Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 10 artikler om Outsourcing

Videre i outsourcingens funksjonsakse må personalløpet ses i sammenheng med organisasjonsløpet. Personalløpet defineres som:

forløpet fra ledelsen som informerer medarbeidere om eventuelle nedbemanningsprosesser som kan forekomme i forbindelsen med outsourcing (Aase 2005,80-81).

outsourcing (1)Organisasjonsstruktur

Hjulstad mener at organisasjonsstrukturen har en betydning for utforming og innholdet av aktiviteter som foregår i organisasjonen. Hjulstad forklarer at strukturen er en nøkkel til forståelse av organisasjoner, hva de gjør og hvordan de gjør det. Et omfattende syn på struktur kan innebære forsøk på å regulere sammenkoblingen av deltakere, problemer, løsninger og beslutningsmuligheter (1983,141,159).

Organisasjonskultur

Forventninger i forhold til organisasjonskultur endres etter hvert som behov og ytre krefter forandrer seg (Schein 1982,35-36). I dagens samfunn skapes ofte en god organisasjonskultur gjennom en leder som gir medarbeidere frihet, forutsatt at de leverer resultater (Berg 2008,79).

Relasjonssamfunnet er en treffende betegnelse i henhold til den sentrale utviklingen, der solide relasjoner mellom alle interessenter er fokusområdet og medarbeiderne blir definert som organisasjonens viktigste ressurs (Nordhaug 2002,269,271).

Jobbtilfredsstillelse er et mål i seg selv og en indikator på hvor godt organisasjonen lykkes i å oppfylle sine oppgaver som instrument for arbeidstakernes behovstilfredsstillelse. Dersom man kan vise at jobbtilfredsstillelse kan oppnås uten at det går ut over den instrumentelle produktiviteten, har man lyktes. To viktige målsettinger er realisert uten at de går på bekostning av hverandre (Kaufmann og Kaufmann 2009,15-16).

Stolthet og verdighet er sterke følelser, og ønsket om å bevare sin verdighet kan være en langt sterkere motivasjonsfaktor enn noen av dem vi gjerne finner i listene som personlighetspsykologene setter opp (Schein 1982,57). 

Gjennom personlig forpliktelse og sterkt engasjement kan en medarbeide fremme et positivt forbilde i organisasjonen. Ros for en ønsket holdning kan skapes gjennom krav og systemer som oppmuntrer medarbeidere til å øke prestasjon. Utvelgelse av månedens ansatt viser ofte gode resultater i organisasjoner (Haun 2006,14). Å kunne gi ris og ros, er viktig i et menneskes modningsprosess. Ved å projisere kan positive følelser bli overført til medarbeidere. Det viktigste er at medmennesket gir seg tid til å gi ros, ikke nødvendig for hva man har gjort, men for hvem man er (Ronthy-Östberg og Rosendahl 1994,63,67).

Resultatet ved en outsourcing er høyst avhengig av engasjementet fra medarbeiderne, der at de ikke tilhører firmaets kjerne og blir ofte nedprioritert. Dermed kan det virke mer attraktivt å arbeide hos oppdragsgiver for å bli en del av den helhetlige organisasjonen, og ikke bare bli sett på som et verktøy (Barthélemy 2003,91). Det kan være essensielt å ha et bindeledd mellom leverandøren og hotellet, som kan gå imellom ved forespørsler om informasjon, forslåtte endringer i samarbeidets format, om innsikt eller anbefalinger med hensyn til hvordan bedriftene skal fungere sammen (Roos og Krogh 1993,56).

Uniformering kan fungere som et verktøy for å signalisere organisasjonens identitet, og kan fremstille organisasjonen som en synkronisert bedrift som gir sterkere organisatorisk merkebygging (Hobson 2006,56). Arbeid med å påvirke kulturen, eller mer presist de ulike subkulturene i organisasjonen, kan ses på både som en måte å redusere usikkerhet på, som et middel til kostnadsreduksjon og som en måte å gjøre organisasjonen mer attraktiv for eksterne grupper (Nordhaug 2002,37). Gjennom en enhetlig organisasjon hvor alle ansatte deltar i merkebyggingsprosessen hevder Bjerke og Ind følgende:

«På bakgrunn av innside-ut-perspektivet som argumenterer for at i tillegg til forståelse av samfunnet, inklusive interessegruppers foranderlige behov og ønsker, så må organisasjonen forstå seg selv» (2007,31).

Utsagnet viser en tydelig indikasjon på at det er viktig at alle medarbeidere er bevisst om merkeidentiteten for å kunne levere etter kundeløftet, og unngå eventuelle gap.

Du leser nå artikkelserien: Outsourcing

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << OrganisasjonsforløpSystemløpet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)
 • Fordeler og ulemper med outsourcing (tjenesteutsetting)
 • Tjenesteutsetting som konkurransefortrinn
 • Utkontrakteringstrategi og tjenesteutsettingforløpet
 • Organisasjonsforløp
 • Personalløpet
 • Systemløpet
 • Det kommersielle løpet
 • Kommunikasjon
 • Lovverket om tjenesteutsetting
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.