Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 13 artikler om Atferd

5 faktors modell for adferd

Mens vi i artikkelen om Atferd gikk igjennom hva atferd er, bevist og ubevist atferd og hvordan atferden vår blir påvirket av en rekke faktorer, vil vi i denne artikkelen gå igjennom en fem faktors modell for hva som skaper og påvirker våre beslutninger og atferd.

5 faktors modell for adferd
Kjetil Sander sin 5 faktor modell for atferd

Atferd er et resultat av og styres av arv, miljø, læring, modning og situasjonen

5 faktor modellen min er en modell som sier at:

All menneskelig atferd er et resultat av arv og miljøet vi læres og modnes i, sammen med situasjonen vi befinner oss i.

5 faktor modell for atferd
Kjetil Sander sin 5 faktor modell for atferd

Komponentene i adferdsmodellen som er gjensidig avhengig av hverandre er og omfatter:

 1. Arv – medfødte egenskaper som er arvelig bestemt
 2. Miljøet – omgivelsene vi lever i
 3. Læring – alt vi lærer siden vi er født
 4. Modning – vårt syn på lærdommen vi har tilegnet oss siden fødselen av 
 5. Situasjonen – vi befinner oss i når beslutningen om en bestemt atferd blir tatt

Modellen kan forklares slik:

Arv

En rekke menneskelige egenskaper er arvelig bestemt. Fra vår mor og far får vi tildelt 46 kromosonpar med millioner av gener som avgjør mye av vårt utseende. F.eks.:

 • hårfarge
 • høyde
 • blodtype
 • vekt
 • hudfarge
 • øyefarge
 • fingeravtrykk
 • sannsynlighet for å få diverse sykdommer (påvirkes også av miljøet)

Disse genene påvirker også mange grunnleggende sider ved vårt atferdsmønster. Viktige medfødte egenskaper som påvirker og styrer deler av vår atferd er:

 • Reflekser
 • Behov (påvirkes også av miljø)
 • IQ (påvirkes også av miljø og læring)
 • Kreativitet (påvirkes også av miljø og læring)
 • Instinkter (påvirkes også av miljø og læring)
 • Temperament (påvirkes også av miljø og læring)
 • Følelser (påvirkes også av miljø og læring)
 • Personlighet (påvirkes også av miljø og læring)

Disse arvelige egenskapene kan vi ikke gjøre noe med og påvirker vår atferd på ulike måter.

Miljø

Mange mener at miljøet påvirker vår atferd i langt større grad enn arvelige forhold. Miljøet omfatter alt som omgir oss fra vi blir født til vi dør. Vi tenker her på det ytre miljøet eller rettere sagt det fysiske (hus, trær leker, mat, luft) og det sosiale miljøet som omgir oss. Dette fysiske og sosiale miljøet påvirker vår atferd gjennom sosialisering og læring.

Sosialisering er en prosess som begynner ved fødselen og varer livet ut. Fra vi er født vil vi konstant studere omgivelsene vi er en del av og gradvis begynne å adoptere det gjeldende verdi- og livsmønstret som råder i kulturen vi er en del av og som gjelder i de ulike sosiale gruppene vi er en del av. Dette for å bli akseptert og få anerkjennelse fra miljøet vi er en del av.

Gjennom sosialiseringen lærer vi oss de kunnskapene vi trenger for å kunne fungere i et samfunn og sosial gruppe. Vi lærer deg hva som er rett og galt, hvordan vi skal oppføre deg i forskjellige situasjoner, og hva som er forventet av oss av andre. Denne læringen skjer kontinuerlig når vi er sammen med andre mennesker.

En skiller gjerne mellom to typer sosialisering, primærsosialisering og sekundærsosialisering

Den primære sosialiseringen foregår tidlig i livet sammen med mennesker som står oss nært, særlig familien vår. Du lærer av og tar etter foreldre, søsken og andre rollemodeller. Dette er den viktigste formen for sosialisering og den form for sosialisering som har størst innflytelse på våre holdninger, beslutninger og atferd.

Den sekundære sosialiseringen foregår utenfor hjemmet; på skolen, blant venner, i idrettslag, på fritidsklubber og gjennom mediene. Denne tar mer over etter hvert som barn blir eldre, men primærsosialisering og sekundærsosialisering skjer lenge parallelt.

