Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 16 av 31 artikler om Styring og kontroll

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

situasjonsanalyse

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. For å treffe viktige beslutninger trenger vi derfor en situasjonsanalyse som reduserer usikkerheten i beslutningssituasjonen. Det vil si en skrivebordanalyse av beslutningssituasjonen for å avdekke egne sterke og svake sider, samt hvilke muligheter og trusler/farer som eksisterer i omgivelsene.

Den informasjonen vi ikke får gjennom Business Intelligence systemet til virksomheten må vi samle inn selv gjennom en situasjonsanalyse av de delene av markedssystemet og interne forhold man mangler informasjon om for å kunne treffe en beslutning.

Normalt gjennomføres slike forutsetninganalyser som en skrivebordundersøkelse. Den informasjonen man ikke kan skaffe tilveie gjennom å samle inn sekundærdata må man gå ut i felten å hente inn gjennom en feltundersøkelse (markedsundersøkelse).

Slike situasjonsanalyser bør gjennomføres regelmessig. For eksempel i forbindelse med den årlige revideringen av virksomhetens markedsplan, og årsregnskapet.

Resultatene fra denne situasjonsanalysen bør legges inn i virksomhetens Business Intelligence system slik at denne informasjonen er lett tilgjengelig for alle i organisasjonen, og for å kunne knytte andre datakilder til disse analysene i forbindelse med datamining.

Uansett vil disse regelmessige situasjonsanalysene være viktige styringsverktøy for ikke bare lederne, men alle som jobber med virksomhetens planer og operasjonaliseringen av dem. De gir svar på svært mange spørsmål i ulike sammenhenger og bør derfor være lett tilgjengelig for alle dem som vil kunne trenge dem for å få guidelines for beslutningene de skal ta.

Due Dilligence hvert 2-4 år

Hvert 2-4 år i forbindelse med revurderingen av virksomhetens strategiske forretningsplan bør virksomheten gjennomføre en kommersielle due dilligence for å få en nøytral vurdering av virksomhetens helsetilstand fra en profesjonell ekstern kilde. De ser virksomheten med andre øyne og legger vekt på andre vurderingskriterier enn virksomhetens ledelse. Ofte kan de avdekke svakheter ved virksomheten som ledelsen selv ikke ser eller skjønner viktigheten av, samtidig som de kan komme med gode råd om hvordan de raskt og enkelt kan forbedre de finansielle måleparametrene virksomhetens prestasjoner blir målt etter.

Resultatene fra denne due dilligence analysen av virksomheten bør legges inn i virksomhetens Business Intelligence system slik at denne informasjonen er lett tilgjengelig for alle i organisasjonen, og for å kunne knytte andre datakilder til disse analysene i forbindelse med datamining.

Denne informasjonen vil være uunværlig styringverktøy for fremtidige beslutninger ved at den gir en nøytral vurdering av virksomhetens sterke og svake sider, sammen med de mulighetene og truslene som finnes i deres øyne.

Du leser nå artikkelserien: Styring og kontroll

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << PlanstyringBusiness Inteligence som styringsverktøy >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Styringshjulet og styringsoppgaver
 • Styringssystem
 • Betingelsesteori (hva påvirker valg av styringssystem)
 • Styrings- og kontrollnivåer
 • Styringsformer
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Mål- og resultatstyring
 • Visjon som styringsverktøy
 • Verdibasert ledelse
 • Bedriftskultur og verdigrunnlag som styringsverktøy
 • Sosialiseringsprosessen som styringsverktøy
 • Regelstyring
 • Strukturstyring
 • Planstyring
 • Regelmessige situasjonsanalyser
 • Business Inteligence som styringsverktøy
 • Tradisjonelle avviksanalyser
 • Budsjettkontroll som styringsverktøy
 • Økonomistyring
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Balansert målstyring som styringsverktøy
 • System for balansert målstyring
 • Belønningssystemet og incitamenter som styringsverktøy
 • Språk
 • Mellommenneskelig kommunikasjon som styringsverktøy
 • Lederen som rollemodell
 • Møte og forhandling
 • Prosesstyring
 • HMS og intern kontroll som styringssystem
 • Kriseledelse
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.