Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det finnes en mengde teorier som prøver å forklare hva som skaper endringer i en organisasjon. De fleste teorier om endringer kombinerer to eller flere av de fire idel-teoriene om endring. De fire ideal-teoriene om endring er:

Livssyklusteorier

Livssyklusteoriene ser på endringene som et resultat av at noe er kommet til sin tilbakegangsfase og derfor trenger å bli erstattet med noe nytt. Disse livssyklusteoriene bygger i stor grad på teorien om produktets livssyklus, men det finnes idag mange avarter an denne teorien, f.eks. bedriftens livssyklus og markedets livssyklus.

Felles for disse teoriene er at de ser på utviklingen som en livssyklus som starter med fødselen og ender med døden (nedleggelse, oppkjøp eller fusjon hvis vi snakker om en organisasjon).


Telelogiteorier

Telelogiteorier er teorier som ser på endringer som en planlagt prosess. Utgangspunktet er her at vi ser at en endringer er nødvendig av en eller annen grunn.

Når vi ser endringen er nødvendig planlegger vi så endringer, tildeler prosjektet de nødvendige ressursene, før vi så starter den planlagte endringsprosessen for å nå et endringsmål. Endringen vi så ser som resultat er resultatet av denne planlagte endringsprosessen. De fleste teoriene om organisasjonsutvikling og organisasjonsendring er telelogiteorier. 

Teorier om dialecties

I disse teoriene skjer endringer som et resultat av hendelser hvor krefter er i motsetning til hverandre. Drivkreftene ønsker å skape en endring, mens motkreftene motarbeider dem. 

For å oppnå balanse igjen må likevektspunktet endres, noe som skaper en endring for å oppnå en balanse i organisasjonen eller situasjonen igjen. Endringene som skjer er her et resultat av makt og kampen om denne endringsmakten utkjempes ved bruk av virkemidler som klassifiseres som politisk ledelse. Vanlige virkemidler for å oppnå endringer eller hindre at de skjer er nettverk- og koalisjonsbygging, lobbying og forhandlinger mellom de involverte interessentene.  

Evolusjonsteorier

Endringer kan også ses på som et resultat av en naturlig evolusjonsprosess. Disse teoriene bygger videre på Darwin sin evolusjonsteori.

Endringer ses her på som et resultat av konkurranse om begrensede ressurser, ny teknologi og et ønske om vekst og økt velstand i omgivelser vi ikke kan påvirke. Siden vi ikke kan påvirke dem styres vi av dem og vi kan kun tilpasse oss dem, ikke endre dem. Dem som er istand til å tilpasse seg best til dem overlever. De som ikke er istand til å tilpasse seg omgivelsene dør. 

De fleste teorier om markedsendringer bygger på en kombinasjon av evolusjonsteori og livssyklusteori. Det samme gjelder for endringer som skjer som et resultat av en radikal innovasjon eller disruptiv innovasjon

Praktisk bruk av endringsteoriene

Ingen av ideal-teoriene er rendyrkede endringsteorier. De er kun ideal-teorier som kommer fra andre fagområder. De er allikevel essensielle, da de fleste endringsmodellene kombinerer to eller flere av disse ideal-modellene.

I de påfølgende artiklene i denne artikkelserien om endringsledelse vil vi komme nærmere inn på de gjeldende endringsteoriene som bygger på en kombinasjon av disse ideal-teoriene.

Du leser nå artikkelserien: Endringsledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Endringsledelse og endringsprosesserMarkedsendringer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Endringsledelse og endringsprosesser
 • Teorier om endring
 • Markedsendringer
 • Organisasjonsendring
 • Organisasjonsutvikling
 • Personlig endring
 • Endringsmodeller
 • Holistisk endringsledelse
 • Conner`s 8 endringsfaser
 • Kotters åtte faser for organisatoriske endringer
 • Hva gjør endringsledelse så vanskelig?
 • Lederen sin oppgave i en endringsprosess
 • Rollen til toppleder, mellomleder og prosjektleder i endringsprosesser
 • Endringsleder sine lederegenskaper
 • Beste lederstil for endring
 • Reaksjoner på endring (endringsreaksjoner)
 • Drivkrefter i endringsprosessen
 • Endringsmotstand (motkrefter)
 • Endringsmotstand ut i fra fire fortolkningsrammer
 • En sjokktilstand skaper først en massiv endringsmotstand
 • Endringskapasitet
 • Endringskompetanse
 • Endringsplan
 • Diagnose av nå-situasjonen
 • Endringsstrategi tilnærming
 • Endringsstrategi
 • Strategi E / ”top-down” strategi for endring
 • Strategi O / ”bottom-up” strategi for endring
 • Bruk av konsulenter i endringsledelse
 • Kultur og endringsledelse
 • Mellomleder
 • Bedriftsdemokrati og medarbeider deltakelse (medvirkning)
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Hvordan motivere ansatte til å gjøre endring?
 • Translatørkompetanse
 • Visjonens betydning for endringen
 • Internkommunikasjon (Organisasjonskommunikasjon)
 • Kommunikasjonsklima
 • Sosiale forklaringer i endringsledelse
 • Endringssamtale
 • Tilbakemeldingens betydning i endringsprosessen
 • Menneskelige reaksjoner ved organisasjonsendringer
 • Rekruttering og opplæring i endringsprosesser
 • Best Practices i endringsledelse
 • Den konseptuelle foretaksmodellen