Siden gruppetilhørighet betyr mye for oss er vi villig til å gjøre svært mye bare for å bli akseptert av en referansegruppe. Noe som gjør at miljøet får en svært stor makt over oss.

Læring

Arv og miljø skaper rammebetingelsene for vår mulige atferd, men de avgjør ikke våre konkrete beslutninger og atferd. Hvilke beslutninger og atferd vi velger i ulike situasjoner avgjøres ikke av arv eller miljøet, men av læring og modning. Det vil si alt vi har lært og måten vi har lært dette på siden vi ble født.

Når det gjelder læring så avgjøres vår evne til å lære av våre gener (arv), mens miljøet avgjør hva vi lærer. Lære- og modningsprosessen som styrer vår atferd kan forklares slik:

Leken starter sammen med mor, etterhvert kan barnet leke alene. Ved 2-3 års alder leker barn med forskjellige ting ved siden av hverandre, det kan bli kamp om lekeobjekter, leken utvikles til å leke med det samme, og etterhvert skjer det et samarbeid om leken og gruppeleker. Gjennom denne sosialiseringen utvikles vennekrets, lekekamerater og lysten til å bli beundret, samt sjalusi. Jevnaldrende får økt betydning for læringen, regler læres for leken, aggresivitet blir stoppet med motstand, selvkontroll utvikles og det blir satt grenser for atferden. 

Modning

Når vi blir tenåringer får vi økt selvstendighetstrang og viljestyrke. Vi ønsker nå å bli uavhengige av våre foreldre. Roller utprøves med festing og ungdomsopprør som en del av modningsprosessen vi går igjennom i tenårene. Etterhvert som vi blir eldre viser vi så mer ansvar og omsorg i takt med at vår livsvisdom øker. Dette kalles å “modne” og påvirker vår atferd på mange måter. Tenk bare etter. Hvordan ville du ha reagert på en bestemt for 10-20 år siden? Sannsynligvis vil du se at du har endret din atferd og reaksjonsmønster på dette området ganske mye i dette tidsrommet.

Situasjon

All adferd er dessuten situasjonsbestemt, da vi måten vi responderer på et stimuli alltid vil være avhengig av situasjonen vi befinner oss i. Går ut på byen med din kone og en sexy dame prøver seg på deg vil du antagelig bare høflig avvise henne, men hadde du møtt henne etter en jobb konferanse på den andre siden av jordkloden ville du kanskje handlet annerledes. 

Situasjonen påvirker ikke bare oss i beslutnings øyeblikket for om vi velger å utføre en bestemt handling eller ikke, men også utviklingen av de øvrige komponentene i 5-faktor modellen for adferd.

Oppsummering

Ovenstående modell er alle fagdisiplinene idag enig om er den mest rette modellen for menneskelig atferd. Ønsker vi å forstå hva som påvirker og styrer menneskets atferd og beslutninger må vi derfor lære:

 ” hvordan psykologiske, sosiale og antropologiske forhold styrer vår atferd og hvordan disse blir formet gjennom arv, miljø, læring , modning og situasjonen. “

Selv om de ulike fagdisiplinene er uenige om mange ting, er de likevel ikke bare enige om ovenstående modell, men de er også alle enige om at mennesket utvikler seg på flere områder parallelt:

 • Det sosiale området
 • Det intellektuelle området
 • Det emosjonelle området
 • Det språklige området
 • Det kulturelle området

En annen lignende modell er den økologiske utviklingsmodellen (micro-, messo-, exo- og makrosystemet) som forklarer oss hvilken påvirkning omgivelsene våre har for vår atferd.

Du leser nå artikkelserien: Atferd

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << SosialantropologiArv og miljø >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Menneskelig atferd
 • Atferdsteorier : Teorier som forklarer menneskelig atferd
 • Psykologi
 • Sosiologi
 • Sosialantropologi
 • Atferd = Arv + miljø + læring + modning + situasjon
 • Arv og miljø
 • Sosialiseringsprosessen
 • Læring
 • Menneskelig modning
 • Situasjonsbestemt atferd : – Situasjonen avgjør adferden
 • Behov
 • Motivasjon (motiv)
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.