Hjem Aksjer og verdipapirer

Aksjer og verdipapirer

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Glidende gjennomsnitt

Hva er glidende gjennomsnitt? Et glidende gjennomsnitt er et gjennomsnitt av en skiftende enhet med priser beregnet over et gitt antall dager. Et glidende gjennomsnitt...

Momentum aksjer er børsvinnerne, hvorfor?

Et entydig forskningsmateriale de siste 30 årene viser at momentum aksjer gir signifikant større avkastning enn andre aksjer

Formasjoner i aksjekursen

Ved at formasjonene dannes av en samling av støtte- og motstandsnivåer som oppstår som en følge av korreksjonsbevegelser i en trend.

Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse

Kontinuitetsmønstre indikerer en pause i en trend, noe som tyder på at den forrige retning vil gjenopptas etter en periode.

Støtte og motstand teori

Støtte og motstand er et av de mest brukte verktøyene innen i teknisk analyse fordi de er lett å bruke. Vi går her igjennom modellene.

Trend og trendforlengelse

Trend er det viktigste konseptet i teknisk analyse, og brukes for å definere den generelle retningen på en markedsbevegelse for ulike tidsperioder.

Candle­stick diagram

Et Candle­stick diagram gir deg mulighet for å avlese flere verdier i ett diagram, og er et avde mest brukte diagrammene innen teknisk analyse.

Diagrammer for aksjeanalyse

Diagrammer står sentralt i en teknisk analyse, da dette er verktøyet vi bruker for å få et visuelt bilde av utviklingen til aksjekursen.

Dow – Teori

Teorien omhandlet aksjemarkedets sammenheng med de grunnleggende økonomiske forretningsbetingelsene.

Teknisk analyse av aksjer

Teknisk analyse går ut på å bruke tidligere kursbevegelser til å spå fremtiden, altså se på om historien gjentar seg.

Enterprise Value-to-EBITDA

EBITDA er en kapitalstrøm som går til både eiere og lånegivere så dermed er det et passende mål til bruk sammen med faktoren selskapsverdi.

Pris/Kontantstrøm (P/CF)

P/CF er en multippel som er særlig følsom for regnskapsmetodikk. Man kan regne kontantstrømmer på flere måter, knyttet opp mot flere faktorer.

Pris/Salg (P/S)

Den beregnes med grunnlag i markedsverdien til selskapet (per aksje) delt på salgsinntekt (per aksje).

Pris/bok (P/B)

Uttrykket bok verdi er knyttet til at man henter verdiene fra regnskapet og deler den på resultatet for å skape et forholdstall

P/E (Price/Earning) og yields

Den mest brukte forholdstallet for å verdsette aksjer og forteller hvor mye en investor er villig til å betale for en krone av selskapets fortjeneste.

Multippel analyse

Verdivurdering basert på multippel analyse tar utgangspunkt i sammenliknbare selskaper hvor verdiinformasjon er tilgjengelig.

Skatt på opsjoner, forwards og futures

Gevinster eller tap på opsjoner beskattes når de realiseres, dvs. i henhold til det såkalte realisasjonsprinsippet. Opsjoner realiseres ved innløsning, bortfall eller stengning

Komparativ analyse

Komparativ verdsettelse er verdsettelse basert på komparativ (sammenlignende) prising av tilsvarende selskaper eller eiendeler i markedet.

Forwards og futures

En avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden

Arbitasje

Arbitrasje innebærer at investoren oppnår en risikofri gevinst ved å utnytte prisskjevheter på verdipapirer.

Opsjonsbasert analyse og -verdsettelse

En opsjon er en rettighet, ikke plikt, for eier til å kjøpe eller selge et aktivum til en avtalt pris eller dato.

Opsjonssikring og avkastning

Samspillet mellom aksjer og opsjoner er spesielt egnet til å begrense investorens kursrisiko.

Opsjon kombinasjoner

Ved å kombinere kjøps- og salgsopsjoner kan en investor oppnå en avkastning som svarer til hans forventninger og ønsket risikonivå.

Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner

I tillegg til opsjonspremien, må investoren også betale avgifter ved hver transaksjon. Vi går her igjennom kostnadene.

Opsjonspremien (kursen på opsjonen)

Opsjonens verdi er til enhver tid lik kursen på opsjonen i opsjonsmarkedet. Kursen på opsjonen, dvs. opsjonspremien, består av to deler; realverdi og tidsverdi

Salgsopsjoner (PUT)

Salgsopsjoner gir kjøperen rett til å selge de underliggende aksjene til innløsningskursen innen bortfallsdagen.

Kjøpsopsjoner (CALL)

Kjøpsopsjoner på aksjer gir kjøperen retten til å kjøpe de underliggende aksjene til avtalt innløsningskurs frem t.o.m. bortfallsdagen.

Opsjoner

Opsjoner gir deg en rettighet (men absolutt ingen plikt) til å kjøpe eller selge verdipapirer (f.eks. aksjer, valuta, indekser)

Kapitalverdimodellen (CAPM)

Et verktøy for å estimere den forventede avkastningen sett i relasjon til risikoen for en enkeltaksje. Vi går her igjennom modellen.

Fama-French tre-faktor modellen

Fama og French (1992) hadde til hensikt å kartlegge hvilke påvirkninger markedsbetaen og de observerte anomaliene størrelse, E/P, gjeldsgrad og B/M hadde hatt på den aksjekursen

Arbitrasjeprisingsteorien (APT)

Å utnytte feilprising av aktiva på en slik måte at en risikofri profitt kan oppnås, kalles arbitrasje. Vi har her igjennom modellen.

Avvik fra kapitalverdimodellen – anomalier

Sammenhenger mellom selskapers gjennomsnittlige avkastning og karakteristiske egenskaper som ikke kan forklares ut ifra kapitalverdimodellen

Avkastningskrav

For å kunne måle hvorvidt rentabiliteten er god trengs det et avkastningskrav å se rentabiliteten i forhold til.

Residual Income (EVA)

Residual income modellen analyserer den reelle verdien av egenkapital som summen av to komponenter. Vi går her igjennom modellen.

Gordons Growth formel

Den enkleste formen for predikering av fremtidig utbytte er å forutsette at utbytte vokser evig med en konstant rate.

Dividendemodellen (Gordons formel)

Dividendemodellen er den enkleste og eldste nåverditilnærmingen ved verdsettelse av aksjer, og er mye brukt av praktikere.

Egenkapitalmetoden

Egenkapitalmetoden har samme oppbygning som totalkapitalmetoden, men tar ulikt hensyn ved behandling av gjeld.

Totalkapitalmetoden (EBITDA)

Totalkapitalmetoden er den mest brukte fundamentale verdsettelsesmetoden. Metoden neddiskonterer de fremtidige kontantstrømmene.

Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente

Nåverdi refererer til det faktum at en krone idag er mer verdt enn en krone en gang i fremtiden.

Rammeverk for fundamental verdsettelse

Det fjerde steget i utredningen er å gjennomføre den fundamentale verdsettelsen av selskapet og finne et verdiestimat per aksje.

Finansieringsgrad 1 og 2

Finansieringsgraden viser hvordan selskapets kapital er anvendt og anskaffet. Vi skiller her mellom finansieringsgrad 1 og 2.

Egenkapitalprosent og gjeldsgrad

Egenkapitalprosenten er et vanlig mål for selskapets soliditet, mens gjeldsgrad forteller hvor mange kroner det er i gjeld pr. krone egenkapital.

Rammeverk for fremtidsregnskap

Utarbeidelsen av fremtidsregnskap vil bli gjort gjennom budsjettering og fremskriving med utgangspunkt i innsikten vi har opparbeidet oss gjennom den strategiske analysen og regnskapsanalysen.

Forholdstallsanalyse i fundamentale analyse

Forholdstallanalysen starter med en analyse av risiko (analyse av likviditet og soliditet). Vi går her igjennom prosessen.

Regnskapsanalyse i fundamental analyse

Kvantitative analyser av selskapets finansregnskap for å få innsikt i de underliggende økonomiske forholdene i selskapet

Strategisk analyse – første skritt i den fundamentale analysen

Formålet med den strategiske analysen er å kartlegge selskapets strategiske prestasjon, --posisjon og -risiko

Fundamental analyse

En analyse av alle underliggende verdier i et selskap for å komme frem til en mest mulig korrekt verdi av selskapet og aksjene

Aksjeflipping

Med ”aksjeflipping” menes situasjonen der investorer som har blitt allokert aksjer i noteringsprosessen, umiddelbart selger disse så fort selskapet er blitt notert i markedet.

Hvorfor underprises aksjer ved børsintroduksjon?

Det finnes ennå ingen empiriske teorier som forklarer fult ut hvorfor aksjer aksjer som børsnotert til en underpriset pris.

IPO prosessen (børsnotering fasene)

For å forstå prosessene rundt prising av emisjonen og børsnoteringen, skal vi gå gjennom de forskjellige trinnene i en børsintroduksjonsprosess for et norsk selskap.

Hvorfor IPO (børsnotering)?

De fleste selskaper velger å bli børsnotert for å gjøre det enklere for selskapet å få tilgang til ny kapital gjennom en offentlig emisjon hvor allmenheten kan begynne å kjøpe aksjer i selskapet for første gang.

IPO (Initial Public Offering) – børsnotering

Er det samme som en børsnotering. IPO er prosessen når et ikke-børsnotert selskap bestemmer seg å gå på børs for første gang.

Påvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen?

Selv om hovedindeksen til Oslo Børs er mer volatil enn de store utenlandske aksjeindeksene,følger de allikevel hverandre i stor grad.

Politiske forhold påvirker aksjekursen

Politiske beslutninger som endrer forutsetningene for selskapets evne til å tjene penger, eksempelvis beskatning av selskap og aksjonærer, strenge miljøtiltak m.v., påvirker aksjekursene.

Påvirker inflasjon aksjekursen?

Markedsverdien påvirkes av prisstigning og man skulle derfor isolert sett tro at aksjekursene steg med inflasjonen. Men så enkelt er det ikke.

Valutakurs vs. aksjekurs

Mange aksjekurser påvirkes av valutakursen, da de fleste selskaper er avhengig av handel med utlandet. Denne form for risiko kalles valutarisiko.

Påvirker renten aksjekursen?

Rentenivået er et viktig nøkkeltall. Aksjekursene vil normalt stige når renten faller, og omvendt.

Påvirker industriproduksjon aksjekursen?

Er det noen sammenheng mellom utviklingen i industriproduksjonen og utviklingen i aksjekursene?

Påvirkes aksjekursen av oljeprisen?

Oslo Børs er en oljeprissensitiv børs, noe som skyldes at halvparten av Norges eksportinntekter kommer fra salg av råolje og gass.

Konjukturenes betydning for aksjekursen

Kursene stiger i oppgangstider når selskapene går godt og faller i nedgangstider når selskapene går dårlig.

Kurtasje og spread

Kurtasje og spread er kostnaden du må betale for å benytte meglerhusets tjenester for å kjøpe og selge aksjer.

Adferdsfinans

Denne disiplinen forsøker å forklare og øke forståelsen for hvordan investorers ”kognitive feil” og følelser påvirker beslutningsprosessen.

Markedseffisiens

Markedseffisiens er et teoretisk utgangspunkt for sammenhengen mellom aksjemarkedet og makroøkonomien. En forutsetning for effektive markeder

Før du starter med kjøp og salg av aksjer

Noen starter med kjøp og salg av aksjer fordi de vet dette kan gjøre dem rike. Andre starter med aksjehandel fordi de ønsker å sikre en tidlig pensjon.

Hva påvirker og bestemmer aksjekursen?

Ikke noe aksjeselskap er et "lukket system". Alle selskaper, enten de er et aksjeselskap, enkeltmannsforetak eller et stort konsern er avhengig av omgivelsene sine.

Hvordan bli rik?

Har du lyst å bli rik eller i det minste økonomisk uavhengig? Ja, da er du ikke alene. Her finner du noen gode råd for hvordan du bør gå frem.

Aksjesparekonto (ASK)

Aksjesparekonto er en samlekonto hvor du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis

Skatt på aksjegevinst

Fortjeneste på kjøp og salg av aksjer beskattes med 28 prosent, og om man taper penger på aksjeinvesteringene kan man trekke fra 28 prosent av tapet på skatten man må betale det året.

Utbytte – utbytteaksjer – utbyttefond

Utbytte er den løpende avkastningen selskapet gir til sine eiere i form av kontanter fra selskapet til aksjonærene.

Kom igang med aksjehandel – Det praktiske

Det første du må gjøre for å kunne begynne å handle aksjer er å velge hvilken handelsplattform du ønsker å bruke.

Handelsstrategier for verdiinvestorer

Warren Buffett sier rett ut at han ikke kjøper aksjer, men selskaper. Han ignorerer derfor trender i aksjekursen og annen markedsstøy.

Former for aksjehandel

Det finnes mange former for aksjehandel. I denne artikkelen går vi igjennom de vanligste formene for aksjehandel.

Handelsstrategi

En handelsstrategi er et sett med regler for hvilke prinsipper du skal følge når du investerer i verdipapirer, f.eks. når du kjøper og selger aksjer.

Investor, trader eller en mellomting?

Hva er du? En investor, trader eller en mellomting? Motivet ditt avgjør hvordan vi tenker og handler i aksjemarkedet.

Vinneraksjene som gir deg den høyeste avkastningen

De som har fulgt med aksjemarkedet enn stund har lenge sett at upopulære aksjer gir en vesentlig høyere avkastning enn de populære.

Risiko-aksjer du bør unngå eller være forsiktige med

Hold deg unna “gråmarkedet”, dvs. markedet for de unoterte aksjene, hvis du ikke er en profesjonell investor.

Stop-Loss ordre

Stop-loss er en regel for når man skal avslutte en investering som vender seg mot deg.

Shorting og shorthandel

Shorting går ut på å låne f.eks. aksjer til en avtalt pris, selge aksjene for så å kjøpe tilbake aksjene på et senere tidspunkt på en lavere kurs enn hva man solgte for.

Giring og marginhandel

Giring og marginhandel går ut på å låne penger fra nettmegleren din, og bruke disse til å investere for.

Alle megatrender er “bobler” som vil sprekke

Alle teknologier og selskaper har en begrenset levetid og vil følge en S-formet livssyklus, på samme måte som produktene gjør.

Aksjeportefølje: – Studer megatrendene for å finne fremtidens sektorer

For å finne de mest lønnsomme sektorene å investere i lønner det seg å studere "mega-trendene" i samfunnet generelt og næringslivet spesielt.

Timing av aksjekjøp og aksjesalg

Tenk timing Om du planlegger å eie den samme aksjen over flere år har det generelt lite å si når på året du kjøper den....

“Best practis” for kjøp og salg av aksjer

Gjør hjemmeleksene Ikke kjøp aksjer i et selskap du ikke vet hva driver med. Sett deg inn i hva selskapet holder på med, hvordan de...

Vekstaksje eller verdiaksje – hva gir høyest ROI?

Det finnes to typer aksjer: - vekstaksjer og verdiaksjer . Spørsmålet blir derfor om du skal satse på å kjøpe vekstaksjer eller verdiaksjer, evt. en kombinasjon

Aksjesplitt og aksjespleis

En aksjesplitt vil si at selskapet øker antall aksjer i selskapet, uten at egenkapitalen blir endret gjennom en emisjon.

Aksjeselskap (AS) og Allmennaksjeselskap (ASA)

Skillet mellom aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper ble etablert i 1997 gjennom et nytt EU-direktiv som da trådde i kraft.

Finanstilsynet – finansmarkedets overvåking og kontrollorgan

Finanstilsynet er børsens og finansbransjens "vakthund". Et statlig organ som skal føre tilsyn med finansielle foretak og markeder.

Hvordan velge ut aksjene i porteføljen?

En gjennomgang av hvordan du bør gå frem for å velge ut enkeltaksjene til din aksjeportefølje.

Kombinasjonsfond

Som det går frem av navnet er et kombinasjonsfond en kombinasjon av et aksjefond og rentefond. Du får da litt av begge deler.

Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)

Rentefond er fond som investerer i rentepapirer som sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Gir som regel bedre rentebetingelser enn privatpersoner oppnår.

Børsnoterte fond (ETF)

ETF er en forkortelse for "Exchange Traded Fund" eller "børsnoterte fond" på norsk. Dette er en sammensetting av verdipapirer som følger en underliggende indeks

Aksjeportefølje

En aksjeportefølje er en samling enkeltaksjer i ulike aksje- og/eller allmennaksjeselskaper.

Indeksfond

Et indeksfond er et passivt aksjefond som består av et utvalg aksjer som skal speile referanseindeksen til indeksfondet. Det styres ikke av en fondsforvalter.

Aksjefond

Når du kjøper et aksjefond kjøper du en liten andel i en en stor aksjeportefølje som består av mange forskjellige enkeltaksjer, indekser og/eller obligasjoner.

Bullmarked og bearmarked

Er du en investor vil du høre hele tiden om at vi har et bullmarked eller bearmarked, men hva betyr egentlig disse to begrepene? En...

Aksjehandel : – Hvilken risiko er du villig til å ta?

Alle vet at investeringer i verdipapirer er forbundet med risiko. Det er derfor viktig at du vet hva risiko er og hvordan du går frem for å vurdere hvilken risiko en investering medfører

Noterte og unoterte aksjer

Det finnes flere typer aksjer og ikke alle er omsettelig på en børs. Vi skiller i denne sammenheng mellom noterte og unoterte aksjer.

Aksjekapital og aksjekurs

Aksjekapitalen er egenkapitalen aksjonærene i aksje- eller allmennaksjeselskapet har skutt inn som risikokapital.

Risiko typer (Systematisk- og usystematisk risiko)

Når vi snakker om risiko i aksjemarkedet deler vi generelt inn i to typer risiko: usystematisk risiko og systematisk risiko

Aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap som gir deg rett til å avgi stemme på generalforsamlingen som fordeler overskuddet i selskapet