Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 11 artikler om Hybrid-verdikjede

Før det mulig å sette seg et mål for hva man ønsker å oppnå med den nye hybride-verdikjeden, gjelder det å starte med å ta en titt i speilet og finne svar på følgende spørsmål:

 • Hvordan ser dagens situasjon ut?
 • Hvilke sterke og svake sider har organisasjonen idag og hvilke muligheter og trusler finnes i markedet?
 • Hvilke ressurser (tid, penger og kunnskap) har organisasjonen tilgjengelig og hvor store ressurser er virksomheten villig til å bruke på dette?

For å kunne gi svar på dette spørsmålet må du gjennomføre:

 • en tradisjonell situasjonsanalyse, også kalt forutsetninganalyse, av virksomhetens markedssystem. En systematisk gjennomgang av virksomhetens markedssystem og arbeidsbetingelser med det mål å finne sterke og svake sider internt og hvilke muligheter og trusler som finnes i markedet. En PESTEL – analyse vil være et godt hjelpemiddel her for å analysere de eksterne arbeidsbetingelsene. Det samme vil en konkurranseanalyse være. Resultatene bør du samle i en SWAP-analyse til slutt for å få et oversiktsbilde i form av en stikkordliste som er enkel å huske og forholde seg til.
 • en kundeverdi analyse for å utfylle situasjonsanalysens oversiktsbilde om kundens oppfatning av virksomheten, hva de liker og misliker, hvilke forventninger de har og hvilken kjøpsprosess de følger. Dette er viktig å kartlegge for å sørge for at den nye verdikjeden ikke mister egenskaper kundene setter stor pris på, men heller forbedrer de områdene kundene ikke er fornøyd med. De områdene de stiller seg likegyldige til, kan man forbedre gjennom den nye hybride-verdikjeden så lenge de effektiviserer og reduserer verdiaktivitetens ressursbruk og/eller kostnader.
 • en verdikjede analyse som gir deg en detaljert oversikt over den minste ting i dagens verdikjede, i form av et diagram med noter som forklarer oppgavene og relasjonene mellom verdiaktivitetene i verdikjeden. At man legger ned mye arbeid i dette arbeidet er svært viktig for å kunne se hvordan denne verdikjeden kan endres, forbedres og effektiviseres gjennom å ta i bruk digital teknologi og hvordan denne teknologien må passe inn med den resterende verdikjeden for at den som helhet skal fungere på en optimal måte. For mellomstore og større bedrifter som samtidig ønsker å skaffe seg et bilde av deres strategiske konkurransesituasjon, er det også på sin plass å gjennomføre en kjerne- og diamantanalyse samtidig.
 • en ressursanalyse (VRIO e.l.) som viser hvilke ressurser som idag brukes i de ulike verdiaktivitetene i dagens verdikjede, hvor mye tid og hvor store ressurser som brukes på hver enkelt av disse verdiaktivitet. Dette er viktig for å kunne beregne kostnadene til hver enkelt verdiaktivitet og avdekke hvor man har mest å hente gjennom å innføre ny teknologi og/eller rekonfigurere verdikjeden.

Tegn opp og dokumenter dagens verdikjede og informasjonstruktur

Siden den nye hybride-verdikjeden tar sikte på å endre, forbedre, effektivisere og rasjonalisere dagens verdikjede ved å ta i bruk informasjonsteknologi er det avgjørende at man sitter med et godt og fullstendig bilde av dagens verdikjede, slik at man kan se hvilke muligheter som finnes og hvilke konsekvenser enhver endring vil medføre for resten av verdikjedesystemet. 

For å kunne kommunisere dette til andre er det viktig at man tegner opp et diagram over dagens verdikjede, ned noter som forklarer de ulike verdiaktivitetene, samhørighetsforholdene og ressursbruken til hver enkelt aktivitet.

All digital teknologi krever input for å virke, samtidig som de alltid vil produsere en eller annen form for output. Normalt i form av data som igjen må tolkes for å gi en fullstendig mening. Dette krever igjen at man har et detaljert bilde av virksomhetens kontekstuelle-, logiske- og teknologiske informasjonstruktur, slik at det er mulig å avgjøre om en spesiell digital teknologi lar seg implementere i verdikjeden og for å kunne se hvilke konsekvenser og forbedringer dette vil gi. 

Av denne grunn trenger du å tegne opp detaljerte diagrammer av virksomhetens eksisterende verdikjede og informasjonstruktur som dokumenteres i form av noter.

Skaff deg et fremtidsbilde

Når du sitter med dette bilde, kan man gå videre og begynne å tenke på mulige fremtidige hybride-verdikjeder for virksomheten, gjennom å se på hvilke mega-trender som er gjeldene, hva konkurrentene og myndighetene gjør i den digitale verden, hvilke teknologiske muligheter som finnes, hva de koster, hvilken kompetanse de krever, hvilken kompetanse organisasjonen har om dette idag, hvilke fordelene og kostnadene dette vil gi og hvordan dette kan implementeres i dagens verdikjede og organisasjon. 

Her gjelder det å ta kontakt med noen ressurspersoner som er oppdatert om hva som skjer på den digitale fronten generelt og i din bransje generelt. Ved å prate med dem kan man få en rekke nyttige råd og tips om hvordan de ser på fremtiden, hvilke muligheter som finnes, hvilke som enklest lar seg  gjennomføre, hvilke kompetansekrav som stilles og hvilke kostnader vi snakker om for å realisere en slik ide. Dernest gjelder det å dra på ulike IT-messer, samtidig som man surfe nettet for relevant stoff om trender og teknologier for å prøve å skaffe seg et bilde av hvor bransjen vil se ut og virke om 10-20 år fra idag og hvilke muligheter virksomheten har muligheter til å kunne utnytte innenfor de ressursene de har til rådighet.

Tegn opp alle mulige digitale og hybride verdikjeder

Etter hvert som du begynner å skaffe deg et bilde av hvordan du tror verden virksomheten din vil være en del av i fremtiden, kan du begynne å skisse opp alle mulige digitale verdikjeder du ser kan erstatte dagens tradisjonelle i din bransje. Tegn deretter opp alle hybride-løsninger du samtidig ser, for å skaffe deg flest mulig ideer om hvilke mulige verdikjeder det er mulig for en virksomhet i din bransje å velge i fremtiden. 

Jo flere ideer du kommer opp med, jo bedre er det for den kreative prosessen som må til for å komme opp med en genial enkel ide for en ny hybrid-verdikjede ingen andre har tenkt på tidligere. Målet her er ikke å komme opp med den endelige løsningen, men frigjøre hjernen fra de vante tankemønstrene for å komme opp med en utradisjonell løsning på dagens utfordringer og situasjon.

Lær av konkurrentenes suksesser og feil

Du kan lære utrolig mye gjennom å studere hva konkurrentene allerede har gjort. Gå kritisk igjennom alt de har foretatt seg de siste årene og prøv å lær av deres suksesser og fiaskoer. Ingen grunn til å gjøre den samme feilen to ganger, eller….?

Jeg har tidligere skrevet en artikkel som heter “Halve hemmeligheten til suksess er å oppnå fremgang ved å unngå gjøre feil“. Man trenger ikke å finne opp hjulet 2 ganger og man trenger ikke å gjøre de samme feilene som andre allerede har gjort. Å planlegge fremtidige handlinger for å oppdage feil og problemer på papiret hvor konsekvensene ikke er så store som i den virkelige verden hvor feilbeslutninger kan sette hele virksomhetens eksistensgrunnlag i føre, anses derfor som halve hemmeligheten til å oppnå suksess. Spesielt hvis man er i stand til å gjøre en skikkelig reachers først og lære av andres feil.

Gå igjennom virksomhetens eksisterende planer og strategier

For å kunne avgjøre hvilke muligheter i den digitale verden den nye hybride-verdikjeden bør velge å satse på, kreves det at man vet hvilke mål virksomheten har for fremtiden, hva skal være virksomhetens konkurransefortrinn, hvem skal være våre kunder, hva virksomheten skal tilby dem, på hvilken måte, til hvilke priser og hvilke strategier virksomheten skal vi følge for å klare dette.

Dette krever at man samtidig går grundig igjennom virksomhetens eksisterende forretnings-, organisasjons-, markeds- og kommunikasjonsplaner for å få et bilde av hvordan virksomheten har kommet dit hvor de er idag og hvilke planer de har for fremtiden. Dette er viktig å avdekke, da enhver hybrid-verdikjede vil skape konsekvenser for alle eksisterende planer og strategier på ulike måter. At disse kartlegges på forhånd er viktig, slik at man vet hva man går til og hva som blir konsekvensene av beslutningene man treffer.

Kartlegg virksomhetens knapphetsfaktorer

Mulighetsanalysen over vil gi deg en lang liste over mulige store og små digitale tiltak som vil kunne forbedre, rasjonalisere og effektivisere dagens verdikjede og enda flere tiltak som vil kunne øke kundetilfredsheten og dermed også kundelojaliteten over tid. Ingen virksomheter, store eller små, har ressurser til å kunne utnytte alle mulighetene som avdekkes. Man må derfor ta et valg av noen få muligheter som man har ressurser og muligheter til å gjennomføre og lykkes med.

At du tidligst mulig skaffer deg en oversikt over dine rammebetingelser er viktig, så du ikke ender opp med å legge urealistiske planer i forhold til virksomhetens og/eller dine egne forutsetninger. De tre største knapphetsfaktorene som alltid må kartlegges og tas hensyn til er; TID, PENGER OG KUNNSKAP.

Start med en pilotundersøkelse

For å skaffe deg et oversiktsbilde av situasjonen du skal belyse, lønner det å starte med å gjennomføre en pilotundersøkelse som er basert på et eksplorerende design. Pilotundersøkelsens formål er å fungere som et forstudie for stituasjonsanalysen. Et studie hvor målet er å samle inn bakgrunnsinformasjonen du trenger få å kunne avdekke ditt informasjonsbehov, hvilke enheter, variabler, verdier o.l. du trenger å ha med og undersøke i hovedundersøkelsen.

Pilotundersøkelsen gjennomføres nesten alltid som en skrivebordundersøkelse som fylles ut med personlige intervju av kunder, ansatte og ressurspersoner innen områdene som er viktig for virksomheten idag. 

Følg opp med en altomfattende situasjonsanalyse

Etter at pilotundersøkelsen er gjennomført har du forhåpentligvis skaffet deg bakgrunnsinformasjonen du trenger for kunne gjennomføre en grundig situasjonsanalyse av de områdene jeg beskrev over.

Denne situasjonsanalysen bør gjennomføres i tråd med de retningslinjene og rådene jeg har gitt i kapitlet “Situasjonsanalysen“.

Du leser nå artikkelserien: Hybrid-verdikjede

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvordan redde norske SMB bedrifter gjennom en hybrid verdikjede?Sentrale spørsmål som må besvares før valg av verdikjede kan foretas >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hybrid-verdikjede
 • Hvordan redde norske SMB bedrifter gjennom en hybrid verdikjede?
 • Start med å ta en situasjonsanalyse som viser alle mulige verdikonfigurasjoner
 • Sentrale spørsmål som må besvares før valg av verdikjede kan foretas
 • Den hybride-verdikjeden må bygge på ett langsiktige mål og strategi
 • Velg en forretningsmodell som passer den hybride-verdikjeden
 • Bygg den hybride-verdikjeden på systemanalytisk verdiledelse
 • Tegn opp og dokumenter din nye hybride-verdikjede
 • Operasjonalisere og implementere verdikjeden gjennom endringsledelse
 • Skriv en ny oppdatert forretningsplan, med delplaner
 • Avvikanalyser, evaluering og korrigering av verdikjeden
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.