Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler om Nettverksbygging

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Hvor effektivt et sosialt nettverk er avgjøres i stør grad av nettverkets evne til å gi nettverksmedlemmene sosial støtte når de trenger det. Av den grunn er det viktig å vite hva sosial støtt er og hva som skaper denne støtten.

Hva er sosial støtte?

Det finnes mange definisjoner på hva sosial støtte er, men tar vi utgangspunkt i hva nettverksbygging er kan vi si at det sosiale nettverket utgjør strukturen i nettverket vi bygger, mens den sosiale støtten vi gir og får fra de andre nettverksmedlemmene er selve innholdet eller funksjonene i dette nettverket,

Sosial støtte blir normalt brukt som en bred definisjon som refererer til enhver prosess der sosiale forhold promoterer helse og velvære (well-being) for nettverksmedlemmene. Det finnes imidlertid mange ulike andre mer snevre definisjoner av begrepet. Noen forskere vektlegger f.eks. ulike faktorer ved begrepet.

Ifølge Cobb (1976) er sosial støtte informasjon som faller inn under en eller flere av disse tre gruppene:

 1. at personen føler seg elsket og ivaretatt,
 2. at personen føler seg ”esteemed” og verdsatt,
 3. at personen føler at han eller hun hører til et nettverk med gjensidig kommunikasjon og forpliktelse.

Positiv og negativ sosial støtte

Begrepet sosial støtte inneholder flere funksjoner, altså ulike måter støtte kan gis. Et grunnleggende skille er å skille mellom:

 1. Positiv sosial støtte – ulike typer positive tilbakemeldinger
 2. Negativ sosial støtte – negative tilbakemeldinger og sosiale sanksjoner

I denne artikkelen vil vi kun fokusere på positive sosiale støtte som er den formen for sosial støtte som anbefales brukt i sosiale nettverk.

Former for positiv sosial støtte

I litteraturen nevnes det hyppig fem ulike former for positiv sosial støtte:

 1. emosjonell støtte
 2. instrumentell støtte
 3. informasjon
 4. tilhørighets støtte 
 5. anerkjennelse

Emosjonell støtte

Emosjonell støtte dreier seg om tilgjengeligheten til en eller flere personer som kan være sympatiske når de lytter til problemene til vedkommende. De skal også kunne sørge for omsorg og aksept for vedkommende.

Instrumentell støtte

Instrumentell støtte dreier seg om å få praktisk hjelp når det er nødvendig, for eksempel barnepass.

Informasjon

Informasjon dreier seg om å komme med kunnskap som er nyttig for å løse problemer. Dette kan for eksempel være å gi råd og veiledning, eller å gi informasjon om for eksempel kommunale ressurser (Johansen, 2011; Wills & Shinar, 2000).

Effekten av sosial støtte

Sosial støtte eller mangel på det kan skape mange positive eller negative nettverkseffekter og avgjør i stor grad nettverketsverdien vi føler. Den sosial støtte vi opplever å få fra våre sosiale nettverk avgjør f.eks. i hvilken grad vi blir istand til å løse de praktiske utfordringene og problemene vi møter i hverdagen. Denne støtten avgjør også vår motivasjon i stor grad, da oppmuntring og anerkjennelse fra de andre nettverksmedlemmene i stor grad avgjør hvor motivert vi blir til å øke vår innsats for å nå et mål vi har satt oss.

Forskning viser at det også finnes en sammenheng mellom sykdom og den sosiale støtten sosialt nettverk gir. Jo større det sosiale nettverket er og jo bedre dette nettverket er til å gi nettverksmedlemmene den sosial støtte de føler at de trenger, jo bedre blir de også istand til å håndtere alvorlige og langvarige psykiske og somatiske sykdommer. Motsatt effekt har dårlig fungerende sosiale nettverk.

Et problem i denne sammenheng er at kroniske og langvarig sykdommer, enten de er somatisk eller psykisk, lett fører til at såvel hovedpersonen som nettverksmedlemmene i det sosiale nettverket trekker seg tilbake. Dette kan medføre at nettverket går i oppløsning eller at nettverkets størrelse og kvalitet reduseres. Vi kan dermed si at nettverkets kvalitet og kvantitet før sykdommen er av avgjørende betydning for hva som vil skje med  nettverksmedlemmet når alvorlige og langvarige sykdommer oppstår. Avgjørende betyr ikke at dette er den eneste faktoren som er avgjørende, men at faktoren er en viktig faktor som alltid vil ha innflytelse.

Du leser nå artikkelserien: Nettverksbygging

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sosiale nettverkNettverkseffekter (nettverkseksternaliteter) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Nettverk og relasjon
 • Nettverksbyggende markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nettverkssamfunn
 • Nettverksbygging
 • Relasjonsbygging
 • Bedriftsnettverk (organisasjonsnettverk)
 • Konfigurasjon og infrastruktur – intra-bedriftsnettverk
 • Sosiale nettverk
 • Sosial støtte
 • Nettverkseffekter (nettverkseksternaliteter)
 • Nettverksverdi
 • Verdinettverk
 • Entreprenørens nettverkbygging
 • Praktiske råd for nettverkbygging
 • Lobbying (korridorpolitikk)
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.