Intelligens (IQ)

Intelligens er evnen til å kunne anvende tidligere erfaring og kunnskap i nye oppgaver og situasjoner. De finnes flere former for intelligens

Vaner

En vane eller uvane er en automatisk oppførselsrutine som gjentas regelmessig, uten at vi tenker over det. Vanene er lærte.

Verdi og verdier

I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: "Alt det som er verdifullt for menneske".

Instinkter og drifter (Homostasen)

Hvilke instinker og drifter (Homostasen) har vi og hvilken betydning har disse faktorene for vår atferd?

Kreativitet

En gjennomgang av begrepet kreativitet. Hva er kreativitet, hva kjennetegner kreative personer, hva skaper den og hvordan kan den trenes?

Temperament

Temperament inkluderer atferdstrekk som omgjengelighet, emosjonalitet, aktivitetsnivå, oppmerksomhetsnivå og utholdenhet.

Stress

Stress er et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser på stimuli som oppfattes å hindre eller true oss

Arv og miljø

Hva er medfødte egenskaper og hvilke utvikler vi gjennom kontakt med omgivelsene rundt oss? Arveanlegget ligger i genene.

Menneskelig modning

Den indre fysiske og mentale utviklingen mennesket går igjennom fra fødselen av og frem til de dør, og som påvirker deres atferd.

Kunnskap

Kunnskap er en bevisst forståelse av noe, og med muligheten til å bruke denne kunnskapen med en bestemt hensikt.