agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 17 av 28 artikler om Corporate Governance

moderselskap-datterselskapKonsern er en selskapsrettslig betegnelse for en sammenslutning av selvstendige selskaper til en økonomisk enhet (konsern). 

Et konsern består av et morselskap og et eller flere datterselskap. Morselskapet er hovedeieren av datterselskapet, men ikke nødvendigvis eneeier.

Om et selskap blir betraktet som et datterselskap eller ikke, avgjøres av morselskapets eierandel eller av graden av bestemmelsesrett i datterselskapet.

Både aksjeloven og allmennaksjeloven inneholder en rekke sær regler for konsernselskap bl.a. når det gjelder dannelse av konsern ved fusjon eller fisjon, opplysningsplikt, konsernbidrag, forpliktelser, kapitalregler og ansettelsesforhold, samt en rekke andre forhold mellom mor- og datterselskaper.

Et konsernforhold oppstår når et selskap («morselskap»/«holding selskap») har ”bestemmende innflytelse” over ett eller flere andre selskaper («datterselskap»). Vilkåret for bestemmende innflytelse er enten at morselskapet har kontroll over stemmeflertall (mer enn 50%) på datterselskapets generalforsamling, eller har kontroll over flertallet i datterselskapets styre (Wikipedia).

I de fleste praktiske tilfeller er de to kriteriene sammenfallende, i det aksjeflertall i utgangspunktet medfører styreflertall. Vilkåret om “bestemmende innflytelse” er felles for aksjelovene og andre særlover som opererer med egen konserndefinisjon på sitt område (selskapslovenregnskapsloven og statsforetaksloven), men både skatteloven og merverdiavgiftsloven har andre definisjoner av konsern begrepet (Wikipedia).

Annonse

Definisjon av konsern:

(1) Et morselskap utgjør sammen med et datterselskap eller datterselskaper et konsern.

(2) Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av aksjer eller selskapsandeler, har bestemmende innflytelse over et annet selskap. Et aksjeselskap skal alltid anses å ha bestemmende innflytelse hvis selskapet:

 • eier så mange aksjer eller andeler i et annet selskap at de representerer flertallet av stemmene i det andre selskapet, eller
 • har rett til å velge eller avsette et flertall av medlemmene i det andre selskapets styre.

(3) Et selskap som står i forhold som nevnt i pkt. 2 til et morselskap, anses som datterselskap.

(4) Ved beregningen av stemmerettigheter og rettigheter til å velge eller avsette styremedlemmer skal rettigheter som morselskapet og morselskapets datterselskaper innehar, regnes med. Det samme gjelder rettigheter som innehas av noen som handler i eget navn, men for morselskapets eller et datterselskaps regning.

Når oppstår et konsernforhold?

Mens andre selskapsformer (aksjeselskap, enkeltmannsforetak, stiftelser, ansvarlig selskaper, nuf m.fl.) oppstår ved formell stiftelse, oppstår konsernforhold automatisk i det kriteriene i aksjelovenes §1-3 er oppfylt. Konsernforhold bærer preg av å være en tilstand en gruppe selskaper kan være i, snarere enn en formell selskapsform (Wikipedia).

Annonse

Når opphører et konsernforhold?

En konsernrelasjon mellom to selskaper kan opphøre på tre måter: Enten ved at morselskapet mister den “bestemmende innflytelsen” (aksjenedsalg og lignende) det hadde, ved selskapsavvikling, eller ved fusjon (aksjelovenes kap.13) (Wikipedia).

Lovgivning

Aksjelovens utgangspunkt er at mor- og datterselskapene hver for seg er underlagt lovens alminnelige regler, men på forskjellige punkter gir loven særlige regler pga. konsernforholdet.

Tilsvarende definisjon av konsern er fastsatt i lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 1–3. Videre finnes omtrent tilsvarende definisjoner av konsern i stiftelsesloven av 15. juni 2001 nr. 59 § 4, i lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) av 21. juni 1985 § 1 og statsforetaksloven av 30. aug. 1991 § 2. Etter stiftelsesloven er det en stiftelse som er morselskap, etter selskapsloven er morselskapet et ansvarlig selskap eller et kommandittselskap, og etter statsforetaksloven er morselskapet et statsforetak. I praksis har konsernet stor betydning for organiseringen av næringslivet (Store Norske Leksikon).

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Verdipapirsentralen (VPS)Foretaksnavn (firmanavn) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Å leie lokaler
 • Driftsfasen til selskapet