Domene og webhotell fra OnNet.no

soft-analyse

SOFT-analyse, SWAP-analyse og SWOT-analyse er tre begreper som betyr det samme (kjært barn har mange navn).

Vi har i denne artikkelen valgt å bruke begrepet SOFT-analyse som er det eldste av disse tre betegnelsene. Teorien bak alle tre modellene er imidlertid lik.

SOFT-analyse er en situasjonsanalyse av virksomhetens arbeidsbetingelser og markedsystem.

Den er mest brukt i forbindelse med langtidsplanlegging, hvor det er viktig å vurdere egne sterke og svake sider, samt å finne de problemer og muligheter som kan melde seg senere. Men den kan også brukes i mange andre sammenhenger (her er det bare din fantasi som setter begrensningene).

Hva betyr SOFT eller SWOT-analyse?

SOFT-analyse er en forkortelse for de engelske ordene: Strengths, Opportunities, Faults and Threats, mens begrepet SWOT-analyse er en forkortelse for: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Begge begrepene refererer til det samme, og er en sammenstilling av positive og negative faktorer.

1.Styrke (Strength)Hvilke sterke sider har virksomheten i dag, og hvordan kan utnytte og ta vare på disse sterke sidene i tiden fremover?2. Muligheter (Opportunities)Hvilke forhold ved din virksomhet innebærer nye muligheter i fremtiden ? Hva bør du gjøre for å utnytte disse mulighetene ?
3. Svakheter (Faults)Hvilke sider av din virksomhet har feil eller svakheter, og hva kan du gjøre for å rette på disse forholdene ?4. Trusler (Threats)Hvilke fremtidige forhold innebærer trusler for din virksomhet, og hva bør du gjøre for å stå bedre rustet til å møte disse truslene ?

Momentene som kommer frem under analysen av de fire hovedkategoriene; svakheter, styrke, trusler og muligheter, kan samles som stikkord i en datamatrise for å få et forenklet bilde av virkeligheten.

SOFT – analyseInterne arbeids- betingelserEksterne arbeidsbetingelser

+

S (Styrke)O (Muligheter)

F (Svakheter)T (Trusler)

 

Hvordan bruke en SOFT- analyse ?

SOFT-analyse, SWOP-analyse, SWAP-analyse

Hvordan man benytter softanalysen er individuelt. Mange er av den oppfatning at de interne arbeidsbetingelsene utgjør svakheter og styrke komponentene i SOFT – analysen, mens de eksterne avgir hvilke trusler og muligheter som finnes.

Velger man å tolke SOFT – analysen slik kan resultatene sammenfattes i datamatrisen som er vist over.

En annen variant av SOFT – analysen er å ikke skille mellom interne – og eksterne arbeidsbetingelser, men å differensiere på tid; nåtid og fremtid. Ved å analysere dagens arbeidsbetingelser vil vi avdekke en rekke styrker og svakheter ved organisasjonen internt og eksternt som utgjør fremtidige muligheter og trusler. Ut i fra en slik betraktning kan man bruke ovennevnte datamatrise slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss