Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 28 artikler om Corporate Governance

Definisjon av virksomhet

Virksomhet benyttes her for alle de ulike organisasjonsformene som finnes i privat og offentlig sektor. Vi bruker med andre ord begrepet virksomhet her istedenfor uttrykk som bedrift, selskap, foretak o.l.

Med virksomhet menes:

En strukturert og organisert samling av aktiviteter og gjøremål som er utformet i den hensikt å produsere et konkret resultat i form av et produkt eller tjeneste for en intern mottar i bedriften eller for ekstern kunde på et marked (GOTTSCHALK 2002).

Hva er et foretak?

I norsk dagligtale benyttes begrepene foretak, virksomhet og bedrift ofte om hverandre. SSB sier at mange som sier bedrift, egentlig mener det som i statistikksammenheng og i enhetsregisterloven anses som den juridiske enheten vi kaller foretak. 

Et foretak er det man oppretter når man registrerer seg for å drive virksomhet i Norge. Eksempler på slike juridiske enheter (foretak) er aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltpersonforetak.

Hva er en virksomhet?

Et foretak kan ha én eller flere underenheter som utfører aktivitet. Et vanlig foretak kan f.eks. inndeles i ulike avdelinger som utfører ulike typer aktiviteter og som alle rapporterer og er underlagt foretaket.

Det er disse enhetene som omtales som virksomheter i enhetsregisterloven, offentlig statistikk, offentlige rapporter o.l. SSB sier at de tidligere benyttet begrepet bedrift om disse enhetene, men ettersom deres statistikker om foretak og virksomheter ikke bare omfatter næringslivet, men også det offentlige, benyttes begrepet virksomhet som er et mer dekkende begrep. Vi kan dermed si:

Virksomhet er en enhet i et foretak

eStudie.no skiller imidlertid ikke mellom foretak og virksomhet. Vi anser en virksomhet til å også omfatte den juridiske enheten vi kaller foretak.

Virksomhetstyper

virksomheter

Begrepet virksomhet er som du skjønner et meget omfattende begrep. I denne sammenheng kan vi skille mellom:

 1. Private virksomheter – privat eide virksomheter som retter seg mot et marked med et verditilbud
 2. Offentlige virksomheter – offentlig eide og drevne virksomheter
 3. Næringsvirksomhet – en virksomhet med et økonomisk formål.
 4. Ideell virksomhet – en virksomhet uten et økonomisk formål for sin virke.
 5. Kommersielle virksomheter – Virksomheter som drives for å tjene mest mulig penger til sine eiere.
 6. Ikke-kommersielle virksomheter – Virksomheter som drives på et “non-profitt” grunnlag.

Den vanligste driftsformen for private virksomheter er aksjeselskap (AS), men virksomheten kan også være et enkeltpersonforetak som drives av én person, med eller uten ansatte, eller et ansvarlig selskap (ANS), selskap med delt ansvar (DA) eller et kommandittselskap (KS).

Kilder:

 • https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/artikler-og-publikasjoner/fra-bedrift-til-virksomhet
 • https://no.wikipedia.org/wiki/Virksomhet
 • https://dfo.no/fagomrader/okonomiregelverket/ord-og-begreper/glossary/v/virksomhet/
Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Corporate Governance (eierstyring)Valg av selskapsform >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital og aksjekurs
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret i bedriften
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Leie lokale
 • Driftsfasen til selskapet