolig) og varige forbruksgoder (f.eks. bil), vil økning eller en nedgang i rentenivået være avgjørende for hvor stor den økonomiske veksten og velferdsøkningen blir.

Den økonomiske målsettingen på dette hovedmarkedet er som regel lav inflasjon.

Valutamarkedet

Valutamarkedet omhandler:

Kjøp og salg av andre lands penger (valuta).

I valutamarkedet handles det med andre lands penger, dvs. det etterspørres og tilbys valuta. Valutakursen er den prisen som dannes i dette markedet.

Stabil valutakurs er som regel målsettingen i dette hovedmarkedet.

Arbeidsmarkedet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.