Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 5 av 17 artikler om Ansettelse

STILLINGSINSTRUKS FOR DAGLIG LEDER I TESTFIRMA AS

Denne malen er et laget for å beskrive en stillingsinstruks for daglig leder (administrerende direktør) i et norsk selskap, og bygger på metodikken jeg beskrev i forrige artikkel om stillingsinstruksen.

1. Mål for stillingen

Daglig leder skal akseptere selskapets idegrunnlag og målsetninger og gjøre disse tilstrekkelig kjent for alle medarbeidere og andre interessenter, og lede selskapet på en måte som gir tilstrekkelig resultat til å trygge bedriftens foretningsmessige prinsipper.

2. Organisatorisk plassering

Daglig leder er underlagt og rapporterer til selskapets styre. På daglig basis utenom styremøter rapporterer daglig leder til styrets formann.

3. Stedfortreder

Ved fravær er økonomidirektør stedfortreder for daglig leder i den operative driften. Ved viktige strategiske eller økonomiske beslutninger er styrets leder stedfortreder. Ved tvil skal økonomidirektør konfrontere med styrets leder.

3. Ansvar og myndighet

Daglig leder har ansvaret for forvaltningen av selskapets menneskelige og materielle ressurser.

Daglig leder har myndighet til å avgjøre alle saker knyttet til daglig drift, som ikke er av usedvanlig art og viktighet, og som har sin basis i selskapets forretningsplan.

Daglig leder skal herunder lede, kontrollere, motivere, ansette og instille til forfremmelse medarbederne i selskapet. Ansettelse av nøkkelpersoner godkjennes av styret.

Ved uenighet i ledergruppen har daglig leder asvaret for og myndighet til selv å ta de nødvendige beslutningene, men ved uenighet på vesentlige punkter skal søker drøftes med styrets formann, eller om nødvendig bringes inn for styret, før beslutning tas.

4. Fullmakter og økonomiske rammer for beslutninger

Daglig leder er tildelt prokura fra styret og har herved fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og inngå alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften dersom ikke annet er spesifikt besluttet og dokumentert i styret, herunder opprette og avvikle bank- og verdipapirkonti, forhandle og inngå avtaler med kunder og leverandører, og utvikling av strategiske samarbeid med andre rådgivnings-, konsulent- og kursmiljøer. Alle avtaler som er av strategisk karakter skal fremlegges for styret til informasjon, når styret eller styrets formann anmoder om dette. Strategiske samarbeidsavtaler som innebærer bindinger for selskapet, utover operativt samarbeid på prosjektbasis, skal fremlegges for styrets formann eller for styret til godkjenning før underskrivning. I tvistetilfeller konfronterer daglig leder med styreformann.

Selskapets konti disponeres på følgende måte:

Daglig leder signerer alene sjekker og utbetalingsanvisninger opp til kr. 50.000.- dersom utbetalingen skal viderefaktureres selskapets kunder eller gjelder normale driftskostnader, og opp til kr. 25.000.- dersom utbetalingen gjelder utgifter eller investeringer som skal absorberes av selskapet selv. Over disse beløp signerer daglig leder sammen med økonomiansvarlig. Inntil økonomiansvarlig eventuelt er tilsatt, signerer daglig leder alene uansett beløp. Avtalte lønn og godtgjørelser er unntatt fra disse bestemmelsene, og her kan daglig leder signere alene. Daglig leder er ansvarlig for at konti til enhver tid er underlagt disse restriksjonene, og at tilfredsstillende prosedyrer for overholdelse av signaturbestemmelsene settes opp og blir fulgt.

5. Generelle arbeidsoppgaver

Daglig leder skal:

 1. Sørge for at styrets beslutninger blir gjennomført i.h.t. punkt 1.
 2. Kontinuerlig overvåke selskapets mål og utvikling og legge frem for styret forslag til beslutninger i samarbeid med ledergruppen og styrets formann.
 3. Rapportere til styret selskapets situasjon, samt hendelser og utvikling av betydning.
 4. Forberede selskapets styremøter, sørge for at styrets medlemmer får tilsendt nødvendig materiale og regnskapsrapporter innen en uke før møtene, samt sørge for grundig og rask referatutsendelse.
 5. Holde organisasjonen effektiv og prodktiv, og sørge for at selskapet til enhver tid er fullt belagt og har tilstrekkelig ordrereserve.
 6. Kontinuerlig videreutvikle organisasjonens miljø og kultur, samt arbeide med utvikling av alle medarbeiderne.
 7. Sørge for at selskapets budsjetter nås, og lede og disponere selskapets ressurser på en slik måte at lønnsomhet over tid kan vise kontinuerlig forbedring.
 8. Oppfordre til å følge opp medarbeidere for kostnadsbevissthet og besparelser, og holde utgifter nede uten å redusere motivasjonen i organisasjonen.
 9. Arbeide for å oppnå det best mulig tillitsforholdet internt ovenfor samtlige medarbeidere, eksternt ovenfor selskapets kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser, samt ovnfor offentlige myndigheter.
 10. Sørge for at selskapet til enhver tid er ajour med sine økonomiske forpliktelser, og umiddelbart informere styret om eventuelle avvik fra dette.
 11. I tillegg til ovennevnte arbeidsoppgaver, spesielt arbeide med de prioriterte saker som styret til enhver tid har spesifisert, og som er dokumentert i styrereferatene.

Denne stillingsinstruksen/funksjonsbeskrivelsen er en utdypning av ansettelsesforholdet mellom selskapet og daglig leder.

 

(Sted), den (dato)

 

 

 

___________________             ______________________

Kari Olsen                                  Jon Johansen
Daglig leder                                 Styrets formann

arbeidsavtale

Ta kurset: Ansettelse

Et kurs som lærer deg alle lovpålagte krav du må huske på i forbindelse med ansettelse og andre praktiske tips i denne sammenheng.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Ansettelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Stillingsinstruks (stillingsbeskrivelse / funksjonsbeskrivelse)Arbeidsreglement >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ansettelse
 • Arbeidsavtale
 • Eksempel på Arbeidsavtale
 • Stillingsinstruks (stillingsbeskrivelse / funksjonsbeskrivelse)
 • Eksempel på stillingsinstruks / funksjonsbeskrivelse
 • Arbeidsreglement
 • Personalhåndbok
 • Prøvetid
 • Fast og midlertidig ansettelse
 • Arbeidstid og overtid
 • Lønn og lønnsystemer
 • Taushetsplikt
 • Konkurranseklausul
 • Ferie og feriepenger
 • Aa-registeret
 • Arbeid i utlandet (utenlandsstasjonering)
 • Oppsigelsestid