Aktivitets- og Stage-Gate-modellen

De 2 vanligste produktutviklingmodellen er:

 1. Aktivitetsmodellen
 2. Stage-Gate modellen

Aktivitetsmodellen

Aktivitetsmodellen viser hvilke prosess produktutviklingen må gå igjennom og hvilke aktiviteter vi må utføre i hvert steg i denne prosessen.

Det er flere trinn i produktutviklingsprosessen. De følger ikke alltid nedenstående rekkefølge:

 1. Markedskunnskap (Utgangspunktet for all produktutvikling)
  • All produktutvikling må bygge på inngående markedskunnskap omkring markedets utvikling, hva konkurrentene gjør, hvilke trender som gjelder, teknologiske nyheter og endringer i kundebehov, kundekrav, kundeforventninger og preferanser.
  • Et system for Business Intelligence som konstant innhenter markeds- og konkurrentinformasjon som bearbeides og presenteres for beslutningstakerne for å gi dem signaler om potensiell markeds dissonans på et så tidlig stadium som mulig.
  • Situasjonsanalyse som omfatter alle aktørene i markedssystemet og som ender med en SOFT-analyse som viser hvilke trusler og muligheter som foreligger i forhold til virksomhetens sterke og svake sider.
  • Kundetilfredshetmålinger og GAP analyse som bygger på survey, fokusgrupper eller dybdeintervju. 
 2. Ideskaping (basert på identifiserte markedsmuligheter og opplevde kundeproblemer)
  • Ideer for nye produkter kan komme fra kunder (brukerinnovasjon), fra selskapets avdeling for forskning og utvikling (FoU), designere, konkurrenter, fokusgrupper, ansatte, salgsfolk, industrispioner, messer eller fra en åpen politikk for innovasjon.
  • Formelle teknikker for idegenerering blir ofte brukt i denne fasen. F.eks. kan vi her benytte oss av en brainstorming, idedugnad og problemanalyser. Kritikk er ikke tillatt i denne fasen.
 3. Idevurdering
  • Hensikten er å skille de gode fra de mindre gode ideene og konsepter før vi bruker ressurser på dem. Ideene skal vurderes kritisk utfra ulike perspektiv – eksempelvis fra produsentens, fra distributørenes, fra brukerens, fra et teknologisk og fra et miljøperspektiv.
  • Sentrale spørsmål som her må besvares er:
   • Hvem vil være kunden?
   • Vil kunden ha nytte av produktet, og i tilfelle, hvilket behov dekker produktet?
   • Hvilke viktige egenskaper har produktet, hvilke fordeler vil det gi kunden og hvor viktige er disse fordelene for kunden?
   • Hvilke krav og forventninger har dagens kunder til et slikt produkt? Vil vi klare å dekke disse kravene og forventningene med dette produktet?
   • Hvor stort er markedet, eller hvor mange har et slikt behov?
   • Hva vil kunden betale for produktet, hva er en akseptabel pris?
   • Er det teknisk mulig å utvikle ideen til et produserbart produkt?
   • Hvor mye vil det koste å utvikle produktet, hvor lang tid vil utviklingen ta og hvor stor er risikoen for at det ikke blir en suksess? Hva blir konsekvensene hvis produktet mislykkes?
   • Kan vi benytte dagens salgs- og distribusjonsapparat?
   • Vil det være mulig å utvikle ideen slik at produktet kan produseres lønnsomt?
 4. Utvikling og testing av produktet
  • Utvikle detaljer i markedsføring og konstruksjon
   • Hvem er målgruppe og hvem tar beslutningene i kjøpsprosessen?
   • Hvilke spesielle trekk må produktet ha? Designkriterier – overordnet portfolio-strategi – overordnet bedriftsstrategi.
   • Hvilke fordeler skal produktet ha? I forhold til markedet og konkurrenter og i forhold til bedriftens strategi – merkevarebygging.
   • Hvordan vil man at forbrukerne skal reagere på produktet? Industridesign og design av brukeropplevelser.
   • Hvordan kan produktet bli produsert rimeligst mulig?Designoptimering i forhold til estimert produksjonsvolum.
   • Vis at produktet lar seg produsere og vis fordelene gjennom kalkyler og en enkel prototype.
   • Hva vil det koste å produsere produktet? Her må det tas med utvikling og design av produktet, verktøy- og produksjonskostnader, material og transportkostnader fram til salgssted m.m.
  • Brukertest gjøres ved å spørre et utvalg av mulige kunder om hva de tror om ideen, ved å viser designskisser, deretter ved presentasjon av prototyper.
 5. Forretningsanalyse
  • Anslå sannsynlig salgspris basert på konkurranse og tilbakemelding fra kunder.
  • Anslå salgsvolum basert på markedsstørrelse.
  • Anslå lønnsomhet og hva som må selges for å få igjen utleggene.
 6. Betatesting og markedstesting
  • Lag en fysisk prototype
  • Test produktet og emballasjen i typiske brukersituasjoner.
  • Gjennomfør brukerintervju med fokusgruppe eller presentasjon på salgsmesse.
  • Gjør tilpasninger om nødvendig.
  • Produser et førsteopplag av produktet og selg det til et testmarkedsområde for å bestemme kunders vurdering.
 7. Teknisk implementering
  • Skaffe råvarer og velge produsenter
  • Planlegge produksjon og distribusjon
  • Lage en plan for logistikk
  • Vurdere og overvåke programmet
  • Pro et contra – Hva om?-spørsmål.
 8. Markedsplan og forberedelse
  • En plan som forteller hvordan produktet skal lanseres i markedet, hvordan det skal markedsføres, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, når, hvor og til hvilken pris? Med hvilken effekt? Markedplanen skal angi målgruppen, markedsmålet som skal nås, markedsstrategien som skal følges og de markedsaktivitetene som skal gjennomføres som en del av denne strategien.
  • Ta produktbilder, utvikle og bestille reklamemateriell, medieplass o.s.v.
 9. Opplæring og implementering i organisasjonen
  • Informere alle i organisasjonen om det nye produktet og delegere ansvaret for blant de ansatte
  • Lære opp alle ansatte som vil jobbe med det nye produktet
 10. Lansering
  • Lanser produktet
  • Produser og send ut reklame
  • Få varene til grossist
  • Analyse av kritiske punkt er mest viktig på dette stadium

Stage-Gate modellen

Stage-Gate modellen er en lineær utviklingsmodell utviklet av Cooper. Det estimeres at Stage-Gate modellen idag brukes av over 70% av amerikanske selskaper. De vanligste stegene i Stage-Gate modellen kan fremstilles slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.