Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et salgsbudsjett?

Med salgsbudsjett menes:

En økonomisk plan som forteller hvor store salgsinntekter, uttrykt i kroner og ører, som forventes i en periode, f.eks. per dag, per uke, per måned, kvartal, halvår eller år.

Salgsbudsjettet er ofte utgangspunktet for budsjetteringen i en bedrift siden det viser hvilke inntekter selskapet forventer å få i busjettering perioden. Dette budsjettet gir en oversikt over antall enheter vi regner med å selge og prisen vi forventer å få. Vi beregner også de totale inntektene (pris ganger antall) for perioden.

I noen tilfeller kan det også være ønskelig å dele opp budsjettet for å vise salg av ulike produkter, salg til ulike kundegrupper, osv. Salget kan ofte være sesongpreget og dette kan føre til at salgs- og produksjonsbudsjettet ser ganske forskjellige ut. En produsent av gressklippere selger produktene sine i perioden april – august. Men for å holde kostnadene nede, produserer de jevnt gjennom hele året. Dette gir igjen utfordringer for lagerbudsjettet. I tillegg får kundene vanligvis kreditt, slik at salget og innbetalingene kommer på ulike tidspunkt. Budsjettene for salg og innbetalinger blir dermed forskjellige. 

Siden salgsbudsjettet er ett av de mest kritiske delbudsjettet til et selskap må arbeidet med salgsbudsjettet vies stor oppmerksomhet. Dette budsjettet bruker selskapet normalt mer på enn noen av de andre del budsjettene.

Salgsbudsjettets utgangspunkt

Utgangspunktet for de fleste serieproduserende bedrifter er som regel den interne salgsstatistikken som viser hvor mye bedriften tidligere har solgt av de enkelte produkter og til hvem.

Ut av dette statistiske materialet kan vi om ønskelig utarbeide grafiske kurver som viser trender. Disse kurvene kan gi oss en ide om hvor produktet befinner seg i sin livssyklus og i det minste gi oss trendutviklingen.

Dersom det foreslåtte salgsvolum for budsjettåret dramatisk brekker denne trenden, bør det stilles spørsmål og gis gode forklaringer, spesielt dersom kurven plutselig stiger rett til himmels (Kjell G. Hoff – 95).

Bedriftens eksisterende kunder er vanligvis den beste informasjonskilden for bedriftens salgsbudsjett. Er kundene sluttbrukere, vil de ha en formening om hvor mye de selv har planlagt å kjøpe av bedriftens produkter i det kommende året.

Er kundene mellomledd for bedriftens produkter, vil ofte bedrift og kunde ha sterkt sammenfallende interesser i å forsøke å forutsi kundens marked for bedriftens produkter for budsjettåret.

De volumanslag som fremkommer gjennom samtaler og arbeid med kundene, må deretter vurdere mot det bedriften kjenner til av konkurrentenes planer, generelle forhold i samfunnet som kan tenkes å påvirke etterspørselen og eventuelt de markedstiltakene som bedriften selv planlegger å gjennomføre som salgsstøtte.

For ordreproduserende virksomheter er utgangspunktet noe annerledes. De vil ha i gang prosjekter som også i budsjettåret vil legge beslag på en andel av bedriftens kapasitet. Oppgaven blir derfor minst å fylle bedrifens gjenværende kapasitet. Normalt har bedriften også lagt inn anbud på enkelte prosjekter eller har prosjektanbud under vurdering.

Bedriften vil ha erfaring for hvilken tilslagsprosent de kan regne med for anbud, og vil budsjettere forventet anbudsmengde tilsvarende denne. Dersom det fremdeles er kapasitet igjen, vil bedriftens selgere intensivere salgsarbeidet for å søke å fylle opp resten av produksjonskapasiteten (Kjell G. Hoff – 95).

Budsjetteringsprinsipper

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.