Domene og webhotell fra OnNet.no

Gevinstoversikt

En gevinstoversikt er en oversikt over sentrale, potensielle gevinster et prosjekt kan gi, sammen med en angivelse av hvilke sentrale forutsetninger som må oppfylles for at disse gevinstene skal kunne realiseres. Dersom det er gjennomført en virksomhetsøkonomisk analyse, blir gevinstoversikten laget for det alternativet som anbefales i denne analysen. Gevinstoversikten brukes først og fremst for at virksomhetsledelsen skal få en enkel oversikt over de gevinstene som tiltaket er forventet å gi, slik at virksomhetsledelsen lettere kan ta stilling til om tiltaket skal settes i gang.

Gevinstoversikten lages tidlig i forstudiet eller i forprosjektet og settes opp av prosjekteier eller andre i linjeorganisasjonen. Gevinstoversikten fremlegges så virksomhetsledelsen som en del av beslutnigsgrunnlaget for om prosjektet skal settes i gang eller ikke. 

Eksempel på gevinstoversikt for et prosjekt om elektronisk flyttemelding

Prosjektdata : Prosjektet skal utvikle en løsning slik at innbyggerne i Norge kan melde fra om flytting til folkeregisteret elektronisk.

Prosjektmål : Overgangen fra manuell til elektronisk løsning gir tidsbesparelser for offentlige myndigheter og privatpersoner.

Oversikt over identifiserte gevinster: 
Oversikten er basert på estimater hentet fra et eksempel i Finansdepartementets gamle veileder i samfunnsøkonomiske analyser (2005):

 • Tidsbesparelser for Skatteetaten er potensielt 5 minutter per flyttemelding ved elektronisk løsning.
 • Tidsbesparelser for andre offentlige etater er potensielt 1 minutt per flytte­melding for hver etat.
 • Tidsbesparelser for privatpersoner er potensielt 15 minutter per flyttemelding ved elektronisk løsning.
 • Portobesparelser for Skatteetaten og for privatpersoner er anslått til 10 kroner per skjema ved elektronisk løsning.
 • Kostnadsbesparelser knyttet til fellesløsninger (Altinn) forventes oppnådd.
 • Økt kvalitet og tilgjengelighet for bruker forventes oppnådd.
 • Økt rapporteringslojalitet og bedre datakvalitet forventes oppnådd.

Forutsetninger for at gevinstene skal bli realisert:

 • ansatte i Skatteetaten får tilstrekkelig opplæring i den nye løsningen
 • brukerne gis god informasjon og nødvendig opplæring i den nye løsningen
 • brukerne tar i bruk den nye elektroniske løsningen (oppslutningsprosent)
 • det nye systemet må kommunisere med eksisterende systemer
 • den nye løsningen understøttes og integreres i Altinn-løsningen
 • befolkningen tar i bruk eID-­løsninger for innlogging og dialog med nettportalen

Eksemplet er hentet 09.02.2020 fra: https://dfo.no/fagomrader/gevinstrealisering/identifisere-gevinster

Gevinstkart

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.