Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

moderselskap-datterselskapKonsern er en selskapsrettslig betegnelse for en sammenslutning av selvstendige selskaper til en økonomisk enhet (konsern). 

Et konsern består av et morselskap og et eller flere datterselskap. Morselskapet er hovedeieren av datterselskapet, men ikke nødvendigvis eneeier.

Om et selskap blir betraktet som et datterselskap eller ikke, avgjøres av morselskapets eierandel eller av graden av bestemmelsesrett i datterselskapet.

Både aksjeloven og allmennaksjeloven inneholder en rekke sær regler for konsernselskap bl.a. når det gjelder dannelse av konsern ved fusjon eller fisjon, opplysningsplikt, konsernbidrag, forpliktelser, kapitalregler og ansettelsesforhold, samt en rekke andre forhold mellom mor- og datterselskaper.

Et konsernforhold oppstår når et selskap («morselskap»/«holding selskap») har ”bestemmende innflytelse” over ett eller flere andre selskaper («datterselskap»). Vilkåret for bestemmende innflytelse er enten at morselskapet har kontroll over stemmeflertall (mer enn 50%) på datterselskapets generalforsamling, eller har kontroll over flertallet i datterselskapets styre (Wikipedia).

I de fleste praktiske tilfeller er de to kriteriene sammenfallende, i det aksjeflertall i utgangspunktet medfører styreflertall. Vilkåret om “bestemmende innflytelse” er felles for aksjelovene og andre særlover som opererer med egen konserndefinisjon på sitt område (selskapslovenregnskapsloven og statsforetaksloven), men både skatteloven og merverdiavgiftsloven har andre definisjoner av konsern begrepet (Wikipedia).

Definisjon av konsern:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss