Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 8 av 17 artikler om Barneoppdragelse

Spørsmålet om hvilke verdier du ønsker å overføre til ditt barn er kanskje et av de viktigste spørsmålene du må ta stilling til som foreldre, da dette valget vil styre resten av din barneoppdragelse.

Verdiene forteller oss hvordan vi bør handle

Verdigrunnlaget er viktig i barneoppdragelse fordi de forteller oss hvordan vi bør handle. De beskriver målet og utgjør dermed idealet for handlingene våre. De har derfor en normativ karakter. Rokeach skiller mellom fire slike normative funksjoner som verdier har (Baumann 2006:263):

 • Standard eller veiviser for handlinger vi skal utføre, de vurderinger vi skal gjøre, og de holdninger vi skal innta.
 • Plan for konfliktløsning og beslutninger. Verdiene guider oss når vi må velge mellom flere alternativer, og hjelper oss når vi skal treffe en beslutning eller løse en konflikt
 • Motivasjon. Verdiene våre er selve drivkraften og motivasjon for vår adferd.
 • Grunnpilarer for selvaktelse, det vil si at verdiene bidrar til å opprettholde og øke vår selvfølelse

Verdi er det vi arbeider for å oppnå og /eller beholde. En indre ressurs (verdier) som styrer vår atferd og bygger vår egenverd (selvbilde). Et sterkt egenverd gjør det igjen lettere å praktisere de øvrige verdiene vi ønsker å stå for. God praktisering av verdiene danner så vår karakter.

Verdiene kan være vanskelige å sammenligne fordi de opptrer på så forskjellige områder. Verdiene kan være et tilstandsideal (lykke og likhet), handlingsideal (ærlighet, tillitsfullhet og rettferdig handling) eller relasjonsideal mellom mennesker (fred, omsorg, tillit, trygghet og respekt).

Ofte skiller vi mellom kjerneverdier og perifere verdierKjerneverdiene er dypere rotfestet i oss og er mer motstandsdyktige enn de perifere verdiene som er mye lettere å endre.

Resten av denne artikkelen bygger videre på en artikkel jeg fant på Barne-, ungdom- og familiedepartementet sine nettsider, skrevet av psykologspesialisten Anne Karin Arvola. 

Hun sier med rette at for å være en god forelder, er det viktig å være bevisst hva du mener er de viktige verdiene barnet skal få og jobbe bevist med å prøve å overføre dette til ditt barn gjennom omsorg, grensesetting og veiledning. Det er dette vi kan kalle barneoppdragelse.

Hvilke verdier og holdninger ønsker du å gi ditt barn?

Årsaken til at det er viktig å tenke grundig igjennom og være bevisst hvilke verdier og holdninger man prøver å overføre til sitt barn skyldes at disse bakenforliggende verdiene og holdningene vil være avgjørende for hvordan barnet vil tenke om hendelser og hvordan det vil oppføre seg når det blir eldre.

I perioden før barnet blir født bør du derfor tenke grundig igjennom og snakke med din partner om:

 • Hvilket syn på livet vil dere barnet skal få?
 • Hvordan skal barnet forholde seg til sine medmennesker?
 • Hvordan vil dere at barnet skal tenke om seg selv?
 • Hva er de viktigste verdiene dere ønsker å gi deres barn?
 • Ranger verdiene i hva som er viktigst, nest viktigst og så videre
 • Planlegg hvordan du ønsker å reagere i noen situasjoner som trolig vil oppstå
 • Tenk over hvordan du med din væremåte kan være et godt forbilde.

Dette vil være dine ledestjerner når du skal rettlede og grensesette barnet ditt.

Her er noen eksempler:

Anser du samarbeid som en viktig verdi, betyr det at du setter dette høyere enn å få flest mulig goder selv på andres bekostning. Som en konsekvens av dette, vil du rettlede barnet i å ta hensyn til andre barn, og grensesette når barnet ødelegger for andre barn, eller ikke deler på godene.

Hvis du setter ærlighet høyt, vil dette gi seg konsekvenser i belønning av barnets ærlighet og korrigering av løgn og lureri. Hvis du tenker at det er viktigere at barnet lærer å skaffe seg goder, vil du belønne barnets strategiske bruk av usannheter og omveier.

Setter du høyt at barnet skal være fornøyd med egen innsats, gir du oppmerksomhet og ros for det barnet klarer å prestere. Men om du tenker at det er viktig å bli selvkritisk og prestere bedre, påpeker du mangler og hvordan det kunne vært gjort bedre.

Noen ganger er det selvsagt for deg hva som er den ønskede oppførselen hos barnet, og hvilken verdi det har sammenheng med. Andre ganger må du ta deg tid til å tenke igjennom hva du egentlig mener er viktig og riktig før du kan gi barnet god rettledning eller grensesetting.

Å være konsekvent i barneoppdragelsen

For at du det skal bli tydelig for barnet hvordan du mener barnet skal oppføre seg, må du være konsekvent i det du sier og gjør. Mange foreldre sliter med dette. Hva som er tillat for barna blir avhengig av forelderens følelsestilstand eller stressnivå. Resultatet blir villedede barn som lærer seg strategier for å få kortsiktige gevinster. I kjølvannet av dette oppstår det gjerne negative sirkler av ulydighet og mas fra barn, og foreldre som maser og kjefter. Slike sirkler gjør at begge parter blir slitne og ulykkelige.

Å være konsekvent innebærer:

 • Å holde fast på bestemte klare og enkle prinsipper i sin oppdragelse
 • Å kunne stå fast ved det en mener

En ekstra bonus av konsekvent og verdibasert barneoppdragelse, er at det fører til færre konflikter med din partner, og styrker følelsen av å spille på lag.

Du leser nå artikkelserien: Barneoppdragelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kulturens betydning i barneoppragelseGrensesetting i barneoppdragelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Barneoppdragelse: Oppdragelse av barn
 • Barneoppdragelse – fra 1500 tallet og frem til idag
 • Baumrinds oppdragelsesstiler
 • Barneoppdragelse under svangerskapet
 • Start å lese tidlig for barnet
 • Syng for barnet ditt
 • Kulturens betydning i barneoppragelse
 • Hvilke verdier ønsker du å lære ditt barn?
 • Grensesetting i barneoppdragelse
 • Å være en god rollemodell for barnet
 • Ros og belønning i barneoppdragelse
 • Straff og sanksjoner i barneoppdragelse
 • Hvordan få et smart barn?
 • Smarte barns kjennetegn
 • Problemer intelligente barn møter
 • Barnehagealder : – Hvor gammel bør barnet være?
 • Kostholdsråd til deg som har stomi
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.