Domene og webhotell fra OnNet.no

STILLINGSINSTRUKS FOR DAGLIG LEDER I TESTFIRMA AS

Denne malen er et laget for å beskrive en stillingsinstruks for daglig leder (administrerende direktør) i et norsk selskap, og bygger på metodikken jeg beskrev i forrige artikkel om stillingsinstruksen.

1. Mål for stillingen

Daglig leder skal akseptere selskapets idegrunnlag og målsetninger og gjøre disse tilstrekkelig kjent for alle medarbeidere og andre interessenter, og lede selskapet på en måte som gir tilstrekkelig resultat til å trygge bedriftens foretningsmessige prinsipper.

2. Organisatorisk plassering

Daglig leder er underlagt og rapporterer til selskapets styre. På daglig basis utenom styremøter rapporterer daglig leder til styrets formann.

3. Stedfortreder

Ved fravær er økonomidirektør stedfortreder for daglig leder i den operative driften. Ved viktige strategiske eller økonomiske beslutninger er styrets leder stedfortreder. Ved tvil skal økonomidirektør konfrontere med styrets leder.

3. Ansvar og myndighet

Daglig leder har ansvaret for forvaltningen av selskapets menneskelige og materielle ressurser.

Daglig leder har myndighet til å avgjøre alle saker knyttet til daglig drift, som ikke er av usedvanlig art og viktighet, og som har sin basis i selskapets forretningsplan.

Daglig leder skal herunder lede, kontrollere, motivere, ansette og instille til forfremmelse medarbederne i selskapet. Ansettelse av nøkkelpersoner godkjennes av styret.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss