Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Forretningsplanen bør kort fortelle hvilket verdiskapningprinsipp virksomheten jobber etter. Med verdiskapningprinsipp menes:

Hva er formålet med virksomhetens verdiskapning?

verdiskapningprinsipperSvaret vil i stor grad legge føringer for virksomhetens verdigrunnlag, tenkning, strategier, tiltakene og oppbygningen av såvel den strategiske kjernen som resten av systemet.

Her står valget mellom fire grunnleggende verdiskapningprinsipper:

  1. Profittmaksimering prinsippet
  2. Omsetningmaksimering prinsippet
  3. Kostnadmaksimering prinsippet
  4. Non-profit prinsippet

Profittmaksimering prinsippet

De fleste bedrifter driver etter profittmaksimering prinsippet, det vil si at hovedmålsettingen er å oppnå et størst mulig overskudd.

En forutsetning for å kunne overleve er at inntekter minimum er like store som utgifter. Ønsker man i tillegg vekst,  sikre arbeidsplasser e.l. Trenger man i tillegg en viss fortjenestemargin. Det er derfor ikke et spørsmål om man skal drive etter profittmaksimering prinsippet eller ikke, men i hvilken grad man skal vektlegge dette.

I små- og mellomstore bedrifter hvor eierne har den dominerende innflytelsen på beslutningene som treffes, vil målsetningen som regel være å tjene mest mulig penger. Noe som henger sammen med at eierne er interessert i å få et størst mulig utbytte til seg selv (høy avkastning av egenkapitalen).

Det har også vært innvendt mot profittmaksimering hypotesen at man i praksis ikke streber etter å maksimere overskuddet, men i stede leter etter personlig «tilfredsstillelse». Kritikerne mener at de ledere som benytter profittmaksimering prinsippet ikke har som mål å skape størst mulig overskudd, men finne et akseptabelt resultat. For så å slå seg til ro når målet er nådd.

Selv om profittmaksimering prinsippet må modifiseres i praksis, vil profitten/overskuddet alltid være av stor betydning for enhver bedrift. Skal en bedrift overleve, må den gå med overskudd på lang sikt.

Mange er opptatt av å skape størst mulig overskudd på kort sikt, og glemmer å sjekke hva som er lønnsomt på lang sikt. Det som ser ut til å være en lønnsomt på kort sikt, kan vise seg å være skadelig på lengere sikt.


Omsetningmaksimering prinsippet

I større bedrifter med et stort antall eiere, har ofte den daglige ledelsen større innflytelse enn eierne. Dette kan innebære ofte at eiergruppenes mål blir skjøvet noe i bakgrunnen, mens ledelsens mål får desto større gjennomslagskraft.

Hvis dette er tilfelle, kan  f.eks. omsetningmaksimering prinsippet (størst mulig markedsandel) få en større betydning enn profittmaksimering prinsippet når bedriftens mål skal settes. At en bedrift velger dette målet, skyldes ofte at ledelsen og selgerstaben får hele eller deler av sin lønning/belønning i form av bonuser og/eller provisjoner av omsetningen, og ikke av overskuddet slik bedriftens eierne får. Av den grunn har mange bedrifter begynt å legge  om sitt avlønning systemet slik at man i stede blir belønnet etter hvilket dekningsbidrag man oppnår.

At ledere ofte velger å jobbe i mot et omsetnings mål, istedenfor et fortjeneste mål skyldes selvfølgelig ikke bare avlønningsformen, men en rekke faktorer. En leders anerkjennelse og respekt kan mange ganger være nærmere knyttet til omsetningen eller andre størrelser enn profitt/fortjeneste.

Kostnadsdekning prinsippet

For en rekke offentlige bedrifter som f.eks. skoler og sykehus finnes det ikke noen former inntekter som kommer fra salg av varer eller tjenester. Deres inntektene er bevilgninger fra stat, fylke eller kommune. Slike bedrifter driver etter det vi kaller for kostnadsdekning prinsippet. Dvs. At målet er å frembringe størst mulig produksjon ut fra bevilgede midler.

Målet er å produsere flest mulig og best mulig verdier (f.eks. samfunnsverdier) ut i fra en gitt pott med penger eller andre ressurser.

Fokuset er her ikke rettet mot å tjene penger, men mot å spare dem og øke verdiskapningen (produksjonsvolumet) uten bruk av ekstra ressurser (penger, naturressurser og andre innsatsfaktorer) i verdiskapningprosessen. De fleste offentlige foretak driver etter dette prinsippet, men prinsippet brukes også av enkelte kommersielle foretak. F.eks. spesialister innen et konsern som produserer fellesgoder for alle i konsernet.

Non-profit prinsippet

Non-profit prinsippet betyr at organisasjonen ikke er ute etter å tjene penger. Målet er å gå i null. Det vil si skaffe inntekter som akkurat dekker organisasjonens kostnader. De fleste frivillige organisasjoner er organisert etter dette prinsippet.

Hvorfor er verdiskapningprinsippet viktig?

Svaret er opplagt. Verdiskapningprinsippet angir hva som er selve formålet med verdiskapningen og styrer dermed:

  • Valg og konfigurasjonen av verdiskapningprosessen
  • Valg av forretningsmodell
  • Valg av forretningsmål og -strategi
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.