Forhandlingsteknikk

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

BATNA – beste alternativ til en forhandlingsløsning

BATNA betyr "Beste alternativ til en forhandlingsløsning", og er ditt referansepunkt for når du bør bryte forhandlingene.

Forhandling og forhandlingsteknikk

En forhandling kan defineres som læren om "hvordan man best oppnår det man ønsker fra de personer som kan oppfylle ønsket".

Nettverksbygging

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene.

Dyktig forhandler – kjennetegn og egenskaper

Selv om alle forhandlinger er situasjonsbestemt er det allikevel enkelte kjennetegn og egenskaper dyktige forhandlere har.

Forhandlingskraft

Forhandlingskraft tar for seg hvilke påvirkningsmuligheter du har i fordelingsforhandlinger for å påvirke forhandlingsresultatet.

Etiske dilemmaer og manipulasjon under forhandlinger

Etiske dilemmaer handler om hva skal du gjøre når to eller flere verdier eller normer som er viktige for deg kolliderer i forhandlinger.

Mekling i konflikter og forhandlinger

Mekling er en strukturert prosess for å løse konflikter gjennom en nøytral tredjeperson hjelper parter å finne en løsning.

Forhandlingsteam – oppgave og roller

Når vi forbereder oss til forhandlinger er det vanlig å sette opp et forhandlingsteam som får ansvaret for gjennomføringen av forhandlingene.

Vanskelige forhandlinger – hvordan vinne dem?

Forhandlingssituasjoner hvor det er vanskelig å få fremgang i forhandlingene fordi motparten opptrer ubehagelig, uetisk, aggressivt e.l.

Forhandlingstyper

Det finnes mange typer forhandlinger. Hvordan forhandlingene legges opp er avhengig av hva slags type forhandling vi snakker om.

Forberedelser til forhandlinger

Jo bedre forberedt du er, jo større er også sjansene for at forhandlingene skal gi deg det resultatet du er ute etter. 

Forhandlingsprosessen

Forhandlinger som prosess kan deles opp i tre faser. Forstadiet, forskningsprosessen og etterstadiet. Alle tre stadiene er like viktig.

Prinsippforhandlinger

Prinsippforhandlinger er et alternativ til posisjonforhandlinger, og kan oppsummeres i fire hovedpunkter som er knyttet til forhandlingene.

Unngå stillingskrig (Posisjonsforhandling)

Posisjonsforhandling vil si å velge en hard forhandlingsstil, hvor du inntar en "steil" posisjon for å sikre dine interesser.

Forhandlingsstiler (atferdsstil i forhandlinger)

Hvilket atferdsmønster, også kalt atferdsstil eller forhandlingsstil, bør du velge under forhandlingene for å nå ditt forhandlingsmål?

Bruk av makt, informasjon, allianser og tid i forhandlinger

Når du går inn i forhandlinger med noen er målet naturlig nok å vinne forhandlingene. Du ønsker å få gjennomslag for ditt løsningsforslag

Hva er et godt forhandlingsresultat?

Å gi noen eksakte svar på hva som er et godt forhandlingsresultat er umulig, da alle forhandlinger er situasjonsbestemte.

Kundens forhandlingstriks

Ved å kombinere makt, informasjon og tid har kunden ett uttall av strategier som kan velges for å presse selgeren til å gi bedre betingelser. Vanlige knep er...