Domene og webhotell fra OnNet.no

deskriptivt-design

Deskriptive design blir også kalt for beskrivende design.

Formålet med et beskrivende design er å gi svar på spørsmål som hva, hvilke, hvordan, hvem og hvorfor. Designet benyttes derfor når vi ønsker å beskrive eller finne sammenhengen mellom en eller flere begreper eller variabler.

De fleste markedsundersøkelser som utføres av analyseinstituttene kommer inn under denne kategorien. Typiske eksempler på undersøkelser som baserer seg på et beskrivende design er opions- og meningsmålinger.

Hensikten med dette designet er å få fram en kvantifisert beskrivelse av et fenomen, f.eks. et samfunn, marked, segment eller en gruppe mennesker. Undersøkelser som baserer seg på et deskriptivt design skiller seg fra de eksplorerende designene ved at størrelsene skal tallfestes. Det er de harde og kvantifiserbare dataene som skal innhentes.

For at det skal være mulig å bruke et deskriptivt design er det en forutsetning at man har:

 • En klart definert problemstilling
 • En god formening om hvilke variabler og begreper som forklarer fenomenet
 • Relativt klare hypoteser om hvordan variablene og begrepene påvirker hverandre
 • En definert populasjon

Under følger en rekke eksempler på problemstillinger i et deskriptivt design. Eksemplene er hentet fra Fred Selnes – Markedsundersøkelser (1994):

 1. TOTALMARKED – Volum, verdi, trender, prognoser.
 2. MARKEDSANDELER – Fordeling av markedsandeler og trend
 3. MOTIVER/KJØPSKRITERIER – Kvantifiser de ulike motivene for å kjøpe
 4. SEGMENTER – Identifiser segmenter, tallfest størrelse, beskriv dem med hensyn til motiver/kjøpskriterier, Kjøpsatferd, mediavander, demografi, livsstil.
 5. KJENNSKAP – Hvor mange som kjenner produktet, hvem som kjenner produktet, hvem som kjenner og utvikler.
 6. KUNNSKAP/PROFIL – Beskrive kunnskap om produktet og oppfatning på et sett kriterier i forhold til konkurrenter.
 7. PREFERANSER – Andelen som foretrekker de enkelte produkter og fordeling i segmenter
 8. ATFERD – Hva kjøper kunden, hvor, hvor ofte, når, til hvilken pris osv.
 9. TILFREDSHET – Hvor tilfredse er kundene. Hva er de tilfreds eller utilfreds medm fordeling i segmenter og geografiske områder.
 10. LOJALITET – Hvor lojale er kundene i markedet. Hva driver lojalitet ?
 11. MERKENAVN – Hvilken styrke har merkenavnet. Hva påvirker styrken og fordelingen i segmenter.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss