Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 10 av 15 artikler om Teknisk analyse

Hva er Relative Strength Index (RSI)?

Relative Strength Index (RSI) indikatoren er en av de mest brukte innen teknisk analyse, og ble utviklet av J. Welles Wilder i 1978 som et system for å gi faktiske kjøps- og salgssignaler i et skiftende marked. 

RSI forteller oss i hvilken retning (opp eller ned) aksjekursen beveger seg. Dette gjør den ved å måle hvordan oppgangen og nedgangen i aksjekursen har vært i forhold til hverandre over en periode.

Når den gjennomsnittlige gevinsten er større enn det gjennomsnittlige tapet, stiger RSI, og når det gjennomsnittlige tapet er større enn den gjennomsnittlige gevinsten, synker RSI. Av denne grunn er RSI en god og mye brukt momentum indikator. 

Forskning viser at RSI-momentum gir en statistisk bedre avkastning enn gjennomsnittlig børsavkastning.

Hvordan beregnes RSI?

Det spesielle med RSI er at den måler den relative styrken til aksjen målt mot seg selv, og ikke i mot andre aksjer og indekser. RSI gjør en sammenligning mellom snittbevegelsen på stigende dager med snittbevegelsen på fallende dager i en viss valgfri periode. Ved hjelp av forhåndstallet som beregnes, kan man se om en aksje er overkjøpt eller oversolgt. Dette forhåndstallet blir regnet ut ved hjelp av en formel og beveger seg imellom 0 og 100.

RSI er basert på forskjellen mellom gjennomsnittet av sluttkurs på dager med stigning vs gjennomsnittlig sluttkurs på dager med nedgang, observert over en 14-dagers periode. Denne informasjonen blir deretter omgjort til en verdi fra 0 til 100.

RSI formel

Formelen for RSI er;

RSI=100-(100/(1+RS))

hvor RS er gjennomsnittet av antall dager med oppgang, dividert på antall dager kursen har falt. RSI viser da hvor sterk aksjen er i forhold til de siste antall dagene med nedgang.

Formelen kan operasjonaliseres slik:

   priceUp = sum(changes(up-days))
   priceDown =-sum(changes(down-days))
   RSI = 100 * priceUp/(priceUp+priceDown)

Tidshorisont

Tidshorisontene som oftest blir brukt er 14- og 21 dager, men dette avhenger av tidshorisonten på investeringen. Har man for eksempel en tidshorisont på sin investering på flere år, kan man benytte seg av så mye som 100 dager. Da vil man utelukke flere av de falske signalene som vil bli gitt ved å benytte seg av færre dager. Har det vært en sterk nedgang vil RSI vise et lavt tall og det motsatte skjer ved oppgang.

Eksempel på RSI

Du kan se i rødt på diagrammet nedenfor relativ styrke-indeksen for GBP/USD paret.

RSI

Hva forteller RSI og hvordan bruke RSI?

Trend

RSI brukes vanligvis til å bekrefte en eksisterende trend, med et tall mellom 0 og 100. En oppadgående trend blir bekreftet når RSI er over 50 og en nedadgående trend når den er under 50.

Oppadgående trend:  RSI > 50
Nedadgående trend:  RSI < 50

Kortsiktig styrke (overkjøpt/oversolgt)

RSI forteller også om aksjekursen er overkjøpt eller oversolgt. Er RSI under 30, sier vi den er oversolgt, og er den over 70, sier vi den er overkjøpt. Ved å overvåke dette nivået kan vi få et signal før markedet reverserer. 

Aksjen er overkjøpt:  RSI < 30
Akjen er oversolgt:    RSI < 70

Høy PSI

En overkjøpt tilstand (RSI over 70) betyr at det er nesten ingen kjøpere igjen i markedet, og dermed vil prisene sannsynligvis falle fordi de som tidligere har kjøpt nå vil ta gevinsten ved å selge. Dette var hovedregelen tidligere, men i de senere år ser vi at stadig flere ønsker en høy RSI, altså sterkt kortsiktig momentum, for aksjer de eier eller skal kjøpe.

Siden aksjer med høy PSI allerede har steget mye og kan oppfattes som dyre kan det mentalt være vanskelig å kjøpe aksjer med høy PSI. Høy RSI indikerer imidlertid at flere investorer er på vei inn og at oppgangen vil fortsette. Spørsmålet er bare hvor lenge. Noe som igjen er avhengig av hvilke krefter som har drevet aksjekursen oppover.

Lav PSI

En oversolgt tilstand (RSI under 30) er den stikk motsatte som høy PSI.

Nye nordiske studier

Nordnet har på sidene sine lagt ut en undersøkelse utført av Investtech (2915) viser at  aksjer med en PSI over 70 de senere årene har hatt en tendens til å fortsette å stige, mens aksjer med en PSI på under har fortsatt å underpresentere i forhold til indeksen.

I sin oppsummering skriver de:

“Vi har studert 24210 tilfeller der RSI 21 krysset over 70-grensen og 15508 tilfeller der RSI 21 krysset under 30-grensen. Vi har brukt 19 år med børskurser fra Norge og 12 for de øvrige landene. Dataene er fordelt med rundt 30 % fra Norge, 45 % fra Sverige, 15 % fra Danmark og 10 % fra Finland.

Resultatene er konsistente i de fire markedene, og viser at aksjer som har fått høy RSI, over det kritiske 70-nivået, har fortsatt å stige framover. Samtidig har aksjer med lav RSI, under det kritiske 30-nivået, fortsatt å gjøre det svakere enn børsen framover.”

Konklusjon og mulig handelsstrategi

I sin gjengivelse av undersøkelsen til Investtech gir Nordnet følgende konklusjon og forslag til handelstrategi.

“RSI anses som en god indikator for bruk til stockpicking. En mulig strategi kan være å kjøpe aksjer med høyt momentum, for eksempel når RSI21 går over 70, og holde de så lenge RSI indikerer høyt eller nøytralt momentum. Salg kan for eksempel gjøres når RSI faller under 50”

Hvordan man karakteriserer en aksje som overkjøpt eller oversolgt vil variere, men det vil være smart å teste hvilke nivå som gir best avkastning på din portefølje.

Du leser nå artikkelserien: Teknisk analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Momentum aksjer er børsvinnerne, hvorfor?Glidende gjennomsnitt >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Teknisk analyse av aksjer
 • Dow – Teori
 • Diagrammer for aksjeanalyse
 • Candle­stick diagram
 • Trend og trendforlengelse
 • Støtte og motstand teori
 • Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse
 • Formasjoner i aksjekursen
 • Momentum aksjer er børsvinnerne, hvorfor?
 • Relative Strength Index (RSI)
 • Glidende gjennomsnitt
 • Gyldent kors og dødskors i en aksjeanalyse
 • Bollinger-bånd
 • Volum og volumanalyse
 • Elliott bølgeteori og Fibonacci analyse