Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 6 artikler om Behov

    Denne artikkelen er del 6 av 28 artikler om Motivasjon

Lese tid (240 ord/min): 7 minutter

Den dominerende behovsteorien

Den viktigste og mest kjente motivasjonsteorien som idag er allment anerkjent ble utviklet av psykologen A.H. Maslow (1943) kalles Maslows behovshierarki eller Maslows behovspyramide. Årsaken til at Maslows behovshierarki kalles en behovspyramide skyldes at behovene til Maslow kan organiseres i en pyramide bestående av 5 basisbehov som styrer vår motivasjon for å prøve å tilfredsstille disse behovene.

Underskuddsdekning og vekstmuligheter

Maslows pyramide består av 5 typer grunnleggende behov som kan deles inn i 2 hovedtyper:

 1. Behov for underskuddsdekning
 2. Behov for vekstmuligheter

De første tre motivasjonsnivåene er behovet for å dekke mangler og kalles derfor for underskuddsdekning, mens de to høyeste nivåene er vekstbehov. Underskuddsdekning behovene er felles for alle mennesker og må dekkes, før vi prioriterer å bruke tid og innsats på å dekke vekstbehovene våre. Underskuddsdekning behovene kan kun dekkes gjennom stimuli utenfra, mens vekstbehovene blir mer eller mindre styrt innenfra. Utenfra betyr i denne sammenheng at vi er er avhengige av miljøet rundt oss for å få dem dekket, mens vekstbehovene våre er mindre avhengig av miljøet rundt oss for at det skal være mulig for oss å dekke dem.

Maslows prinsipp er basert på et prinsippet om at fundamentale behov som sult og varme må være dekket, før vi løser mer sofistikerte behov. Dvs. at et lavere behov må være oppfylt får vi vil prøve å oppfylle et høyere behov.

I denne pyramiden er de fysiologiske behovene de mest grunnleggende behovene vi har. Disse behovene er de første som melder seg og må tilfredsstilles før behovet for sikkerhet og beskyttelse melder seg. Først når de fysiologiske behovene, behovene for sikkerhet og de sosiale behovene er tilfredsstilt, vil behovet for anerkjennelse og selvrealisering melde seg, mente Maslow.

Hvilke behov inngår i Maslows behovspyramide?

Maslows behovshierarki består av fem trinn som kan organiseres i en behovspyramide, hvor de mest grunnleggende behovene ligger i bunn. Jo høyere opp i pyramiden vi kommer, jo mer høytliggende behov snakker vi om.

Dersom et tidligere tilfredsstilt behov på et lavere nivå gjør seg gjeldende igjen, vil adferden vår bli preget av å tilfredsstille dette lavereliggende behovet. ”Når reallønnen synker slik at det blir vanskelig å dekke utgifter, så tar mange seg en ekstrajobb på bekostning av andre aktiviteter som tjener behovet for selvaktualisering” (Brochs-Haukedal 2013,118).

I virkeligheten vil folk prøve å dekke flere behov samtidig, men får sjelden dekket alle. Biler løser ønsket for uavhengig transport. Klær løser behovet for beskyttelse mot varme og kulde. Samtidig som det kan gi status og i enkelte tilfeller oppfylle behovet for selvrealisering (f.eks. gjennom fart og spenning).

maslows-behovspyramide

1. FYSIOLOGISKE BEHOV

Menneskets grunnleggende (primære) behov kalles med en fellesbetegnelse for fysiologiske behov, og er behov vi må få tilfredsstilt for å kunne overleve og eksistere. F.eks.:

Næring (mat), luft, vann, varme, hvile/søvn, husly, stimulering, sex og i arbeidssammenheng minimumslønn, arbeidsmiljøbetingelser (pauser, variert fysisk og psykisk skade- visshet om å beholde jobben. Brød og melk er eksempler på produkter som dekker våre fysiologiske behov.

De fysiologiske behovene er de sterkeste av alle våre behov. Når vi f.eks. er sultne fylles hele vår bevissthet av behovet for å stille sulten og alle andre behov trer i bakgrunnen som om de ikke eksisterte. Først når kroppens primære fysiologiske behov er dekket, melder det neste behov seg i Maslow behovspyramide.

2. TRYGGHETS BEHOV

Når de fysiologiske behovene er dekket vil vi gå videre å prøve å dekke våre trygghetsbehov. 

Trygghetsbehovet omfatter vårt behov for sikkerhet, trygghet og beskyttelse mot fysiske og psykiske skade (f.eks. visshet om å beholde jobben), både i nåtid og i fremtid.

Disse behovene kaller vi med en felles betegnelse for trygghetsbehov  og omfatter forhold som beskyttelse, sikkerhet, orden, stabilitet, forutsigbarhet og helse. Trygghetsbehovet omfatter dermed vårt behov for struktur, orden, lov, grenser, smertefri og angst fri tilværelse osv. 

Utdannelse, jobb, hjelm, sparekonto, forsikring, politi og tyverialarm er eksempler på produkter og tjenester som dekker vårt trygghetsbehov, mens religion og vitenskap er trosretninger som dekker vårt trygghetsbehov. 

3. SOSIALE BEHOV

Likeså har alle behov for å ha kontakt med andre, å gi og motta kjærlighet og vennskap fra andre. Slike behov kalles sosiale behov (anerkjennelse, fortrolighet, vennskap, tilhørighet, støtte og aksept). Disse behovene kaller vi for sosiale behov og er det høyeste av nivået av underskuddsdekning i Maslows behovsteori.

For at trives og utvikle oss, har vi behov for å få føle fellesskap, kjærlighet, vennskap og tilhørighet til enkeltpersoner og grupper. Mangler vi venner, kjæreste og barn vil dette skape et dypt savn etter kjærlighet, omsorg og oppmerksomhet fra venner, kjæreste og barn.

Det er også et spørsmål om å føle seg akseptert av sine nære omgivelser, familie, naboer, arbeidskolleger og som en borger i samfunnet. Samt om å bli respektert og inngå i positive relasjoner til andre.

Den riktige mobiltelefonen, medlemskap av et nettverk eller klubb og klesmerkene er eksempler på produkter som dekker våre sosiale behov.

4. STATUS/EGO BEHOV

Aktelse, også kalt status og ego behov, representerer første nivå i overskuddsdekningen i Maslows behovsteori. Denne skiller seg ut i fra de tidligere stegene da det omhandler vårt behov for personlig vekst (og utvikler selvrespekt og annerkjennelse fra andre).

Denne motivasjonsmekanismen er av stor betydning i alle organisasjoner- her kan ledere med hjelp av en annerkjennelses strategi, som bygger oppom de viktigste motivasjonsfaktorene, virkelig få resultater uten å bruke så mye rent finansielle midler på dette. Aktelse/ Annerkjennelse gis gjennom tilbakemeldinger og oppmerksomhet.

Dette er viktig for å dekke vårt behov for status og tilfredsstillelse av vårt “ego-drive”. Det innebærer at man har et behov for å bli respektert av andre gjennom av å ha et godt rykte, suksess eller høy prestisje. I tillegg kommer ønsket om mental styrke, det å kunne prestere noe, være dyktig, være uavhengig og fri.

Manglende oppfyllelse av dette behov leder til mindreverd følelse, svakhet, og til hjelpeløshet.

Maslow mente at det er svært farlig å bygge sin selvbilde på andres meninger istedenfor på reell kapasitet. Han mente at den sunneste form for selvbilde er den som er basert på fortjent respekt fra andre i stedet for ytre berømmelse og idolisering.

5. BEHOV FOR SELVREALISERING:

Menneskets behov for selvrealisering; betyr at man må føle å få full utnyttelse av det talent enkelte mener å ha. Vi ønsker å ha utrettet noe før vi dør. Behovet for selvrealisering inkluderer også ønsket om å overskride sine egne grenser (fallskjermhopping o.l.) og ivareta egne og andre interesser.

Alle mennesket har et stort behov for selvutfoldelse. Allerede fra spebarnsalderen kan man se trangen til aktivitet og ekspansjon. Adferd som ikke har noe med opprettholdelse av homeostasen å gjøre. Behovet for selvutfoldelse gjør seg utslagsgivende på mange måter. Bl.a ser man at mennesket et stort behov for å kunne kontrollere og dominere sin livsførsel og utvikling.

Denne behovspyramiden har mange anvendelseområder. Tar vi utgangspunkt i arbeidsplassen og hvilke behov den må dekke for medarbeiderne kan vi sette opp Maslows behovspyramide slik:

Figur: Maslows behovspyramide inspirert av Jacobsen og Thorsvik (2013)

Punktene til høyre for pyramiden i figuren over representerer faktorer som virker motiverende på et organisasjonsmessig plan, fordi de kan tilfredsstille behovene i pyramiden (Jacobsen og Thorsvik, 2013)

Jacobsen og Thorsvik (2013) oppsummerer Maslows Behovsteori i to punkter, som illustrerer forutsetningene for å øke motivasjonen til medarbeiderne i organisasjonen:

 1. Fordi mennesker har ulike behov, vil det være varierende forhold som motiverer ulike
  mennesker. Disse forholdene kan også endre seg over tid, i ulike faser av livet.
 2. Ytre belønning kan fungere som motivasjon for de lave nivåene i Maslows
  Behovspyramide, mens tilfredsstillelse av behovene i de høyere nivåene fører til indre
  belønning i form av selvrealisering og kompetanseutvikling.

Behovsteori handler derfor om at årsaken til motivasjon kommer fra behov som ikke er
tilfredsstilt, og trangen til å tilfredsstille disse behovene.

Innvendinger mot Maslows behovspyramide

Modellen brukes nesten reservasjonsløst i mange markedsføringkretser, men det er mulig å komme med følgende innvendinger mot Maslows behovshierarki:

 • Det er ikke slik at behovene nederst i pyramiden må være dekket før en person blir interessert i å dekke de øvrige behovene
 • Det er flere enn fem hovedtemaer i folks liv
 • Behovene grupperes ikke som antatt
 • Det er i alle fall ett behov som er tilstede hele tiden
 • Behovene vil variere i takt med menneskets livssyklus. I menneskets første leveår vil de fysiologiske og trygghetsbehovene gjøre seg først og fremst gjeldene, mens f.eks. statusbehov og behovet for selvrealisering vil ikke gjøre seg så sterkt gjeldende får mennesket blir eldre.
 • Teorien kan ikke predikere når spesifikke behov vil inntreffe eller bli sentrale i folks liv
 • Det er ingen klar sammenheng mellom behov og atferd. Samme atferd kan tilfredsstille ulike behov, samtidig som forskjellige atferd kan tilfredsstille samme behov
 • Generell behovsbeskrivelse med utilstrekkelig presisjon
 • Konseptet ”behov” som biologisk fenomen problematisk, det ignorerer kapasitet til personen og det omkringværende når det gjelder å oppfatte hva som er behov og hvordan disse tilfredsstilles
Du leser nå artikkelserien: Behov

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Behov og behovsteoriMcClellands behovsteori >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Behov og behovsteori
 • Maslows behovspyramide
 • McClellands behovsteori
 • ERG teori (behovsteori)
 • Behovsdrevet innovasjon
 • Konsistensteorier og kognitiv dissonans (balanseteori og dissonansteori)
 • Du leser nå artikkelserien: Motivasjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Behov og behovsteoriMcClellands behovsteori >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Motivasjon (motiv)
 • Motivasjonsbegrepet i en historisk sammenheng
 • Incentiv og incitamenter
 • Motivasjonsteorier
 • Behov og behovsteori
 • Maslows behovspyramide
 • McClellands behovsteori
 • ERG teori (behovsteori)
 • Kognitive motivasjonsteorier
 • Forventningsteorien
 • Målsettingsteori (motivasjonsteori)
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Sosiale motivasjonsteorier
 • Likeverdsteori (motivasjonsteori)
 • Rettferdighetsteorien (motivasjonsteori)
 • Forsterkningsteori (motivasjonsteori)
 • Kognitiv evalueringsteori
 • Indre motivasjon
 • Ytre motivasjon
 • Selvbestemmelsesteorien
 • Herzbergs to-faktorteori
 • Jobbkarakteristika-modeller
 • Thorsrud sine jobbkarakteristikk teorier
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Selvledelse (empowerment)
 • Optimisme og positiv psykologi
 • Opportunisme
 • Motivasjon av høyspesialiserte medarbeidere