Inflasjon og deflasjon

Inflasjon vil si at det generelle prisnivået (prisindeksen) øker over tid. I praksis vil dette si at du får kjøpt mindre varer for det samme pengebeløpet.

Grunner til å ta inflasjon alvorlig

Fra et fag-økonomisk synspunkt har det særlig vært fremhevet fire grunner til å ta inflasjonen alvorlig (negative virkninger).

Prisnivå og prisindekser

En gjennomgang av begrepene prisnivå og prisindekser, samtidig som jeg ser litt nærmere på hvilke funksjon de har og hva de brukes til.

Samuelson – Solow meny

Prisstignings/inflasjonsraten = Endring i prisnivå/Prisnivået i perioden

Philips – kurven

Philips - kurven ble utviklet i 1958 av ingeniøren A. W. Philips, og viser sammenhengen mellom arbeidsledighet prosenten og lønnsendring takten.

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen er den indeksen som oftest brukes som mål for prisnivået i Norge. Hver måned offentliggjøres tallet for konsumprisindeksen.

Pris- og inntektspolitikk

Med pris- og inntektspolitikk menes ulike inngrep fra statens side i pris- og lønnsfastsettelsen.