Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 16 av 17 artikler om Barneoppdragelse

Lese tid (240 ord/min): 6 minutter

Hvor gammel bør barnet være når de begynner i barnehagen? Mange lurer på dette. Spesielt i Norge hvor familien ofte er avhengig av to inntekter for å få endene til å møtes og hvor staten gir støtte til barnehageplass fra barnet er 1 år.

De magiske første 1000 dagene

Allan N. Schore, en amerikansk psykolog, psykoterapeut og nevrovitenskapelig forsker, mener at de først 1000 dagene av barnets liv er en kritisk periode for formingen av deres “emosjonelle trygghet og sosiale hjerne“.

I denne perioden har barnet behov for å knytte seg til noen få omsorgspersoner, hvor mamma er den viktigste. Dette fordi en mor har en unik evne til å tone seg inn på og forstå sitt barn på en intuitiv måte ingen andre har. De er også den beste til å forstå og hjelpe sitt barn med å takle sine følelser og gjenvinne ro, trygghet og balanse på en intuitiv måte. 

Amerikansk forsker anbefaler barnehagestart når barnet er mellom 24-30 måneder

Schore mener at barn ikke bør begynne i barnehage før de er mellom 24 og 30 måneder gamle, avhengig av barnets modenhet.

Siden gutter modnes saktere enn jenter bør de begynn litt senere i barnehagen enn jentene. Individuelle forskjeller har også betydning i denne sammenheng. Her må vi vurdere barnets temperament, selvstendighet og tillit til andre for å avgjøre barnets modenhet for barnehage.

Schore begrunner sin påstand om hvorfor vi bør vente til barnet er mellom 24-30 måneder før de begynner i barnehage med at hjernes vekst nettopp skjer i denne perioden, hvor perioden 18-24 måneder etter fødselen er den avgjørende vekstperioden. I denne perioden bør barnet være hjemme sammen med sine foreldre som de stoler på og føler seg trygge på, mener Schore m.fl.

Hjernens utvikling

Fra fødselen av utvikles først høyre hjernehalvdel, før den venstre følger etter. Den høyre hjernehalvdel utvikles primært det første leveåret (0-12 måneder), før den venstre hjernehalvdelen utvikles det andre leveåret (12-24 måneder). Forskjellen mellom høyre og venstre hjernehalvdel kan forklares slik:

Venstre hjernehalvdelHøyre hjernehalvdel

Styrer høyre kroppshalvdel og styrer:

 • språket: skrive, tale, lese
 • logikk/detaljer
 • tallforståelse
 • rasjonalitet
 • følge instrukser og regler
 • tid

Styrer venstre kroppshalvdel og styrer:

 • bilder/visualisering
 • musikk og rytme
 • følelser og det emosjonelle
 • rom og retningssans
 • kreativitet/spontanitet
 • intuisjon

Sosial utviklingsteori

Foruten at hjernens utvikling taler for at vi bør la barne være hjemme de første 2 årene, taler også sosial utviklingsteori for dette. 

F.eks. viser Eriksons 8-trinnsmodell at frem til barnet er 1,5 år gammelt vil utvikling av trygghet og tillit til omgivelsene være det mest avgjørende for barnets sosiale utvikling. Det vil si “i hvilken grad barnet oppfatter miljøet rundt seg som trygt og til å stole på“. Årsaken til dette er enkel: – Når barnet blir født er de helt hjelpeløse. De trenger hjelp med absolutt alt. De kan verken spise, gå eller gå på toalettet. Tillit til omgivelsene rundt seg er derfor avgjørende for barnets trygghetsfølelse de første 18 månedene av barnets liv.

Hvilken tillit barnet får til disse omgivelser og hvor trygg barnet føler seg avgjøres av i hvilken grad foreldrene har evnen og viljen til å dekke barnets umiddelbare behov for omsorg, dvs. alt fra mat og bleieskift til klær og beskyttelse fra ytre trusler, på en harmonisk måte som gjør at barnet føler seg trygge og får tillit til sine omgivelser (foreldre). Trygghetsfølelsen barne får i denne perioden vil prege barnet i resten av deres liv. Av den grunn er det viktig at foreldrene er der i denne perioden, slik at barnet får dekt sine behov og utviklet tillit og en trygghetsfølelse.

Barn som er født inn i omgivelser som de føler er utrygge vil normalt skjule sin innebygde utrygghetens for omgivelsene ved at de lærer seg senere å utvikle teknikker og atferdsmønstre som dekker over denne innebygde usikkerheten. På overflaten kan de virke svært så selvsikre og trygge, men under overflaten ligger fortsatt den bakenforliggende tanken om utrygghet som fortsatt styrer tankene og handlingene deres. Blir barnet overlatt fremmende i en barnehage, hvor de i tillegg møter en rekke andre barn som kan virke skremmende, i denne perioden kan dette gjøre at barnet ikke utvikler tilstrekkelig trygghetsfølelse og tillit til andre. 

