Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Likviditets analysens formål er å kartlegge analyseobjektets evne til å betjene sine løpende betalingsforpliktelser, men det må samtidig presiseres at god lønnsomhet ikke nødvendigvis betyr at bedriften har god likviditet.

Det er ingen naturlig sammenheng mellom lønnsomhet og likviditet.

Likviditetsanalysen skal også klargjøre om det er sannsynlig at selskapet kan risikere å gå konkurs på grunn av manglende likviditet på kort sikt.

Analysen av kortsiktig risiko vil basere seg på følgende tre analyseverktøy:

 • Analyse av gjeldsdekning i balansen ved hjelp av forholdstall
 • Analyse av gjeldsdekning gjennom kontantstrøm
 • Analyse av forfallsstruktur inkludert finansielle covenants

For å kunne foreta en likviditets analyse er det imidlertid påkrevd med mindre omorganiseringer av balansen, hvor analyseobjektets omløpsmidler blir omgjort til likvide midler. Ikke alle omløpsmidlene lar seg gjøre om til likvide midler umiddelbart, vi må derfor skille mellom forskjellige gruppere av omløpsmidler. Vi skiller her normalt mellom:

 • “mest likvide omløpsmidler”
 • “minst likvide omløpsmidler”

Med mest likvide omløpsmidler mener vi omløpsmidler som i løpet av et kvartal kan omgjøres til likvider:

 • Kontanter (kasse)
 • Bankinnskudd og kassekreditt
 • Kortsiktige aksjer og andre verdipapirer
 • Kundefordringer
 • Andre kortsiktige fordringer

Med minst likvide omløpsmidler mener vi omløpsmidler som ikke kan gjøres om til likvider i løpet av et kvartal. Normalt vil dette omfatte omløpsmidler som:

 • Varelager (råvarelager, mellomlager og ferdigvarelager)
 • Forskuddsbetaling til leverandører
 • Sikkerhet for leveranser, garantiforpliktelser o.l.
 • Langsiktige fordringer og verdipapirer

Hvilke fordringer, aksjer o.l. som må anses som mest likvide og minst likvide omløpsmidler vil normalt fremgå av notene til årsberetningen.

Likviditetsgrad 1

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss