Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er internprising?

Internprising er:

prising av transaksjoner mellom tilknyttede foretak

Eksempler på tilknyttede foretak er for eksempel transaksjons prisingen mellom mor- og datterselskap eller mellom to datterselskap i et konsern. At to foretak er tilknyttet vil si når et selskap deltar direkte eller indirekte i ledelse, kontroll eller eierskap i et annet foretak, eller de samme personene deltar direkte eller indirekte i ledelse, kontroll eller eierskap i et annet foretak.


Internprisingens formål

Hovedformålet med internprisingen er i følge Hansen og Svendsen (1996, s. 71):

”å få et riktig bilde av lønnsomheten for den enkelte resultatenhet, for det enkelte produkt og av den enkelte investering, samt å motivere til større kostnadsbevissthet og totallønnsomhet i foretaket”.

Resultatet i både mor- og datterselskapet vil påvirkes av prisene foretakene setter seg i mellom. Konsernets samlede inntekter og kostnader, bortsett fra skattekostnaden, vil være gitt, men fordelingen av disse vil påvirkes av internprisen som settes, sier f.eks. Bjerke (1997).

Internprisene har innvirkning på en rekke forhold i foretaket, blant annet:

  • det økonomiske resultatet til de ulike enhetene
  • lønnsomheten for det enkelte produkt
  • produktmix
  • produktutvikling/innovasjon
  • investeringer
  • kostnadsfordelingen
  • nedleggelsesvurderinger

Internprisingssystemet vil dermed være en viktig del av det totale økonomiske styringssystemet i resultatorienterte foretak med omfattende interne leveranser. I tillegg medfører den økte internasjonaliseringen med økt intern handel over landegrensene mer komplekse internprisingsproblem. Ved internasjonal internprising må man, i tillegg til å ta hensyn til de berørte resultatenhetene, også ta hensyn til de enkelte lands myndigheter.

Internprisingsproblematikken i multinasjonale konsern

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss