Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 16 av 27 artikler om Grunnleggende markedsføring

Helhetlig markedsføring vil si at man tenker helhetlig rundt begrepet markedsføring.

Helhetlig markedsføring vil si at man ikke skiller mellom produksjon, logistikk, produktutvikling, distribusjon, organisering, salg, markedsføring, administrasjon, økonomi, regnskap, ledelse og lignende aktiviteter som normalt inngår i en virksomhet. Helhetlig markedsføring vil si at markedsføringtenkningen omfatter alt og alle i organisasjonen og virksomheten for øvrig. 

Helhetlig markedsføring ser på virksomheten som et organisk system, bestående av en mengde funksjoner, aktiviteter, samhørighetsforhold og relasjoner som er uløselig knyttet til hverandre. En helhetlig markedsfører mener “alt påvirker alt” og at markedsføringtenkningen derfor må omfatte alle sidene av virksomheten.

For å sørge for at alle trekker lasset i samme retning er første bud at alle er kjent med målene som skal nås, hvilke strategier som skal følges, hvilke virkemidler og aktiviteter som skal gjennomføres, når og av hvem, trenger man en helhetlig markedsplan som er utledet og koordinert med virksomhetens forretningsplan og øvrige planer. Kun da er man sikret at markedsføringen fremstår som en integrert helhet som er istand til å realisere virksomhetens forretningside og visjon. 

Skape samsvar mellom det organisasjonen er, gjør og sier

Kundene vurderer ikke løsrevne egenskaper som pris, kvalitet eller design ved et produkt eller en tjeneste. Det samme gjelder vurderingen av virksomheten og et merke. Kundene gjør seg opp et helhetsinntrykk av virksomheten og dens produkter og forholder seg til dem og dens markedtilbud deretter.

Det samme må markedsførerne gjøre. Det overordnede målet med helhetlig markedsføring er å sørge for at det alltid er samsvar mellom:

Det organisasjonen er, sier og gjør

Sier virksomheten en ting, men gjør noe helt annet, oppnår virksomheten ingen tillit hos kundene. Selve forutsetningen for at et kjøp eller relasjon skal oppstå. Helhetlig tenkning i alle deler av organisasjonen er derfor nødvendig for å sikre samsvar mellom det virksomheten er, sier og gjør. Det er det helhetlig markedsføring i korte trekk går ut på.

Helhetlige virkemidler – markedsføreren som en doktor

For å oppnå dette kreves det at virksomheten legger opp til en systemanalytisk verdiledelse og en helhetlig forretnings-, organisasjons- og markedplanlegging som involverer alle deler og nivåer av organisasjonen – fra topp til bunn. 

Teoriene du lærer du lærer på skolen, i yrkeslivet eller i livet for øvrig må kun ses på som verktøy eller medisiner i en kjempestor verktøykasse eller medisinskrin. Jo flere teorier og markedsføringteknikker du behersker jo flere verktøy og medisiner er du i besittelse av. 

Se på deg selv som en doktor som får besøk av en syk pasient. I likhet med legen må du starte med å undersøke pasienten før du kan stille en diagnose som forteller hva pasienten lider av. Først når du vet dette kan du velge behandlingsmetode og hvilke medisiner pasienten trenger for å bli kurert for sykdommen.

Slik er det også med problemene til en virksomhet. I likhet med menneskene er ingen virksomheter like, men de har alle en rekke likhetstrekk. Ingen virksomheter har de samme problemene (sykdommene) og omgivelsene deres er aldri identiske. Problemene deres kan derfor ikke behandles med en universal behandlingsmetode eller medisin.

Helhetlig markedsføring krever at man alltid starter med en helhetlig situasjonsanalyse som omfatter alle deler av virksomheten og dens markedssystem for å avdekke virksomhetens situasjon, styrker og svakheter, muligheter og trusler. Denne situasjonsanalysen kan best sammenlignes med undersøkelsene legen gjør av pasienten før de kan stille en sikker diagnose av sykdommen. 

Når diagnosen er stilt kan markedsføreren gå videre å begynne å tenke på hvilken behandlingsmetode som er best og hvilke medisiner som vil være mest effektive mot denne sykdommen. Her gjelder reglen: Jo flere markedsføringteorier og -teknikker du behersker, jo flere mulige behandlingsmetoder og medisiner er du i besittelse av. Utfordringen er bare å velge riktig behandlingsmetode og medisin til diagnosen du har kommet frem til, og i å kvalitetsikre diagnosen du har stilt for å være sikker på at den ikke er feil.

For en markedsfører gjelder det å velge hvilke muligheter som skal utnyttes og hvilke farer som må unngås, før man så velger en strategi med en tilhørende taktikk som forteller hvordan dette skal gjøres, sammen med et program med integrerte og koordinerte markeds- og verdiaktiviteter som i praksis er en operasjonalisering av denne strategien og taktikken i operative virkemidler, aktiviteter og handlinger som er koordinert for å danne en helhet.

Dette krever ikke bare forståelse av en rekke ulike ledelse-, markedsførings- og økonomiske teorier, men også teft, talent, kreativitet og erfaring. Det første kan du lære gjennom å lese artiklene du finner på Kunnskapssenteret.com. Det siste må du ha eller skaffe deg selv gjennom en livslang prosess bestående av læring, modning og trening.

Du leser nå artikkelserien: Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MarkedssystemServicemarkedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Markedsføringens historie
 • Produktorientert og produksjonsorientert (markedsføring og ledelse)
 • Salgsorientert (markedsføring og ledelse)
 • Markedsorientert (markedsføring og ledelse)
 • Verdi- og samfunnsorientering (markedsføring og ledelse)
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Nettverksbyggende markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Inbound markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.