agenturer.no

Alle produkter og tjenester følger en livssyklus fra de først blir introdusert for markedet til de blir erstattet av et nytt. For å sørge for at bedriftens produkt sortiment ikke kommer i disharmoni med markedets behov, preferanser og forventninger trenger alle virksomheter en innovasjonstrategi. En plan som skal sørge for at bedriften til enhver tid har de produktene de trenger for å hevde seg i konkurransen og tilfredsstille stadig mer krevende kundekrav, og en organisasjon som er istand til å levere dem verditilbudet som lovet på en lønnsom måte. Planens viktigste dimensjon er derfor fremtiden, eller rettere sagt:

  • hvordan produktutviklingen skal legges opp for at bedriften skal ha lønnsomme produkter som dekker kundenes behov, krav og forventninger. Med produktutvikling menes; “den totale prosess av strategi, organisasjon, konseptutvikling, teknisk utvikling og kommersialisering av nye produkter”.
  • hvordan organisasjonsutviklingen skal legges opp for at bedriften som helhet skal være i harmoni med sitt markedssystem på en lønnsom måte. Med organisasjonsutvikling menes: “Prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene”

Visjon

Innovasjoner oppstår ikke av seg selv. De må utvikles over tid. For at innovasjonsarbeidet skal få noen mening å en kurs kreves det at selskapet utvikler en klar og motiverende visjon som angir hva selskapet ønsker å oppnå med innovasjonsarbeidet. En visjon som gir innovasjonsarbeidet et mål og en kurs å følge. 

Denne visjonen må være utledet av virksomhetens overordnede visjon og må oppfylle akkurat de samme kravene. Vi viser derfor til artikkelen om visjon for mer informasjon om dette.

Annonse

Innovasjonsmål

Visjonen er imidlertid for diffus og langsiktig til at den gir konkret mening for dem som aktivt jobber med virksomhetens innovasjonsutfordringer. Visjonen må derfor brytes ned i konkrete innovasjonsmålsetninger for at visjonen skal kunne brukes aktivt som et styrings og kontrollverktøy.

For å sikre en stabil kurs, med konkrete etappemål underveis, må innovasjonsmålene strekke seg over tre tidsperioder:

  1. Strategiske innovasjonsmål – langsiktige mål for innovasjonsarbeidet, dvs. mål for de neste 3-5 årene.
  2. Taktiske innovasjonsmål – mellomlange innovasjonsmål for de neste 1-2 årene.
  3. Operasjonelle innovasjonsmål – konkrete innovasjonsmål for det kommende året.

For øvrig gjelder de samme kraven for innovasjonsmålene som for alle andre mål. Det anbefales derfor at man gjør målene til såkalte S.M.A.R.T mål.

Innovasjonsstrategi

Når innovasjonsmålet er satt opp er neste oppgave å lage et kart som viser veien til innovasjonsmålet. Dette kartet kaller vi for en innovasjonsstrategi, og er et begrep som kan defineres som:

En langsiktig plan som forteller hvordan innovasjonsmålet skal nås gjennom å trekker opp kursen for innovasjonsarbeidet de kommende årene 

Bakar (2015) sier at en innovasjonsstrategi er en funksjonell strategi for å:

“bestemme hvilken grad og på hvilken måte et selskap forsøker å bruke innovasjon for å gjennomføre sine forretningsstrategier, og for å forbedre ytelsen”

Innovasjonsstrategiens formål er å angi hvordan selskapets ressurser og kapabiliteter skal benyttes for å nå innovasjonsmålene. Mål som er satt for å skape fremtidig vekst og økt lønnsomhet. Innovasjonsmålene og -strategien er dermed det viktigste styrings og kontrollverktøyet enn virksomhet har for sitt innovasjonsarbeid.

En god innovasjonsstrategi bør inneholder en taktikk i utførelsen av strategien og hvilke tekniske, markedsmessige og forretningsmessige modeller som skal vektlegges for å levere produktet til markedet. Innovasjonsstrategiens oppgave er å angi hvordan selskapets ressurser og kapabiliteteer skal brukes for å maksimere ytelsen og utnyttelsen av dem i arbeidet med å nå innovasjonsmålet.

Annonse

Innovasjonsgrad og timing

Med innovasjonsgrad menes:

hvor innovative bedriften skal være i markedet

Her står valget mellom å følge en av følgende tre hovedstrategier:

Innovasjons gradInnovasjonens økonomiske risiko
1. PIONER (FIRST TO MARKED)Høy risiko
2. ETTERFØLGER (ADAPTOR)Middels risiko
3. KOPIERING (IMITATION)Lavest risiko

Å velge en pioner strategi innebærer at man satser på å være først på markedet med radikale innovasjoner og større inkrementelle, mens en etterfølger strategi går ut på å vente å se på hvordan markedet reagerer på nyheten før man lanserer produktet. Alle strategiene har sine fordeler og ulemper vi må vurdere før vi velger vår timing. Siden dette kan være en avgjørende suksessfaktor er dette noe vi vil komme tilbake til i artikkelen om pioner, etterfølger eller kopieringstrategi.

Kjerne- og vekstinnovasjoner

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg