Hjem Innovasjon

Innovasjon

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Empatisk Design (Empathic Design)

Empatisk design er en form for observasjon, som undersøker normale daglige rutiner i brukers egne omgivelser for å skape innovasjon.

AT-ONE metoden

AT-ONE metoden er et forsøk på å strukturere tjenestedesignprosessen med en samling av metoder og teknikker for tjenesteinnovasjon.

“Say, Do and Make” metoden for co-creation

"Say, Do, Make" er en teknikk brukt for å forstå brukernes behov og atferd ved å observere hva de sier, hva de gjør, og hva de lager.

Co-creation (samskaping)

Co-creation, også kalt samskaping, kombinerer åpen innovasjon og lukket innovasjon i en og samme innovasjonsprosess.

Brukerdrevet innovasjon

Brukerdrevet innovasjon er å utnytte brukernes kunnskap til å utvikle nye produkter, tjenester og konsepter

Behovsdrevet innovasjon

Behovsdrevet innovasjon handler om å forstå brukerens eksisterende og fremtidige behov, og vektlegge dette gjennom hele innovasjonsprosessen.

Åpen innovasjon

Åpen innovasjon vil si å utnytte både interne og eksterne ideer og kunnskap for å akselerere utviklingen av nye produkter og tjenester.

Kunnskapsdrevet innovasjon

Kunnskapsdrevet innovasjon er en tilnærming der innovasjon er basert på systematisk bruk av kunnskap og informasjon.

Innovativ organisasjonsstruktur

En innovativ organisasjonsstruktur er en struktur som gjør det enkelt å fremme kontinuerlig innovasjon på alle nivå i organisasjonen.

Innovasjonskultur

Innovasjonskultur er bedrifter som har et arbeidsmiljø og verdigrunnlag som oppmuntrer til kreativitet, nye ideer og kontinuerlig forbedring

Medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon er innovasjon som er basert på medarbeidernes kunnskaper, kompetanse, erfaringer, nettverk og ideer.

Ledelsestyrt innovasjon

Ledelsestyrt innovasjon er innovasjonsarbeid som kommer fra ledelsen, og som ikke er knyttet til styring av innovasjonsaktiviteter.

FoU (Forskning og Utvikling)

FoU (Forskning og utviklingsarbeid) viser til aktiviteter en virksomhet utfører for å innovere og introdusere nye produkter eller tjenester.

Lukket innovasjon

En lukkede innovasjonsprosess er en lineære innovasjonsprosess hvor alt innovasjonsarbeidet foregår internt i organisasjonen

Tjenestedesign

Tjenestedesign er en fellesbetegnelse for metoder, prosesser og verktøy som brukes for å skape gode brukeropplevelser i en tjeneste.

Produktutvikling

Produktutvikling er prosessen som starter med en idé om et produkt og som slutter når det ferdige produktet blir lansert i markedet.

Organisasjonsutvikling (OU)

Organisasjonsutvikling er prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene.

Innovasjonsplan

En innovasjonsplan er en langsiktig plan som angir hvilke innovasjonsstrategi bedriften skal følge for å nå sitt innovasjonsmål.

Intraprenør og Intraprenørskapsprosessen

En intraprenør er en person som opptrer som en entreprenør, men innenfor rammen av en eksisterende bedrift.

Innovasjonsleder

En innovasjonsleder er den personen i organisasjonen som har ansvarets for selskapets, avdelingens eller en gruppes innovasjonsarbeid.

Agile utvikling og agile metoder

Agile utvikling, eller agile deverlopment på engelsk, er en metode som går ut på å endre måten vi arbeider på i en bedrift.

Trippel Helix modellen

Trippel Helix modellen beskriver innovasjon som et resultat av interaksjon mellom tre aktører: universiteter, industri og myndigheter.

Innovasjonsteori

En innovasjonsteori er teorier som forklarer hvordan nye ideer, produkter, tjenester og prosesser utvikles og spres i et samfunn.

Innovasjonssystem

Innovasjonssystem er det helhetlige nettverket av institusjoner, aktører og prosesser en bedrift benytter seg for å utvikle og spre innovasjon

Forretningside

Forretningsideen angir hvorfor bedriften ble startet og beskriver hva som gjør den så unik at det er verdt å jobbe i den og være kunde.

“Hit spots”

”Hot spots” er et begrep hun bruker for å beskrive hvor kreativitet oppstår.

Implementeringsprosessen

Implementeringfasen går i praksis ut på å planlegge hvordan innovasjonen skal lanseres ovenfor hvem og ved bruk av hvilke virkemidler.

Kunstig intelligens – en kilde til innovasjon, vekst og økt lønnsomhet

Datamaskiner som har evnen å utføre kognitive oppgaver og lære av sine handlinger er en kilde til innovasjon, vekst og økt lønnsomhet.

Automatisering

Automatisering er teknikker for å få systemer til å fungere uten- eller med liten grad av menneskelig medvirkning,

Maskinlæring

Refererer til datamaskinens evne til å lære uten å følge spesifikke, forhåndsprogrammerte instruksjoner

Big Data – kilde til innovasjon og konkurransefortrinn

Big Data er informasjon som kjennetegnes ved høyt volum, høy hastighet og/eller høy grad av variasjon, og som krever nye metoder for prosessering og tilrettelegging for å kunne fungere som grunnlag for forbedrede beslutninger, økt innsikt og optimalisering av prosesser.

Industri 4.0 – den fjerde industrielle revolusjon

Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet.

Innovasjonsdrivere

En innovasjonsdriver er en drivkraft som skaper og driver innovasjonen fremover mot et innovasjonsmål

Prototype

En foreløpig utgave av et produkt, tjeneste eller system

Innovasjonsmodell

En modell som forteller hvordan innovasjonsprosessen skal legges opp for å ende opp med en gjennomførbar innovasjon

Innovasjon

Innovasjon er nye kombinasjoner av nye eller eksisterende ressurser, som er tatt ut i praksis og gir økt nytte for noen

Inkrementell innovasjon

Inkrementelle innovasjoner er mindre, trinnvise forbedringer av eksisterende produkter, tjenester, prosesser og organisasjoner

Radikal innovasjon

Revolusjonerende innovasjoner som endrer vår hverdag gjennom å komme med ny teknologi som gir oss en radikal forbedring i ytelse, kvalitet og/eller pris

Innovasjonshindringer

Med innovasjonhindring menes forhold i og utenfor selskapet som kan hindre eller bremse innovasjonsprosessens forløp.

Innovasjonsprosessen

Prosessen en innovasjon må bevege seg igjennom for å ta steget fra ide til suksess

Grunnforskning og anvendt forskning

Ideen er at grunnforskningen finner fakta, hvordan ting «egentlig er». Gjennom anvendt forskning finner vi fram til praktiske anvendelser av kunnskapen

Entreprenørskap

Entreprenørskap er alt arbeid en entreprenør gjør for å realisere forretningsideen til et nyetablert selskap. Entreprenørskap omfatter med andre ord alt arbeid som gjøres i den entreprenørielle fasen.

Kreativ utviklingsgruppe

Kreativitet er opprinnelsen til innovasjon. Kreativitet er derfor helt nødvendig for å kunne komme opp med, skape og lage originale nye idéer, prosesser og forbedringer

5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer

5G er et begrep vi benytter for femte generasjons mobiltjenester i mobilnettet.

Blockchain

En blockhain i sin enkleste form handler om å overføre eierskapet til filer mellom to parter, Her går vi igjennom betydningen for deg.

Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)

En teknologi som gjør det mulig for en bruker å gå inn i et digitalt simulert eller gjenskapt miljø fra virkeligheten

3D-printing

En skriver som produserer håndfaste, solide objekter gjennom å bygge opp mange lag av plast eller andre materialer i flytende eller pulverform

Tingenes Internett («Internet of Things»)

Tingenes Internett er et samlebegrep for teknologier som gjør det muligheten å fjernovervåke og –styre produkter og komponenter gjennom Internett

Design Thinking (Designtenking)

En menneskelig innovasjonsprosess som legger vekt på observasjon, samarbeid, rask læring, visualisering av ideer og rask prototyping, basert på virksomhetens analyser

Brukeropplevelse (UX – Design)

Brukeropplevelse er et begrep som refererer til totalopplevelsen en bruker har ved anvendelse av et produkt, tjeneste eller et system.

Produktutvikling og markedsføring

Parallelt med brukertestene, eller umiddelbart etter at man har fått positiv respons på de, må det utarbeides en markedsføringstrategi og marketing - mix for det nye produktet.

Produktutvikling og teknisk utvikling

Hittil har produktet bare fremstått i form av beskrivelse, løse skisser eller i beste fall en arbeids prøve. Når man nå går over i en konkret produktutvikling, medfører dette langt større kostnader og investeringer enn tidligere. Produktet må nå utvikles til en prototype.

Idevurdering og økonomisk analyse av potensialet

Mens målet i idè- og konseptgenereringfasen er å få frem flest mulig muligheter, problemer og ideer, er hensikten med ide vurderingen å redusere antallet.

ZMET (Zaltman metaphor elicitation technique)

En patentert markedsundersøkelsesmetode fra 1995. En omfattende teknikk som får fram både bevisste og ubevisste tanker

Blått hav-strategi / Rødt hav-strategi

Blått hav er alle bransjene og markedsplassene som ikke eksisterer eller er utnyttet i dag, hvor man ønsker å fange samt skape ny etterspørsel som grunnlag for lønnsom vekst.

Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller

Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entrepenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.

Disruptiv innovasjon og teknologi

Innovasjon som forstyrrer et eksisterende marked og skyver bort markedsledende bedrifter og produkter

Innovasjonsmål og innovasjonseffekter

Et innovasjonsmål er en angivelse av hvilken belønning (effekt) vi ønsker å oppnå som et resultat av  vårt innovasjonsarbeid

Åpen eller lukket innovasjonsprosess

Om selskapet satser på en lukket eller åpen innovasjonsprosess styrer innovasjonsstrategiens tilnærmingen til ressursutnyttelse

Ledelse og motivasjon – to viktige rammebetingelser for innovasjon

En gjennomgang av hvilken betydning ledelse og motivasjon har som rammebetingelser for innovasjon.

9 suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap

En modell for hvilke suksesskriterier en innovasjon må oppfylle for å kunne bli en kommersiell suksess.

Make-or-buy strategi for innovasjon

Når innovasjonsstrategien skal lages er det mest grunnleggende spørsmålet som må besvares om vi skal velge en lag selv eller oppkjøps strategi

Offensiv eller defensiv innovasjonsstrategi

Når vi skal velge innovasjonsstrategi for innovasjonssatsningen kan vi i utgangspunktet velge å følge en offensiv eller defensiv innovasjonsstrategi. 

Forretningsideen må ha en lønnsom forretningsmodell

Å ha en god forretningside eller produktide holder ikke hvis det ikke er mulig å tjene penger på den.

Innovasjonsstrategi

En langsiktig plan som forteller hvordan innovasjonsmålet skal nås gjennom å trekker opp kursen for innovasjonsarbeidet de kommende årene 

Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!

En gjennomgang av hvilke kilder til innovasjon en virksomhet kan satse på i sin innovasjons strategi.

Teknologidrevet innovasjon (teknologideterminisme)

Det er tekonologien som avgjør den økonomiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

Forretningsideen må kobles til et lønnsomt marked

Når vi skal prøve å koble en forretningside til et marked må vi starte med å vurdere om forretningsideen oppfyller følgende krav:

Innovasjonsinkubator

Et sted der gründere og nylig etablerte bedrifter kan få hjelp til å vokse. Vi skiller her mellom tre typer inkubatorer.

Økonomisk utvikling – Schumpteter sin bølgeteori

En teori som prøver å forklare hvorfor økonomien utvikler seg i bølger som et resultat av nye teknologisk paradigmer

Grafén – fremtidens materiale?

Grafen er det tynneste og sterkeste materialet som noensinne er laget. Èn kvadratmeter grafen veier kun 0,77 milligram.

Hydrogen – fremtidens energikilde?

Hva er hydrogen? Hydrogen er det letteste grunnstoffet vi har, og det rikeligste stoffet i universet (utgjør omtrent 75% av all normal materie i universet). Ved normal...

Innovasjonen og entreprenørens research fase

Når du sitter med en god forretningsidè, er neste fase å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til dine ressurser, lovverket og konkurransesituasjonen.

Risikovurdering av intern og ekstern risiko

All innovasjon er forbundet med en stor risiko som vi må prøve å redusere.

Konsept og konsepttest

Et konsept er en tankekonstruksjon som er ment å skulle bidra til å løse et problem eller tilfredsstille et behov.

Innovasjonsretning og styrke

Når innovasjonsstrategien skal legges er en god start å skille mellom innovasjonens styrke og retning før vi går videre i prosessen.

Brainstorming ( Idédugnad )

Brainstorming er en idegenereringsteknikk som ble popularisert av Alex Faickney Osborn i boken Applied Imagination som kom ut i 1953.

Lanseringsstrategi

Dreier forretningsplanen seg om forretningsstrategien til et nytt forretningskonsept eller en ny virksomhet, kreves det samtidig at forretningsstrategien angir en lansering strategi som forteller hvordan konseptet/virksomheten skal lanseres i markedet.

Spredning og adopsjon av innovasjon

Kunnskap om hvordan en innovasjon blir spredt og adoptert av markedet er en forutsetning for å kunne velge korrekt innovasjonsstrategi

Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi

Timing er avgjørende for innovasjonens suksess. Jo tidligere ute med en stor innovasjon, jo høyere er også den økonomiske risikoen.

Foreløbig vurdering av ideen

Idefasen bør avsluttes med en foreløpig vurdering av ideen opp mot noen banale krav alle ideer bør oppfylle før det er noe vits å gå videre til research fasen.

Idéfasen til entreprenøren

Idefasen er starten på en innovasjon og av den grunn ekstremt viktig. Vi går her igjennom hva du bør tenke på.

Incitament for å skape innovasjon

Et av grunnprinsippene for  valg av belønningssystem er: Folk oppfører (presterer) slik du belønner dem.

Lean – Startup

Lean-Startup Modellen er en innovasjonsmodell som sier at vi først bør teste ut konseptet med en gang og heller gjøre endringer underveis.

Joseph A. Schumpeter

Schumpeter la grunnlaget for mye av forskningen som har blitt gjort på innovasjon. Ingen andre teoretikere tillegger entreprenøren større betydning

Radikal innovasjon i etablert virksomhet

Hva kreves for å klare å oppnå en radikal innovasjon i en etablert virksomhet? I denne artikkelen vil jeg prøve å belyse dette problemet.

DART modellen og rammeverk for co-creation

Kjernefaktorer innenfor co-creation er evnen til å skape relevante, positive og sterke individuelle opplevelser

4 strategier for brukerdrevet og co-creation innovasjon

Fire mulige strategier vi kan velge for å ta i bruk brukerdrevet og co-creation som innovasjonsmetode

Plattformer for brukerdrevet innovasjon og co-creation

For at brukerne eller andre eksterne partnere skal kunne delta i en brukerdrevet eller co-creation prosess kreves det en engasjerende plattform

Spin-off

Med spinn-off menes at vi etablerer et nytt datterselskap fra moderselskapet med en helt egen organisasjonsstruktur, forretningsmodell og verditilbud

Hvorfor trenger vi innovasjon?

En gjennomgang av de viktigste driverne og årsakene til at vi trenger innovasjoner for å oppnå vekst og løse våre problemer.

Ideprosessen – starten på en ny innovasjon

En gjennomgang av hvordan prosessen med å generer ideer og velge ut hvilke ide man skal gå videre med i innovasjonsprosessen.

Innovasjonsformer og innovasjonstyper

Det finnes mange ulike typer innovasjoner. En vanlig inndeling er å skille mellom disse fire innovasjonstypene.

Hvordan håndtere disruptiv innovasjon?

Den vanligste feilen virksomheter gjør når de møter disruptiv innovasjon er å fortsette med det de gjør, og prøve å gjøre det enda bedre og mer effektivt

Identifisere forbedringsområdene for innovasjonen

Situasjonsanalysen bør samles i en SOFT - analyse for å få en oversikt over svake/sterke sider og muligheter/trusler

Workshops (arbeidsmøte, arbeidsseminar og arbeidsgruppe)

Definisjon av workshops Workshops er et begrep vi benytter i mangelen på et godt norsk ord. Begrepet betyr direkte oversatt arbeidsmøte, arbeidsseminar eller arbeidsgruppe i...

Diffusjonsprosessen

Alle personer skal i utgangspunktet gjennom adopsjonsprosessen før de aksepterer en innovasjon (nyhet), men tiden det tar er forskjellig. Denne prosessen kalles diffusjonsprosessen og er noe vi tar for oss i denne artikkelen.

Diffusjonsprosessens hastighet og utvikling

En gjennomgang av hvilke faktorer som avgjør diffusjonsprosessens hastighet og utvikling fra den blir lansert i markedet.

Timing er en avgjørende suksessfaktor

Med timing menes: "Å finne det beste tidspunktet å gå inn i et marked med en ny ide på"

Aktivitets- og Stage-Gate-modellen

De to vanligste modellene for produktutvikling og en gjennomgang av de vanligste fasene i produktutviklingsarbeidet.