Domene og webhotell fra OnNet.no

Pilotundersøkelse og eksplorerende design

Hva er en pilotundersøkelse?

Med pilotundersøkelse, også kalt forundersøkelse, menes:

En liten forundersøkelse av problemområdet for å avdekke situasjonen, problemet og hvilke beslutningsalternativer som finnes og hvilke data som må samles inn og analyseres i denne forbindelse

Formål

Formålet med pilotundersøkelsen er å avdekke beslutningssituasjonen og hvilke beslutnings alternativer som finnes, eller å identifisere beslutningsproblemet som denne prosessen også kalles. I praksis vil dette si å gjøre oss bedre kjent med situasjonen og problemet vi ønsker å studere for å avgjøre:

 1. hvordan vi skal formulere problemstillingen til hovedundersøkelsen
 2. hvem vi skal studere i hovedundersøkelsen for å belyse problemstillingen og hvorfor vi må inkludere disse aktørene i de videre studiene
 3. hvilken informasjon (data) vi må samle inn og analysere i hovedundersøkelsen for å finne svaret på problemstillingen og hvorfor denne informasjonen er viktig å samle inn og belyse.
 4. hvilke metoder og analyser vi bør benytte oss av i hovedundersøkelsen for å belyse problemstillingen og finne de rette svarene på vår problemstilling og hvorfor disse metodene og analysene vil være de rette.

En entreprenør har imidlertid ofte ikke tid og ressurser til å først gjennomføre en forundersøkelse for å avdekke hvilke variabler vi bør studere videre i en hovedundersøkelse som skal danne beslutningsgrunnlaget vi bygger beslutningen om vi skal gå videre med ideen og prosjektet eller ikke. For dem blir pilotundersøkelsen den eneste undersøkelsen de gjennomfører før de treffer en beslutning om de skal gå videre med prosjektet eller ikke. I såfall er det viktig at pilotundersøkelsen sin første fase avdekker:

 1. hva vil være de avgjørende suksesskriteriene for om ideen lykkes eller ikke?
 2. hvem må inngå i våre analyser og hvorfor må vi inkludere disse aktørene i studiene? Hvilke interessenter vil ha interesser av å påvirke prosjektets utfall?
 3. hvilken informasjon (data) vi må samle inn og analysere for å vurdere ideens suksessfaktorer og hvorfor denne informasjonen er viktig å samle inn og belyse.
 4. hvilke metoder og analyser vi bør benytte oss av for å belyse suksessfaktorene og finne de rette svarene på våre problemstillinger og hvorfor er disse metodene og analysene de rette.

Jo større usikkerheten (entropien) er rundt beslutningssituasjonen, jo mer tid bør vi bruke i denne pilotundersøkelsen av hovedproblemet.

Analysens innhold

Vanligvis legger pilotundersøkelser vekt på:

 • Oppsporing av relevant teori, litteratur, relevante data, etterlignbare instrumenter og opplegg.
 • Kontakt med informanter og andre ressurspersoner om “hva de ville ha lagt vekt på”, “hva de ville ha undersøkt selv”.
 • Gjennomgåelse av relevant mediestoff om emnet.
 • Enkle empiriske forundersøkelser
 • Ustrukturerte observasjoner av fenomenet
 • Kvalitative intervjuer av grupper eller individer

Normalt skal pilotundersøkelsen gi svar på spørsmål av typen:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss