Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 14 av 16 artikler om Finans- og pengepolitikk

En appresiering av kronen, E reduseres, vil ha en rekke virkninger på norsk økonomi.

Noen av virkningene er direkte:

 • sterkere realvalutakurs (ε reduseres), dvs økt kostnadsnivå i forhold til utlandet, som rammer konkurranseutsatt sektor (de bedrifter og næringer som har utenlandske konkurrenter), og reduserer innenlandsk etterspørsel
 • reduserte priser på importvarer som fører til lavere konsumpriser
 • lavere lønnsomhet i eksportnæringer og importkonkurrerende næringer

og noen er indirekte:

 • reduserte priser på importvarer kan føre til at norske produsenter også reduserer sine priser, og at arbeidstakere aksepterer lavere lønn
 • sentralbanken reduserer renten for å motvirke reduksjonen i inflasjonen.

Noen utfyllende kommentarer:

På kort sikt er det rimelig å anta at en valutakursendring ikke vil påvirke lønninger i Norge eller priser på norskproduserte varer målt i norske kroner. Dermed vil norsk arbeidskraft bli dyrere i forhold til utenlandsk arbeidskraft (noe som måles ved lønnskostnader per time i felles valuta), og norske produkter blir dyrere i forhold til utenlandske produkter. Vi har dermed en realappresiering. Dette vil bidra til redusert eksport, og økt import, slik at driftsbalansen svekkes og BNP reduseres fordi etterspørselen etter norske produkter reduseres.

En appresiering av kronen vil også påvirke konsumprisindeksen, dvs prisene på de produkter som vanlige husholdninger kjøper. Importerte konsumvarer utgjør ca 20 prosent av konsumprisindeksen (dersom en tar hensyn til mengdeavgifter, f.eks. bilavgift knyttet til motorkraft og vekt, som ikke påvirkes av en devaluering). Grovt sett betyr det at dersom kronen appresierer med 5 prosent, og prisene på importvarene holdes uendret målt i utenlandsk valuta, og dermed reduseres med 5 prosent målt i norske kroner, så vil konsumprisindeksen reduseres med ett prosentpoeng. I praksis ser vi at på kort sikt slår bevegelser i kronekursen bare delvis ut i prisene i norske kroner, og at det kan ta 1-2 år før mesteparten av gjennomslaget kommer.

Kilder:

 • Forelesningsnotat nr 9, desember 2010, Steinar Holden
Du leser nå artikkelserien: Finans- og pengepolitikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Langsiktig likevektsrealvalutakurs og fluktuasjoner i valutakurseneDevaluering >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Penger (historie og funksjon)
 • Real- og pengeøkonomi
 • Finanspolitikk
 • Penge- og kredittpolitikk
 • Norges Banks rolle
 • Valuta og valutakurser
 • Valutamarkedet
 • Valutasystemer (flytende og faste valutakurser)
 • Valg av pengepolitisk regime – fast eller flytende kurs
 • Hva påvirker valutakursen?
 • Økt tilbud og etterspørsel etter valuta
 • Realvalutakurs
 • Langsiktig likevektsrealvalutakurs og fluktuasjoner i valutakursene
 • Virkningen av en appresiering av kronen på norsk økonomi
 • Devaluering
 • Sammenhengen mellom finanspolitikk, pengepolitikk og valutapolitikk
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.