Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 22 artikler om HMS og intern kontroll

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

hms-prosessen

HMS og HMS-ledelse er en form for endringsledelse:

”…hvor HMS skal forbedres i henhold til gitte utviklings- og forbedringsmål” (Karlsen 2009:32).

Disse målene kan bl.a. gjenfinnes i Internkontrollforskriften av 1997, men også bedriftene selv kan sette egne lokale mål.

Fellesnevneren er at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ofte er planlagte endringer. HMS følger altså en såkalt teleologisk modell, og utvikler seg i form av en planlagt endringsprosess. Det er her tale om en type endring som skjer fordi en virksomhet står overfor noen problemer, setter seg spesifikke mål for å løse disse og iverksetter tiltakene. På denne måten skjer det en endringsprosess fordi en eller flere endringer antas å gi et nytt og ønskelig mål (Jacobsen 2004:20). 

hms-endringsledelse

Første fase – behovserkjennelse

Første fase i en slik planlagt endringsprosess omhandler oppdagelsen av at status quo ikke er tilfredsstillende. Eksempelvis finner man at det i en virksomhet eksisterer store avvik i forhold til gjeldende sikkerhetsstrategier. Dette avviket kan være definert av virksomheten selv, eller utgjøre et gap i forhold til gjeldende lovgivning. Det erkjennes med andre ord at man står overfor et eller flere problemer, og det foretas en vurdering av hva man ønsker å bevege seg i retning av: et mål. Målet kan være satt av virksomheten selv, eller påtvunget av tilsynsmyndighetene.

Andre fase – endringsmål og -strategi

I andre fase implementeres tiltakene som skal føre til det nye målet. Det kan iverksettes en rekke ulike tiltak, for eksempel nye sikkerhetsrutiner og kurs i hvordan å redusere risikonivået i virksomheten. Dersom problemet omhandler et høyt forurensningsnivå, kan tiltakene innrettes mot områder som reduserer dette- for eksempel innføring av nye og bedre rutiner for avfallsbehandling.

Tredje fase – avviksanalyser og evaluering

Tredje fase søker å evaluere om tiltakene har ført til det ønskede målet. Har tiltakene man iverksatte ført til måloppnåelse? Dersom ja, kan man søke å stabilisere endringen, for slik å forsterke den. Likevel er det ofte nødvendig å reflektere over både virkemidlene man brukte, samt den nye status quo. Ofte vil nye målområder vokse naturlig frem, eller man ser en enda mer effektiv måte å utnytte dagens situasjon på. I tillegg pålegger internkontrollforskriften av 1997 virksomhetene å drive med et kontinuerlig forbedringsarbeid. Summa summarum, er det nødvendig med en ny søke- og samhandlingsprosess. Denne vil på sin side resultere i nye målsettinger, iverksetting av nye tiltak og en påfølgende evaluering av virkemidler og måloppnåelse (Jf. Jacobsen 2004:20). Som modellen viser, så blir endringsprosessen både systemisk og sirkulær. I tillegg er den også kontinuerlig Som man kan se er med andre ord HMS et fenomen som endres i form av planlagte endringsprosesser, men hvor det foregår en vekselvirkning mellom ideologi, teori, samfunnsmessige institusjoner og ikke minst praksis. 

Suksessfull gjennomføring av HMS arbeidet krever derfor at HMS utfordringene angripes med ledelsesfilosofien og verktøyene vi med en fellesbetegnelse kaller for endringsledelse, og som jeg har skrevet en egen artikkelserie om.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/184490/Vedelden%2c%20Nina.pdf
Du leser nå artikkelserien: HMS og intern kontroll

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Helse, miljø og sikkerhet (HMS)Hva er intern kontroll? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • HMS som en endringsledelse prosess
 • Hva er intern kontroll?
 • Varsling
 • Økonomiske kontrollområder
 • Lovfestede HMS krav
 • Hva innebærer dette i praksis?
 • Krav til HMS dokumentasjon
 • Overordnet mål for HMS-arbeidet
 • Organisering og ansvarsfordeling
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Forebygging og utbedring
 • Tilsyn og gjennomgang
 • Arbeidsmiljøutvalg og evt. underutvalg
 • Sykefravær
 • Bedriftshelsetjeneste (BHT)
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsplassen
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Medarbeidersamtale
 • Sikkerhet – drift og vedlikehold
 • HMS-gjennomgang
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.