Når barnet er mellom 1,5 og 3 år utvikles selvstendighet eller tvil, i følge Eriksons utviklingsteori. Samtidig som barnet gjennomgår en sterk fysisk, intellektuell og språklig utvikling. I denne perioden er barnet svært egosentrisk. Dvs. at “barnet ser og opplever verden omrking seg hele tiden md seg selv som sentrum”.

Selv om en profesjonell barnehage kan være i stand til å stimulere barnet slik at de utvikler en sterk selvstendighet, selvfølelse og selvtillit, er dette noe som enklest kan utvikles hjemme hos mor eller far som de har tillit til og stoler på og som kjenner barnets væremåte og kroppsspråk.

Ikke bare skadelig å begynne tidlig i barnehagen

Ikke alle er enige i at det er skadelig å begynne i barnehagen allerede når man er 1 år gammel. Mange forskere i Skandinavia mener at tidlig barnehagestart ikke er skadelig eller negativt.

Flere skandinaviske studier viser at majoriteten av dem som har høyere utdanning i dag er dem som har gått tidlig i barnehagen. Andre studier viser at tidlig barnehage start er bra for å lære språk. Barn som begynner tidlig i barnehagen lærer raskere å snakke for å kunne kommunisere med de andre barna og voksne i barnehagen. De blir også bedre forberedt til å begynne på skolen og er bedre sosialisert til å passe inn og trives i større grupper. For barn som lever i utrygge hjem med mye krangling o.l. er det også en fordel for barnet å begynne i barnehagen så tidlig som mulig.

Deltids barnehage og lekeplass

Selv om mange anbefaler at barnet bør være hjemme i trygge omgivelser til de er minst to år gamle, betyr dette ikke at barnet ikke har behov for venner.

Barnet kan bruke mye tid på å være sammen med andre, og lek sammen med andre gir dem tydelig glede. Denne leken foregår allikevel på barnets egne vilkår. Barnet er bare i svært begrenset grad i stand til å tilpasse seg andre. Ofte kan du sette tre barn i en sandkasse og de vil sitte der å leke med seg selv, uten større interaksjon med de andre. Behovet for sosialisering kommer først rundt 3 års alderen. 

Deltids barnehage og lekeplass et par timer om dagen eller uken er derfor en god løsning fra barnet er 1 år til det er 2 år gammel. Det er alle enige om.

Ikke vent lengre enn maksimalt 36 måneder

Selv om det ikke er å anbefale å starte i heltids barnehage for tidlig, er det heller ikke å anbefale å vente lang tid etter at de har fylt 3 år heller. Jo lengre vi venter med å sende barnet i barnehage etter at de har fylt 3 år, jo vanskeligere er det også for dem å lære seg sosialisering i større grupper. Noe som kan skape skoleproblemer senere.

Konklusjon

Konklusjonen er dermed at hva som er det riktige tidspunktet å begynne i en barnehage varierer fra individ til individ og er noe som må vurderes i det enkelte tilfelle. Er begge foreldrene økonomisk forpliktet til å være i jobb, har familien normalt ikke noe annet valg enn å sende barnet i barnehagen fra de er 1 år gamle. 

Husk bare at når barnet er under 2 år trenger barnet sensitive, omsorgsfulle voksne som gir dem trygghet, forutsigbarhet og stabilitet, for at barnehjernen skal kunne utvikle seg optimalt. Barn under 1 år har heller ikke begrep om tid. De har derfor ingen forståelse for hvor lenge foreldrene skal være borte fra dem og tiden foreldrene er borte kan derfor oppleves som svært mye lengre for barnet enn det som faktisk er tilfelle. 

Kilder:

 • https://www.barnehage.no/artikler/amerikansk-hjerneforsker-barn-bor-ikke-starte-i-barnehagen-for-de-er-24-30-maneder-gamle/427190
Du leser nå artikkelserien: Barneoppdragelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Problemer intelligente barn møterKostholdsråd til deg som har stomi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Barneoppdragelse: Oppdragelse av barn
 • Barneoppdragelse – fra 1500 tallet og frem til idag
 • Baumrinds oppdragelsesstiler
 • Barneoppdragelse under svangerskapet
 • Start å lese tidlig for barnet
 • Syng for barnet ditt
 • Kulturens betydning i barneoppragelse
 • Hvilke verdier ønsker du å lære ditt barn?
 • Grensesetting i barneoppdragelse
 • Å være en god rollemodell for barnet
 • Ros og belønning i barneoppdragelse
 • Straff og sanksjoner i barneoppdragelse
 • Hvordan få et smart barn?
 • Smarte barns kjennetegn
 • Problemer intelligente barn møter
 • Barnehagealder : – Hvor gammel bør barnet være?
 • Kostholdsråd til deg som har stomi
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.