Domene og webhotell fra OnNet.no

Korrelasjonsdesign
Photo by Alexander Grey

Hva er et korrelasjonsdesign?

Korrelasjon (også kalt samvariasjon) er et statistisk mål på hvor mye to målbare størrelser henger sammen med hverandre. Et korrelasjonsdesign er dermed et ikke-eksperimentelt design hvor vi undersøker sammenhengen mellom to eller flere variabler. For eksempel om det er en sammenheng mellom IQ til mor og barn.

Forskeren observerer her variablene over tid og trekker deretter konklusjoner basert på disse observasjonene. Denne typen forskningsdesign krever to forskjellige grupper (enheter).

For å avgjøre om det er en sammenheng mellom to variabler bruker vi gjerne en statistisk metode som kalles Pearsons korrelasjonskoeffisient, men andre lignende metoder kan også brukes. En korrelasjonskoeffisient kan ha en verdi mellom -1 og +1. Hvis korrelasjonskoeffisienten er +1, indikerer det en positiv sammenheng mellom de to variablene, mens -1 betyr en negativ sammenheng. Null angir at det ikke er noen sammenheng mellom variablene.

To hovedtyper korrelasjonsdesign

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss