Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Beskyttet innhold!

agenturer.no

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Hvorfor tegn et abonnement: Som medlem får du tilgang til denne og over 2.600 andre fagartikler. Samt over 200 artikkelserier du kan lese sammenhengene som en lærebok. Med over 4 millioner sidevisninger var eStudie.no Norges mest leste e-læringsportal ifjor.

Pengene tilbake garanti! Vi er så sikre på at du blir 100% fornøyd at vi gir deg en "pengene tilbake garanti". Skulle artiklene ikke leve opp til forventningene dine kan du kansellere årsabonnementet innen 24 timer etter at du tegnet det og få tilbake pengene dine.

Tegn abonnement!
    Denne artikkelen er del 3 av 27 artikler om Psykososialt arbeidsmiljø

    Denne artikkelen er del 1 av 33 artikler om Verdibasert ledelse

Hva er verdibasert ledelse?

Verdibasert ledelse er en ledelsesfilosofi som går ut på å lede virksomheten basert på ett verdigrunnlag. Verdibasert ledelse bygger på tesen om at all ledelse bør være basert på verdier. Utgangspunktet til verdibasert ledelse er derfor de menneskelige verdiene i virksomheten og ikke de formelle reglene og strukturene.

Når dette er sagt må det samtidig legges til at verdibasert ledelse og transformasjonsledelse er to begreper som ofte blandes sammen, da disse to ledelseteoriene ligner mye på hverandre. I min neste artikkel vil jeg komme inn på forskjellen mellom disse to ledelseteoriene. 

Hva som legges i begrepet Verdibasert ledelse er imidlertid avhengig av hvilket perspektiv vi legger til grunn for vurderingen og analysen av ledelsebegrepet. I mine neste artikler vil jeg kort se på Verdibasert ledelse ut i fra tre ulike perspektiv:

Er verdibasert ledelse en egen ledelsesteori?

Noen anser verdibasert ledelse som eg egen ledelsesteori, mens andre ser på verdibasert ledelse som en grunnmur som skal ligge i bunnen av andre ledelsesteorier.

Jeg er av den oppfatning at Verdibasert ledelse ikke en selvstendig ledelseteori som kan stå på egne ben. Til det mangler ledelseteorien for mange essensielle deler. Verdibasert ledelse er etter min mening selve grunnmuren i virksomhetens ledelsesystem. En grunnmur som ligger i bunn for de øvrige ledelsemodellene virksomheten benytter i sin ledelse.

verdibasert ledelse

Systemanalytisk Verdiledelse er ett godt eksempel på denne bruken av verdibasert ledelse. Her utgjør verdibasert ledelse halvparten av ledelseteorien, mens de andre klassiske ledelseverktøyene utgjør den andre halvparten av ledelseteorien. Til sammen får vi da en helhetlig ledelsemodell som omfatter en lang rekke ulike ledelseteorier og -verktøy.

Med en slik forståelse av Verdibasert ledelse går Verdibasert ledelse ut på at vi fortsetter å bruke alle de styringsverkstøy vi alltid har brukt, og at vi fortsetter å arbeide med budsjetter, markedsvurderinger o.s.v.

Forskjellen er bare at det nå skjer det med utgangspunkt i et felles definert og akseptert verdisett som er forhandlet frem og kommunisert ut til medarbeidere og omgivelsene. Det betyr også at lederen må arbeide med seg selv og sin egen ledelsesprosess, som med organisasjonen.

Den Scandinaviske forståelse av verdibasert ledelse

Det finne flere teoretiske tilnærminger til verdibasert ledelse. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i to norske teorier, utviklet av Aadland og Busch. Deres tilnærming til verdibasert ledelse kalles i dag “den Scandinaviske forståelsen” av Verdibasert ledelse.

Den skandinaviske forståelsen av verdibasert ledelse er knyttet opp mot styring etter moralske verdier og ikke etter regelstyring og kontroll. Det er verdiene i seg selv som skal utløse motivasjon og handlekraft.

Definisjon av verdibasert ledelse

Einar Aadland (2004:157) definerer begrepet verdibasert ledelse som:

”Verdibasert ledelse er å motivere og mobilisere organisatoriske handlingar og avgjerder på basis av ønskte verdiar, og å avdekkje og avgrense innslaget av handlingar og avgjerder som uttrykkjer førmedvitne eller ikkje-ønskte verdiar.”

Tor Busch definerer verdibasert ledelse noe annerledes:

«Verdibasert ledelse er et målformulerende, problemløsende, språkskapende og verdiutviklende samspill, forankret i organisasjonens verdier og høye etiske standarder, som kan utøves på både individnivå, gruppenivå og organisasjonsnivå.» (Buch 2012:95)

I begge definisjonene legges det vekt på at virksomhetens verdigrunnlag er utgangspunktet for samhandlingen og utvikling av ønsket praksis i virksomheten. I følge Aadland (2004) er Verdibasert ledelse:

“å mobilisere og motivere organisatoriske handlinger på basis av ønskede verdier, og å avdekke og avgrense innslaget av handlinger og beslutninger som uttrykker førbevisste og ikke-ønskede verdier”

Verdibasert ledelse i praksis

Beyer (2006:86) sier at på samme måte som verdiene inntar en sentral rolle på det personlige plan for oss mennesker når det gjelder å vurdere hva som er riktig eller galt, har virksomhetens fellesverdisett den samme rolle for en organisasjon.

I praksis betyr dette at det er verdiene de ansatte legger til grunn i sitt daglige arbeide som i virkeligheten uttrykker virksomhetens reelle moral og etikk, ikke det offisielle verdigrunnlaget som topp-ledelsen har formulert.

Organisasjonskulturen

Verdibasert ledelse starter med at vi velger ut noen abstrakte verdiene som skal danne virksomhetens verdigrunnlag og organisasjonskultur

Organisasjonskulturen står sentralt i Verdibasert ledelse. Dette fordi det er denne kulturen som avgjør hvordan de ansatte tenker, hvilke holdninger de har til arbeidet, samarbeider og treffer sine beslutninger på. Dette ved at kulturen selv styres av ulike rolleforventninger og normer som angir hva som er akseptabel atferd eller ikke. Rolleforventninger og normer som igjen styres av det verdigrunnlaget virksomheten har valgt å bygge organisasjonen på.

Av denne grunn starter Verdibasert ledelse med at vi velger ut et verdigrunnlag som vi kan bygge organisasjonskulturen på.

Verdigrunnlaget

For at verdigrunnlaget skal kunne oppfylle denne funksjonen må verdiene som inngår i verdigrunnlaget si noe som begrunnelsen for våre handlinger, da de danner utgangspunktet for de mål vi setter oss på bakgrunn av disse verdiene.

Verdigrunnlagets formål er å utvikle ett sett fellesverdier som skal styre tenkingen og innsatsen til alle ansatte mot virksomhetens forretningsmål og forretningsstrategien som er valgt for å nå dette målet.

Hvordan verdigrunnlaget bør bygges opp og hvilke verdier som bør inngå i verdigrunnlaget vil jeg komme tilbake til i en senere artikkel i denne artikkelserien.

Normer

Samtidig som vi plukker ut verdigrunnlaget organisasjonskulturen skal bygges på, må det utvikles et sett felles normer  som gir klare handlingsregler for hva som er ønsket og uønsket atferd i forhold til verdigrunnlaget. For at disse normene skal kunne brukes i alle sammenhenger må de være allmengyldige handlingsregler.

Hvilke funksjoner normene har og hvordan de bør utvikles vil jeg komme tilbake til i en egen artikkel om normene.

Intern kommunikasjon

Dernest går verdibasert ledelse ut på å kommunisere og få aksept for dette verdigrunnlaget hos alle medlemmene i organisasjonen, slik at verdigrunnlaget blir en felles grunnmur for alt organisasjonen tenker, sier og gjør i sitt daglige arbeid for å løse de problemene og utfordringene de møter. En forutsetning for at verdiene skal engasjere og motivere de ansatte til å gjøre en bedre jobb.

Lærende organisasjonskultur

Verdibasert ledelse handler imidlertid ikke bare om å definere verdier og utvikle normer. Verdibasert ledelse handler om å skape en lærende og involverende organisasjonskultur som styres av et sett fellesverdier. Av den grunn går Verdibasert ledelse først og fremst ut på å gjøre virksomheten og organisasjonen til en arena for læring og vekst.

Å skape en lærende organisasjonskultur som lærer av sine suksesser og feil og bruker denne lærdommen til å oppnå fremtidig vekst står derfor sentral i Verdibasert ledelse. Hva som ligger i dette vil jeg komme tilbake til

Personlig utvikling

Dernest handler Verdibasert ledelse om utvikling av lederen og de ansattes personlighet. Personlig utvikling og vekst står sentralt for ethvert menneske og er noe som må tas seriøst av enhver virksomhet. I Verdibasert ledelse er vi derfor også opptatt av å legge grunnlaget for personlig utvikling og vekst for å skape en god lærende organisasjon.

Hva kjennetegner verdibasert ledelse?

Noen viktige kjennetegn ved verdibasert ledelse er:

 • Bygge en verdibasert organisasjonskultur med en sterk karakter (“vinnerkultur”)
 • Ett sett verdier og normer som gjennomsyrer alt organisasjonen er, står for, gjør og sier i sitt daglige virke
 • Verdier som peker ut retningen, intensjonene og  mobiliserer handlingsvilje
 • Fokus på det som er viktig, ikke det som er riktig
 • Grunnregel: Du skal handle slik at du kan fortelle dine barn om det med stolthet
 • Det legges stor vekt på de ansattes medvirkning
 • Den store utfordringen: At verdier ikke bare blir fine ord, men realisert i den konkrete hverdagen

I følge House (1996) innebærer en verdibasert ledelsesfilosofi blant annet å:

 • formulere en visjon om en bedre fremtid for ansatte
 • fremvise engasjement og ofre seg for en visjon
 • demonstrere selvtillit og integritet i visjonens interesse
 • ta ekstraordinær personlig og organisasjonsmessig risiko i visjonens interesse
 • kommunisere høye forventninger til ansattes prestasjoner og stor tillit til deres evne til å bidra til den kollektive innsatsen
 • bruke symboler og symbolhandlinger for å fremheve verdiene
 • jevnlige evalueringer av medarbeiderne

Verdibasert visjon

Verdibasert ledelse går ut på å skape engasjement gjennom å utvikle og lede etter en verdibasert visjon som styrer organisasjonen i ønsket retning, gjennom å identifisere verdier og moralske prinsipper som har vist seg å være universelle (prinsipielle) lover, og som gir den største effekten i alle sammenhenger, uansett organisasjon eller situasjon.

Dette krever imidlertid at vi vet hva en verdi er, hva som skaper en verdi og hvordan vi skal bruke verdiene til å styre virksomhetens atferd mot et ønsket mål (visjon).

Verdibasert ledelse består i å utvikle en visjon mot noe som tar sikte på å forbedre noe, dette er ofte mål som går utover rene, organisatoriske mål som for eksempel økt lønnsomhet. Eksempler på verdier i visjonen kan være ansvarlighet og integritet.

Målet er å skape en verdibasert organisasjon som er i stor grad høy grad selvstyrende, men som samtidig er forutsigbare og lojale. Hvis dette gjøres korrekt vil lederen utøve mindre kontroll og mer delegering. Evne til å inspirere står også sentralt, lederne fremstår som rollefigurer og bruk av symboler er ikke uvanlig.

Følelser

Dernest handler verdibasert ledelse om følelser. Det er følelsene våre som forteller oss om handlingene eller beslutningene er riktige eller ikke – om vi handler i tråd med verdigrunnalget. Når følelsene blir et styringsverktøy kan det bli utfordrene. Mange ledere er redd for egne – og andres – følelser.

Mer enn tomme ord

I mange organisasjoner har verdiformuleringer ikke blitt annet enn tomme ord, som ingen egentlig bryr seg om. Verdiene som løftes frem blir for generelle, lite konkrete og skaper ingen engasjement, følelse eller forpliktelse. Verdisettingen må være noe alle tar del i, og ikke bare topp-ledelsen.

Skape et verdigrunnlag vi kan identifisere oss med

Hensikten med Verdibasert Ledelse er å skape verdier som de ansatte om omverdenen rundt kan identifisere seg med, slik at ønsket om lojalitet og tilhørighet til organisasjonen vedvarer. Da vil det ha betydning for hvilken måte ledelsen forholder seg til sine ansatte på. Ved å argumentere for sine beslutninger på bakgrunn av verdier og samtidig være åpen for innspill vil en kunne opparbeide seg en kredibilitet som øker ansattes tilknytning.

Fordeler og ulemper ved verdibasert ledelse

Fordeler:

 • Den ansatte opplever mening og engasjement, eierskap
 • Stolthet over jobben når det er i tråd med egne verdier
 • Takler det uventede
 • Utfordrende og spennende lederkonsept

Ulemper:

 • Stort ansvar på den enkelte. Ingen fasit.
 • Folk handler ikke slik de sier de vil handle
 • Verdier – handling henger sammen, men ikke systematisk og forutsigbart
 • Verdier kan ikke impementeres
 • Kan lett bli fine ord
 • Kan være tidkrevende

Hvilke bedrifter passer Verdibasert ledelse for?

Det finnes ingen fasitsvar for hvilke typer virksomheter verdibasert ledelse passer for og hvilke typer virksomheter som bør holde seg borte fra denne ledelsesformen.

Riktignok er det åpenbart at verdibasert ledelse passer dårlig for virskomheter med ansatte som mangler et positivt egenverd og for svært rutinepregede og ensformede oppgaver, men bortsett fra dette finnes det ingen klare svar på hvem denne lederstilen passer for.

Når en virksomhet skal vurdere om de skal ta i bruk verdibasert ledelse eller ikke, bør følgende forhold trekkes inn i vurderingen:

Egenverd og selvbilde: Jo høyere selvbilde og egenverd virksomheten har som helhet, jo viktigere er det også å innføre verdibasert ledelse for å skape en bedriftskultur hvor virksomhetens innebygde verdier og normer adopteres og praktiseres av alle ansatte.

