Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 18 av 32 artikler om Pris

    Denne artikkelen er del 13 av 22 artikler om Markeder

    Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler om Konkurrent

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Oligopol er en markedsform som kjennetegnes av:

 • Markedet består av noen få, store tilbydere som deler markedet mellom seg.
 • Det finnes vesentlige hindringer for at andre bedrifter kan etablere seg.

Det er vanlig å skille mellom to typer av oligopol; rent oligopol og differensiert oligopol.

Ved rent oligopol må samtlige produsenter holde samme pris, ettersom det ikke eksisterer preferanser overfor den enkelte selger eller hans produkt.

Ved differensiert oligopol skjer pristilpasningen i prinsippet etter det samme mønsteret som for monopolister. En oligopolist står imidlertid overfor en atskillig større usikkerhet når det gjelder virkningen av en prisendring. Dette skyldes at krysselastisiteten overfor noen få andre produkter er høy, og at en salgsendring for en oligopolist vil påvirke salget til de øvrige produsentene merkbart. Av den grunn vil konkurransen mellom produsentene som regel være svak. Setter en av produsentene ned prisen, vil de andre etter all sannsynlighet følge etter. Det skaper priskrig, og redusert fortjeneste for alle tilbyderne. I et oligopol vil prisen derfor ofte være konstant i frykt for priskrig. Dette fordi en priskrig på et oligopol kun fører til at det generelle prisnivået synker. De eneste som tjener på en slik priskrig er kundene.

Krysspriselastisiteten vil som regel være meget høy på et marked med oligopol.

En bedrift som opererer i et oligopolmarked vil derfor fastsette prisen ut fra produksjons-kostnadene og forventningene om hvordan konkurrentene vil opptre. Dette fører gjerne til at bedriften blir forsiktigere med å sette ned prisen for å kjempe om kundene.

Prisen som dannes på oligopolmarkedet vil derfor være høyere enn den prisen som dannes på et marked med fullkommen konkurranse. I stedenfor priskonkurranse prøver oligopolbedriftene å kapre kunder gjennom f.eks. intensive reklamekampanjer. Priskonkurranser erstattes altså ofte av reklamekonkurranse.’

Du leser nå artikkelserien: Pris

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << DuopolMonopolistisk konkurranse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Pristyper
 • Markedslikevekt (markedskrysset)
 • Etterspørselskurven
 • Tilbudskurven
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Priselastisitet
 • Inntektselasitisitet
 • Prismål: Mål for prisstrategi og prispolitikken
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Prisnivå og prisprofil (Premium pris vs. lavpris)
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
 • Krysspriselastisitet
 • Prisdifferensiering
 • Produktmiks og bundling prising
 • Tidlig kjøp prising
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Priskalkulasjon : Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Etikkorientert prissetting
 • Prisregulering
 • Psykologisk prissetting
 • Du leser nå artikkelserien: Markeder

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << DuopolMonopolistisk konkurranse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Marked
 • Primær-, sekundær- og tertiærnæring
 • Markedskartlegging og markedsvurdering
 • Markedet for produksjonsfaktorer
 • Markedet for varer og tjenester
 • Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
 • Homogene og hetrogene produkter (marked)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Tosidig / flersidig marked
 • Tosidige online-markeder
 • Nettverkseffekter (nettverkseksternaliteter)
 • Markedsstrukturer i tosidige markeder
 • Potensielle fallgruver ved analyse av tosidige markeder
 • Markedets livssyklus
 • Markedssynergier
 • Markedsendringer
 • Du leser nå artikkelserien: Konkurrent

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << DuopolMonopolistisk konkurranse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Konkurrenter
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Konkurransefortrinn
 • Verdikjede
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • Grunnlaget for valg av konkurransefortrinn og konkurrentstrategi
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.