Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 34 artikler om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Eksterne arbeidsbetingelser

De interne arbeidsbetingelser kan grovt sett kategoriseres i seks grupper:

1. Produkter /sortiment

Siden det er bedriftens produkter og tjenester som til syvende og sist skaffer organisasjonen inntekter, står de selvfølgelig sentralt i enhver analyse om omgivelsene. Den amerikanske markedsføringguruen Philip Kotler definerer produktbegrepet slik:

Produkt er alt som kan tilbys markedet og som tilfredsstiller behov/ønsker
og tillegges verdi, slik at det kan oppstå et bytteforhold

Produktbegrepet omfatter med andre ord alle former for varer, tjenester, ideer, personer, steder og organisasjoner som tilfredsstiller definerte behov som individer eller grupper er interessert i å bruke penger på for å få glede av. Produktbegrepet omfatter også de fordeler og forventninger brukerne/kjøperne har til produktet. Hvorfor jeg jevner dette skyldes at det er viktig at analysen av arbeidsbetingelsene omfatter alle disse dimensjonen.

For å få en oversikt over hvilke dimensjoner man må passe på å få med i produktanalysen kan ta utgangspunkt i Kotlers fem produktnivåer.

Produkt dimensjoner

Med basisproduktet forstår vi selve behovet. Dersom vi har behov for å slå gresset i haven, trenger vi et redskap til å utføre arbeidet med. Dette redskapet kaller vi det ytre produkt, som er det konkrete produkt som skal tilfredsstille det behovet vi har.

Med forventet produkt menes de egenskaper og forhold en kjøper normalt forventer av produktet ved anskaffelse.

Det fjerde nivået kalles det utvidede produkt, og det er på dette nivået det meste av dagens konkurranse foregår. Her vil kjøperens forventninger til og inntrykk av den enkelte levrandør og forhandler komme inn. Er betjeningen hyggelig og service maindet? Hvilke garanti- og servicebetingelser tilbys ? Hva med rabatter og betalingsbetingelser ?

Mellom det utvidede og potensielle produktet, befinner META – produktet seg. Meta-produktet er alle de ikke fysiske verdiene som omgir produktet. Produktene vi kjøper har i stadig større grad som oppgave å signalisere de riktige sosiale kodene. De skal styrke vårt selvbilde, gi oss en identitet, plassere oss sosialt, signalisere livsstil o.l.

Det siste nivået kaller det potensielle produkt. Her rettes oppmerksomheten mot fremtiden. Produktets levetid blir i dag stadig kortere. Dette kreves at det foretas en kontinuerlig produktutvikling for at bedriften ikke skal havne i disharmoni med markedet.

Siden alle produkter har en begrenset levetid er det viktig at det blir utviklet nye produkter og at disse blir lansert på riktig tidspunkt. For at det siste skal være mulig er det en forutsetning at vi vet hvor i “livssyklusen” de forskjellige produktene befinner seg i. Lanserer vi det nye produktet for sent gir vi bort unødvendig markedsandeler til konkurrentene og reduserer bedriftens lønnsomhet. Lanserer vi det nye produktet for tidlig får vi ikke høstet ut det potensialet som ligger i produktet, og investeringens lønnsomhet reduseres. Å lansere de nye produktene på riktig tidspunkt er derfor alfa omega. Vi trenger derfor å vite om produktet befinner seg i introduksjon-, vekst-, modning- eller tilbakegangfasen.

I analysen av “produktet” bør det inngå en kritisk gjennomgang av hvordan bedriften i dag bruker “produktvirkemidlene” for å differensiere produktet fra konkurrentene, og hvordan disse virkemidlene i fremtiden kan brukes på en bedre måte. De viktigste “produktvirkemidlene” er:

 • Uttrykt og akseptert kvalitetsnivå
 • Emballasje, utforming, design, materiale, farger, størrelser o.l.
 • Antall varianter i et sortiment
 • Servicenivå/grad
 • Leveringsdyktighet
 • Reklamasjons rutiner
 • Varemerkeprofil
 • Garanti og support

Andre momenter/faktorer som kan være aktuelle å se nærmere på i forbindelse med denne analysen er:

 • Egne produkter/sortiment konkurransekraft mht. kvalitet og service, markedets kjennskap til varemerke(t) og/eller bedrifts navnet.
 • Egen produktutviklingkapasitet og -dyktighet.
 • Hvilke produkter gir best og dårligst inntjeningsevne.
 • Hvordan er produkt/sortiment politikken, sammenlignet med konkurrentene.
 • Produkt synergi (vil et evt. nytt produkt falle naturlig inn i og støtte opp om nåværende sortiment, samt styrke deg i forhold til konkurrentene ?)

Les mer: Produktanalyse

2. Verdiskapningsprosessen (produksjon)

 • Produksjon synergi (vil et evt. nytt produkt styrke vår teknologi og produksjon og dermed også komme øvrig produksjon til gode ?)
 • Produksjonskapasitet og kapasitetsutnyttelse.
 • Kostnader og effektivitet i egen produksjon.
 • Omstillingsevne/fleksibilitet i produksjonen.
 • Kvalitet på leverandører og evt. produksjons
 • samarbeidspartnere, tilgang på råvarer
 • Know-how, teknologisk nivå og teknologiske utviklingsmuligheter.

Les mer: Verdiskapningsprosessen

3. Personalressurser/organisasjon

 • Hvordan er organisasjonen bygd opp
 • Hva er organisasjonens sterke og svake sider
 • Kvantitative sider ( Har bedriften nok personell til å gjennomføre prosjektet?)
 • Kvalitative sider (Har bedriften tilstrekkelig Know-How?)
 • Hvordan er personalpolitikken sammenlignet med konkurrentene
 • Er bedriftens investering i rekruttering og opplæring/videreutvikling tilstrekkelig til å møte fremtidens krav og behov til know-how ?
 • Er organisasjonen fleksibel nok til å møte forandringer i markedet.
 • Er arbeidsmiljøet godt og motiverende, yter personellet tilstrekkelig service? osv.

Les mer: Organisasjonsanalyse

4. Økonomiske og finansielle forutsetninger

 • Eget kostnadsnivå, fordelt på faste og variable kostnader
 • Økonomiske ressurser bedriften rår over
 • Egne budsjetter
 • Kredittverdighet og finansieringsmuligheter
 • Lønnsomhetsanalyser

Les mer: Økonomi og regnskapsanalyser

5. Markedsføring

 • Nåværende stilling på markedet: Markedsandel(er) og markedets kjennskap til bedriften og produktene.
 • Kvalitet på egen markedsføringsorganisasjon på alle nivåer intern og eksternt, herunder også salgsapparat og distribusjonsapparat.
 • Egen bruk av konkurransemidlene (marketing-mix)
 • Marked synergi (vil et evt. nytt produkt styrke markedsføringsorganisasjon internt og eksternt, og vil det utfylle eller bygge opp under de aktiviteter som allerede blir utført ?)

Les mer: Bedriftens markedsføring

6. Andre faktorer

 • Lokalisering i forhold til markedet, leverandører, arbeidskraft, transport muligheter osv.
 • Bedriften profil og generell oppfatning osv.

Når man skal kartlegge de interne arbeidsbetingelsene er det viktig at de i størst mulig grad blir kvantifisert, og relatert til konkurrentenes prestasjonsnivå.

Viser gjennomgangen av de interne arbeidsbetingelsene at det ikke er noe som rettes internt før et nytt prosjekt starter kan vi gå videre å gjennomføre en tilsvarende analyse av de eksterne arbeidsbetingelsene. Resultatet av analysen av de interne og eksterne arbeidsbetingelsene bør vi samle i en SOFT-analyse til slutt.

Du leser nå artikkelserien: Arbeidsbetingelser og markedssystemet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hva er en arbeidsbetingelse? (Bedriftens arbeidsbetingelser)Eksterne arbeidsbetingelser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en arbeidsbetingelse? (Bedriftens arbeidsbetingelser)
 • Interne arbeidsbetingelser
 • Eksterne arbeidsbetingelser
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedskartlegging og markedsvurdering
 • Markedssynergier
 • Kundeanalyse
 • Produktanalyse
 • Konkurrenter
 • Bedriftens markedsføring
 • Organisasjonsanalyse
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningsprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommuneforvaltning
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Økonomiske forhold
 • Politiske faktorer
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)