Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er verdibasert ledelse?

Verdibasert ledelse er en ledelsesfilosofi som går ut på å lede (styre) virksomheten ved hjelp av ett felles verdigrunnlag som alle følger i sitt daglige arbeid. 

Utgangspunktet til verdibasert ledelse er de menneskelige verdiene i organisasjonen som motiverer og styrer våre handlinger og atferd og ikke de formelle reglene og strukturene. Verdibasert ledelse bygger på tesen om at all ledelse bør være basert på verdier. Begrepet verdibasert ledelse anses av mange å være det samme som transformasjonsledelse, noe det ikke er selv om begge ledelsesteoriene har mange fellesnevnere. I neste artikkel vil vi komme inn på forskjellen mellom disse to ledelseteoriene. 

Hva som legges i begrepet Verdibasert ledelse er imidlertid avhengig av hvilket perspektiv vi legger til grunn for vurderingen og analysen av ledelsebegrepet. For å vise deg dette mangfoldet vil vi i de neste artiklene kort se på Verdibasert ledelse ut i fra tre ulike perspektiv:

Er verdibasert ledelse en egen ledelsesteori?

Noen anser verdibasert ledelse som eg egen ledelsesteori, mens andre ser på verdibasert ledelse som en grunnmur som skal ligge i bunnen av andre ledelsesteorier.

Min oppfattelse er at denne ledelsesteorien mangler for mange essensielle deler til  at den kan stå på egne ben som en selvstendig ledelsesteori. Den bør derfor ses på som selve grunnmuren i organisasjonens styrings- og kontrollsystem, hvor vi benytter de tradisjonelle styrings- og kontrollsystemene på toppen av denne grunnmuren, for å få et helhetlig styrings- og kontrollsystem.

styringssystemer

Med en slik forståelse går Verdibasert ledelse ut på at vi fortsetter å bruke de tradisjonelle styringsverktøyene som vi alltid har brukt, samtidig som vi bygger vårt styrings- og kontrollsystem på et felles definert og akseptert verdisett som er forhandlet frem og kommunisert ut til medarbeidere og omgivelsene. Et verdisett som i seg selv skal utløse motivasjon, handlekraft og gi den enkelte guidens i hverdagen for hva som er ønsket atferd.

Definisjon av verdibasert ledelse

Einar Aadland (2004:157) definerer begrepet verdibasert ledelse som:

”Verdibasert ledelse er å motivere og mobilisere organisatoriske handlingar og avgjerder på basis av ønskte verdiar, og å avdekkje og avgrense innslaget av handlingar og avgjerder som uttrykkjer førmedvitne eller ikkje-ønskte verdiar.”

Tor Busch sin definisjon er noe annerledes:

«Verdibasert ledelse er et målformulerende, problemløsende, språkskapende og verdiutviklende samspill, forankret i organisasjonens verdier og høye etiske standarder, som kan utøves på både individnivå, gruppenivå og organisasjonsnivå.» (Buch 2012:95)

I begge definisjonene legges det vekt på at virksomhetens verdigrunnlag er utgangspunktet for samhandlingen og utvikling av ønsket praksis i virksomheten. I følge Aadland (2004) er Verdibasert ledelse:

“å mobilisere og motivere organisatoriske handlinger på basis av ønskede verdier, og å avdekke og avgrense innslaget av handlinger og beslutninger som uttrykker førbevisste og ikke-ønskede verdier”

Hva kjennetegner verdibasert ledelse?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.