Utdannelsesnivå: Jo høyere utdannelse medarbeiderne får, jo viktigere blir det også for dem å kunne treffe sine egne beslutninger og jobbe under mottoet ”frihet under ansvar”. Vi kan dermed si at jo høyere utdannelsenivå medarbeiderne har, jo mer taler for at verdibasert ledelse bør innføres som en del av virksomhetens ledelsesstil.

Rutinegrad: Jo mer rutinemessig og ensidig arbeidsoppgavene til den enkelte er, jo mindre taler for at verdibasert ledelse bør innføres. Verdibasert ledelse passer best for uforutsigbare og uensartede oppgaver som krever selvstengig tenkning.

Selvstendighet: Jo mer som kreves av den enkelte for at de skal lykkes med jobben sin, jo viktigere er det også at virksomheten praktiserer en verdibasert ledelse. Jo mer selvstendig arbeidsoppgavene blir, jo bedre passer verdibasert ledelse.

Innovasjon: Jo viktigere det er å skape et innovativt miljø, jo viktigere er det også at man praktiserer verdibasert ledelse. Innovative miljøer dyrkes best i organisasjoner som er verdistyrte og ikke detaljstyrte fra toppen.

Kreativitet: Jo viktigere det er at medarbeiderne er kreative, jo mer tyder for at verdibasert ledelse bør praktiseres. Det er ikke uten grunn til at det var reklamebyråene, designere og konsulentbyråer som var de første som startet med å praktisere verdibasert ledelse.

Læring og kunnskap: Jo viktigere læring og kunnskapsutvikling er, jo viktigere er det også at virksomheten praktiserer verdibasert ledelse. Læring og kunnskapsutvikling krever selvstengighet og ansvar under frighet. Derfor er det også åpenbart at slike miljøer også krever en verdibasert ledelse.

Kilder:

 • http://www.verdibasert-ledelse.com/verdibasert-ledelse.html
 • http://www.verdibasert-ledelse.com/verdikodeks.html
 • http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/2009/11/verdibasert-ledelse-er-framtiden.html
 • http://ledelsesspire.blogspot.com/2013/10/hva-er-verdibasert-ledelse.html
 • http://www.ukeavisenledelse.no/2014/verdibasert-ledelse-egenverd-formal-og-fornuft
 • https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32997/Mmasteroppgavex280110.tilxinnlevering.pdf
 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/174756/master_Tania_Garthus.pdf
 • 2012verdibasert ledelse_lundeby.pdf
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Psykososialt arbeidsmiljø

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << VarslingStyring og kontroll av virksomheten >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Varsling
 • Verdibasert ledelse
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Regelstyring
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Vinnerkultur
 • Identitetskapene symboler
 • Herzbergs motivasjonsteori (to-faktorteori)
 • Hygienefaktorenes betydning
 • Trakassering
 • Motiv og motivasjon
 • Mihalyi Csikszentmihalyi’s flyt-teori
 • Kriterier for valg av gruppestruktur
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Hva kjennetegner en effektiv gruppe?
 • Effektiv gruppekultur
 • Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur
 • Gruppedynamikk
 • Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
 • Lederstil
 • Varige forskjeller og begrensede ressurser vil alltid skape konflikter
 • Jobb-berikelse og jobbutvidelse
 • Deltakerstyring
 • Medledelse og selvledelse
 • Selvstyrte arbeidsgrupper i organisasjonen
 • Belønning og belønningssystemer
 • Du leser nå artikkelserien: Verdibasert ledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Transformasjonsledelse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Verdibasert ledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Verdibasert ledelse i et organisasjons og profesjonsperspektiv
 • Verdibasert ledelse i et refleksjonsperspektiv
 • Verdibasert ledelse i et kulturperspektiv
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Verdi og verdier
 • Verdier og karakter – hva er forskjellen?
 • Verdityper – Hvilke verdityper finnes?
 • Verdipyramiden: – Hvem skapes verdiene for?
 • Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Etisk verdianalyse, verdibudsjett og verdiregnskap
 • Verdistandard
 • Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale og moralske normer
 • Moral og etikk
 • Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?
 • Etisk vilje (samvittighet)
 • Artifakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Språk
 • Identitetskapene symboler
 • Kulturbærere
 • Referansegruppe
 • Sosialiseringsprosessen – et kraftig styrings- og læringsverktøy
 • Arbeidsmodell for verdibasert ledelse
 • Hvordan endre verdiene i organisasjonen?
 • Lederens rolle i verdibasert ledelse
 • Sosiale roller (Uformelle- og formelle roller)
 • Medledelse
 • Selvledelse (empowerment) og positivt lederskap