Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 13 av 34 artikler om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Lese tid: 3 minutter

Penger er alltid en av de største knapphetsfaktorene for alle virksomheter, og noe man alltid må ta hensyn til når man skal kartlegge omgivelsene.

Økonomi er derfor en viktig del av virksomhetens mikrosystem og må alltid kartlegges i forbindelse med en situasjonsanalyse av virksomhetens markedsystem

Regnskapsanalyser:

Start situasjonsanalysen med å skaffe deg en oversikt over den generelle økonomiske situasjonen, og relater alle studier til konkurrentenes nivå, slik at du har et referansegrunnlag for å vurdere om dette er en styrke, svakhet, mulighet eller trussel for fremtiden. Skaff deg virksomhetens regnskaper og bestill konkurrentenes regnskaper fra Brønnøysundregistret. Foreta deretter ulike former for regnskapanalyser for å skaffe deg en oversikt over virksomhetens økonomiske situasjon. Gjennomfør den gjerne som en slags form for Due Diligence.

Det store mangfold av regnskapanalyser kan grupperes i tre ulike hovedgreiner:

RentabilitetanalyserVirksomhetens evne til å drive lønnsom virksomhet, og da spesielt avkastningen på den totalkapital og eierkapital som “arbeider” i selskapet.
Likviditet analyseVirksomhetens evne til å dekke sine løpende betalingsforplikelser
Finansierings – og soliditetanalyserVirksomhetens anskaffelser og anvendelse av kapital, samt virksomhetens finansieringsstruktur og evne til å tåle tap

Ønsker du ikke å gå i dybden i regnskapet, bør du i det minste foreta en Resultat beregning etter selvkostmetoden eller – etter bidragmetoden, slik at du får en formening om hvor mye penger virksomheten tjener eller taper. Innhent data for de siste 3- til 5 årene, slik at du kan se hvordan trenden utvikler seg. Stiger den årlig eller svekkes den stadig?

Prøv så å beregn en verdi (verdsettelse/prising) av selskapet og innhent informasjon om selskapets kredittrangering, gjeldsgrad (kortsiktig og langsiktig), likviditet og budsjetter for å skaffe deg et bilde av virksomhetens økonomiske verdi og evne til å tåle investeringer i fremtiden. Selve fundamentet for å avgjøre om en virksomhet kan gå videre med sine planer eller ikke.

Er selskapet børsnotert bør du se på utviklingen av aksjekursen, da den forteller hvordan finansmarkedet oppfatter virksomhetens kurs, strategiske valg, styresett og evne til å tjene penger.

Kostnads- og inntektsanalyser:

Foreta så ulike kostnads- og inntektsanalyser for å kartlegge virksomhetens inntekter og kostnader.

De ulike kostnadtypene en virksomhet kan ha, kan grupperes slik:

 • Kapasitetkostnader (Faste kostnader)
 • Utnyttelsekostnader (Variable kostnader)
 • Direkte- og indirekte kostnader
 • Bedriftens totale kostnader
 • Differansekostnader

Dekningpunkt analyser:

Når du har skaffet deg en oversikt over virksomhetens kostnader og inntekter, har du informasjonen du trenger for å gå videre med ulike former for dekningspunkt analyser.

De mest sentrale analysene vil normalt være:

 • Dekningsbidrag(DB) og dekningsgrad (DG)
 • Dekningspunkt/ Break-even/nullpunktet
 • Risikomargin
 • Dekningdiagram
 • Dekningpunktanalyse ved fler-vareproduksjon

Lønnsomhetsvurderinger

Det finnes mange måter å vurdere virksomhetens lønnsomhet på, avhengig av hvilke resultatmål de måler sine resultater i mot. De vanligste resultatmålene er:

 • Resultatmål for selskaper
 • Resultatmål for selvstendige resultatenheter

DuPont-modellen

DuPont-modellen er en skjematisk måte å vise hvordan virksomhetens totalrentabilitet blir skapt. Det vil si hvordan lønnsomheten eller mangelen på lønnsomhet skapes. En nyttig modell i alle helhetlige vurderinger av virksomhetens økonomiske situasjon.

Du leser nå artikkelserien: Arbeidsbetingelser og markedssystemet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << OrganisasjonsanalyseVerdiskapningsprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en arbeidsbetingelse? (Bedriftens arbeidsbetingelser)
 • Interne arbeidsbetingelser
 • Eksterne arbeidsbetingelser
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedskartlegging og markedsvurdering
 • Markedssynergier
 • Kundeanalyse
 • Produktanalyse
 • Konkurrenter
 • Bedriftens markedsføring
 • Organisasjonsanalyse
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningsprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommuneforvaltning
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Økonomiske forhold
 • Politiske faktorer
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.