Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 15 av 37 artikler om Historisk utvikling på ledelse

Velferdsstaten vokser frem

Mens 1960-tallet var preget av økonomiske bekymringer i Norge, fikk vi en kraftig økning i velstanden og levestandarden på 1970-tallet. Etter at oljen var funnet fikk vi en kraftig optimisme og folk flest fikk smaken på ”det gode liv”.

Samtidig skapte næringslivets behov for velutdannet arbeidskraft og økt kompetanse en “boom” i utdannelsesektoren. I 1980 hadde omtrent 15 % av alle sysselsatte i Norge utdanning fra universitets og høgskolenivå. Kunnskap ble nå sett på som nøkkelen til et rikere livsinnhold.


George Kennings ledelsesfilosofi

I denne perioden får det norske næringsliv stadig mer sansen for George Kennings ledelsesfilosofi.

Kennings ledelsesfilosofi er ingen teori, men en samling læresetning om hva godt lederskap er. Denne ledelseteorien blir på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet den dominerende ledelseteorien i norsk næringsliv og som preget norsk næringsliv frem til slutten av 80-tallet.

Rådende teorier

Spørsmålet om hva ledere faktisk gjør aktualiseres i Mintzbergs undersøkelser i 1973. Mintzberg identifiserer da 10 grunnleggende lederroller som beskriver hvilke lederoppgaver en leder har og hvordan de normalt angriper disse oppgavene. Mintzberg mente at ledere på et høyt nivå planlegger, koordinerer, undersøker og evaluerer, mens de på et lavere nivåer utøver makt ved å kontrollere, delta i møter, rettlede, forhandle og representere. Han mener at ledere bruker mye av sin tid til å håndtere kriser og nødssituasjoner. De har lite tid til systematisk tenkning og planlegging. De fatter ofte sine beslutninger på basis av ad-hoc opplysninger, mente han.

På 1970-tallet revolusjonerte samtidig japaneserne vår måte å tenke logistikk og lager på gjennom å lære oss deres Just-in-time” (JIT) filosofi for logistikk og lagerstyring. Disse prinsippene danner den dag idag grunnmuren i all logistikk og lagerstyringtenking.

Samtidig kom de første systemteoriene som så på organisasjonen som et system bestående av gjensidig avhengige deler og prosesser. Teorier som dannet grunnlaget for prosessteoriene som kom 10-20 år senere.

Ledelsesteoriene fra denne tiden omtales i dag gjerne som “den politiske rammen“.

Du leser nå artikkelserien: Historisk utvikling på ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Målstyring (MBO = Managment By Objectives)Mintzberg`s 10 strategi skoler >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Ledelseteorier før 1900: Teorier for generaler og religiøse ledere
 • Buddhismen (Fakta, religion og atferd)
 • Sun Tzu sin ledelsesteori
 • Great Man teorien
 • Ledelseteorier før 1930: Den klassiske læren
 • Administrasjonteorien til Fayol (den klassiske læren)
 • Scientic Managment (rasjonaliseringsbevegelesen)
 • Byråkratiteorien til Max Weber
 • Ledelseteorier på 1930 – tallet: Human relation bevegelsen
 • Human Relation Bevegelsen
 • Ledelseteorier på 1950-1960-tallet
 • Organisasjonen som et åpent sosio-teknisk system
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Ledelseteorier på 1970-tallet
 • Mintzberg`s 10 strategi skoler
 • Profesjonell ledelse (Aker-modellen til George Kenning)
 • Just in time – som forretningsmodell og produksjonsstrategi
 • Den politiske rammen
 • Ledelseteorier på 1980 – tallet
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Aksjonsvitenskap (“Action Science”) og organisasjonslæring
 • Ledelseteorier på 1990 – tallet: Helhetlig syn på ledelse
 • Transaksjonsledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean Thinking – en prosessfilosofi
 • ISO standarden
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Business Process Reengineering (omstrukturering av forretningsprosesser)
 • Balansert målstyring
 • Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer
 • Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)
 • Ledelseteorier etter år 2000: Nettverk og verdibasert ledelse
 • Holistisk systemledelse
 • Hva kan vi lære av ledelsesteoriene?