Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 26 av 42 artikler om Innovasjon

agenturer.no

”Hot spots” er et begrep vi bruker for å beskrive hvor kreativitet oppstår. 

En hot spot defineres som:

“når den kreative prosessen oppstår og fungerer optimalt i gruppen”

Årsaken til at hot-spot er viktig for enhver kreativ gruppe og da spesielt for grupper som jobber med innovasjon, skyldes at når hot-spot oppstår i gruppen så får den sjel, gnist og glød.

For å oppnå en hot-spot som skaper en kreativ prosess i en organisasjon eller gruppe må fire ulike elementer være tilstede. Fire elmenter som kan settes inn i følgende formel (Gratton 2007:3):

Hot Spots = (Cooperative Mindset x Boundary Spanning x Igniting Purpose) x Productive Capacity

Cooperative Mindset

Det å ha lyst til å dele egen kunnskap med andre, og å gjøre dette åpenlyst, vil fremme og trigge kreativitet og innovasjoner. Ideer skapes av andre ideer, noe vi vil trekke frem gjennom et sitat av Oliver Wendell Holmes (sitert av Haug 2004, 23):

”Many ideas grow better when transplanted into another mind than in the one where they sprang up.”

Kvaliteten av forholdet mellom mennesker er avgjørende for at en hot spot skal oppstå. Organisasjoner som er villige og har evnen til å samarbeide og dele med andre vil ha høyere sannsynlighet for å oppnå en hot spot. Gratton har funnet fire faktorer som kan gi innflytelse på ”A Cooperative Mindset”.

 • En åpen tankegang skapes ikke av ett enkelt individ, men i stedet oppstår det som et resultat av kulturen og klimaet i organisasjonen med øvelser, prosesser, holdninger og normer. ”Cooperation is not built, it emerges.” (Gratton 2007, 55) 
 • Selv om øvelse og prosesser er god trening er det i bunn og grunn fra andre man lærer. Det er teamet man er i, og gruppen man er en del av, man vil herme etter og lære noe av. Derav også organisasjonens ledere og andre frontfigurer.
 • Hvis teamet sin holding ikke støtter under det å ha en åpen tankegang vil noe Gratton (2007) kaller ”the big freeze” ta over. The big freeze dreper all kreativitet og det fører til liten eller ingen fremgang i organisasjonens tilstedeværelse, og er dermed det motsatte av en hot spot.
 • Den åpne tankegangen er sensitiv og skjør. Det er en rekke holdninger, oppførsel og grenser som kan ødelegge og degradere de samarbeidsvillige evnene. Ved å være klar over dens skjørhet vil en være mer på vakt for å forhindre at samarbeidsvilligheten skal stoppe opp (Gratton 2007, 55).

Boundary Spanning

Vennskap og nettverk er viktig for hot spots, enten de er innad i organisasjonen eller utenfor. Dette kan og bør variere litt ettersom hva en er ute etter å oppnå. Det å kunne jobbe på tvers av grupper og oppgaver er viktig. Organisasjonen må være klar og tydelig på hvilke grenser som er greit å bryte eller spenne, og hvilke grenser en ønsker å ha fast i organisasjonen. Ny energi kan hentes både fra andre organisasjoner og personlige venner. Det vil alltid være vanskelig å jobbe i en gruppe som består av mennesker fra forskjellige kulturer, bakgrunn, kjønn og alder. Dette fører med seg fordeler og ulemper, og senere i oppgaven går vi inn på hva som er viktig for at en gruppe skal kunne jobbe og yte maksimalt sammen.

Igniting Purpose

Dette elementet av formelen innebærer å formulere et såkalt drivspørsmål, og med dette menes spørsmål som driver organisasjonen eller gruppen mot sine mål. Latent energi kan trigges og fremmes ved å stille riktig spørsmål til hverandre. Det er viktig at ledelsen har et genuint ønske om å ha gnist og glød i organisasjonen. De må være ansvarlig for å skape dette hos de ansatte ved å gi dem meningsfulle oppgaver og være åpne for evaluering,
kommunikasjon og støtte. Det vil da lettere oppstå gnist og eierskap til ideer, hverandre og organisasjonen. Det er tre faktorer som kan være til hjelp når en skal få i gang en drivkraft i organisasjonen.

Disse er:

 • En konstant aktiv nysgjerrighet
 • Oppfordrende til å aktivt tøye grenser
 • Setter av tid til refleksjon

Productive Capacity

Dette er det fjerde elementet i formelen. Dersom de tre elementene som er nevnt over er tilstede, vil gruppen mest sannsynlig oppnå en flytsone. Flytsonen vil være tilstede dersom en klarer å opprette en rytme i gruppen. Hvis det skapes en eierskapsfølelse og forpliktelse til organisasjonen og oppgaven vil det bli større mulighet for å oppnå en hot spot. Det må være tidsrammer rundt oppgaven, ellers vil den svinne hen og bli et dødt prosjekt. Flytsonen er det fjerde elementet, og vil oppstå når gruppen opplever driv, gnist og tilhørighet (Gratton 2007).

Kilder:

 • Kreativitet – en gruppe aktivitet?, Bacheloroppgave, Bacheloroppgave 2012, Markedshøyskolen, Studentnummer: 979889, 979862
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kreativ utviklingsgruppeRadikal innovasjon i etablert virksomhet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Innovasjonsteorier
 • Innovasjonsformer (Radikal og inkrementell innovasjon)
 • Innovasjonstyper
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Produktets livssyklus
 • Innovation Managment
 • Risiko ved innovasjon
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsmodeller
 • Grunnforskning og anvendt forskning
 • Lean – Startup
 • Gründer / entreprenør
 • Innovasjonsinkubator
 • Innovasjon krever systemanalytisk tenking
 • Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Organisasjonsstruktur og innovasjon
 • Organisasjonskulturens betydning for innovasjon
 • Arenaer for medarbeiderdrevet innovasjon
 • Incitament for å skape innovasjon
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • “Hit spots”
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Produktutvikling
 • Produktutvikling trinnene
 • Ideprosessen – starten på en ny innovasjon
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Prototype
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Endringsmotstand
 • Immaterielle rettigheter