Produksjonsfaktorer (innsatsfaktorer)

For å produsere økonomiske goder trenger man kapital, kunnskap, arbeidskraft, råmatrialer o.l. Disse faktorene kalles med en fellesbetegnelse for bedriftens produksjonsfaktorer.

Variabel, verdi og målenivå

En variabel er en egenskap ved en enhet som kan måles og som kan anta minst to verdier. Vi går her igjennom forskjellene i detalj.

Data og datatyper

En gjennomgang av hva data er og hvilke datatyper som finnes. Primærdata vs. sekundærdata, kvalitative vs. kvantative data osv.

Økonomi

Økonomi er læren om å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte for å tilfredsstille menneskelige behov.

Samfunnsøkonomiske spørsmål og problemer

Siden mennesket nærmest har uendelig mange behov og ønsker, vil innsats- og produksjonsfaktorene bli flaskehalsene i økonomien.

Valg av perspektiv – mikro- eller makroøkonomi

Hvilke problemer og løsninger man ser i økonomien henger sammen med hvilket perspektiv man ser økonomien i fra. Her går hovedskillet mellom mikro- og makroøkonomi.

Økologi

Læren om samspillet i naturen og hvordan ulike arter forholder seg til hverandre og miljøet de lever i.

Verdiskapningprinsipper i økonomien

4 mulige prinsipper: profittmaksimering, omsetningmaksimering, kostnadoptimalisering og non-profit prinsippet. Hva er forskjellen?