Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 3 av 8 artikler om Religion
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I de to foregående artiklene tok vi for oss begrepet religion, dens opprinnelse og betydning, samt hvordan den påvirker vår kultur og atferd. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på religionens betydning i ledelse og markedsføring.

Religionens betydning i ledelse

Selv om religion aldri bør brukes aktivt som en del av ledelsen av et selskap er spørsmålet om religion en viktig del av enhver leders hverdag. Ikke bare fordi mange ledere selv er personlig troende, men først og fremst fordi en stor majoritet av de ansatte og kundene er personlig troende og tilhører ulike trossamfunn.

Enhver enhver leder bør derfor kjenne essensen i alle de store verdensreligionene, slik at de er istand til å ta hensyn til dem når de skal ta sine beslutninger og gjøre dem om til operative handlinger. Dette for å sørge for at ingenting virksomheten gjør eller hva virksomheten ber sine ansatte gjøre strider mot deres tro.

Siden ikke alle ansatte tror på den samme religionen kan dette ofte bli en vanskelig prosess for å finne en felles minste multiplum alle kan enes om og som ikke støter noen troende, uansett hvilken religion de tilhører. I praksis blir dette et spørsmål om å finne gode løsninger for de religiøse ritualene de ansatte er pålagt å følge. Jo flere ulike religioner de ansatte tilhører, jo vanskeligere blir jobben.

De største religiøse problemene for en leder oppstår normalt når en virksomhet skal ekspandere til nye markeder som praktiserer en annen religion enn det de er vant til og som de selv praktiserer. Dette fordi virksomheten da plutselig må justere alt virksomheten gjør og sier til den gjeldende religionen i dette markedet. Mislykkes virksomheten med dette vil de også mislykkes å komme inn på dette markedet. Det viser et entydig erfaringsgrunnlag.

Den dominerende religionen

Alle samfunn og kulturer har en dominerende religion som skaper grunnverdiene og -normene i kulturen. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i den dominerende religionen på det markedet vi ønsker å etablere oss.

Start så med det enkleste som er å kartlegge hvilke helligdager, ritualer og seremonier de troende i denne religionen følger. I Norge som er ett kristent land feirer vi alle jul, nyttår, påske og pinse, samtidig som vi har fri hver søndag for å holde hviledagen hellig. 

I tillegg er det vanlig for selv de som ikke er så aktivt troende å markere den kristne for form:

 • Dåp
 • Konfirmasjon
 • Bryllup
 • Begravelse

Dette er de enkle tingene å kartlegge og ta hensyn til når man skal etablere seg i et marked med en annen kultur enn det man selv er vant til. Det som ikke er så enkelt er å skjønne på hvilken måte religionen har formet kulturens verdigrunnlag, lover, regler, normer, rollefordeling, artifakter og symboler. Dette tar tid og krever en dypere forståelse av kulturens innhold og praktisering av disse forholdene.

Hvor troende er de og hvor mange ulike religioner er representert?

Selv om det ikke er lov å spørre folk om deres religion eller hvor troende de er, må enhver fornuftig leder kartlegge hvilken religion de ansatte tilhører og avdekke hvor troende de er. Mange kaller seg f.eks. muslimer uten å be 5 ganger om dagen. Det samme gjelder kristne som ikke nødvendigvis går i kirka hver søndag og ber bordbønn. Siden det ikke er lov å pålegge de ansatte å svare på slike spørsmål gjennom et spørreskjema e.l. må dette gjøres indirekte.

Selv om enhver kultur domineres av en dominerende religion er det allikevel viktig at vi som ledere ikke bare tilpasser virksomheten denne kulturen, men alle de store verdensreligionene som er representert i arbeidsmiljøet. Dette fordi verden blir stadig mer globalisert hver dag, noe som betyr at stadig flere ansatte og kunder også over tid vil tilhøre stadig flere ulike religioner.

Tilpass arbeidsmiljøet etter religionene

Har virksomheten flere sterkt troende muslimer bør f.eks. virksomheten etablere et bønne rom for dem som de kan bruke i arbeidstiden til å be vendt mot Mekka, slik Koranen krever at de skal gjøre 5 ganger om dagen. Kantinen må også tilpasses, slik at maten de ansatte tilbys ikke strider mot mat og spisereglene til deres religion. For Hinduer er Kua et hellig dyr, mens muslimer ikke spiser svinekjøtt eller kjøtt som ikke er slaktet og tilberedt på korrekt måte.

Ikke promoter en bestemt religion

For å sikre et godt arbeidsmiljø med respekt for de ansattes personlige tro, bør lederen i størst mulig grad ikke promotere sin egen religiøse overbevisning. Lederen bør heller fokusere på å skape et åpen arbeidsmiljø hvor alle har respekt for hverandre, uavhengig av deres personlige tro. Deres religiøse tro bør være en personlig sak som ikke diskuteres eller promoteres på arbeidsplassen, da slike samtaler alltid vil skape splittelse og stereotypisering av arbeidsmiljøet. 

Religionens betydning i markedsføring

På samme måte som enhver leder må tilpasse selve virksomheten til de levereglene, normene og reglene som gjelder for religionene medarbeiderne tror på, må virksomheten og markedsførerne også alltid tilpasse markedsføringen sin til de gjeldende religionene i den kulturen de henvender seg til. Gjøres ikke dette vil resultatet lett bli katastrofalt på mange måter.

Et godt råd er Å ALDRI BRUKE RELIGION I MARKEDSFØRINGEN eller henvisninger til religiøse ting eller hendelser, da dette lett vil støte noen og bli misforstått eller mistolket. Se bare på hva som skjedde med den franske ukeavisen når de trykket en karraktur av Allah. De ble utsatt for ett attentat, hvor mange medarbeidere ble drept. Dette fordi det ikke er tillatt å prøve å komme med visuelle fremstillinger av Allah i følge islamsk tro. Hver derfor ekstremt forsiktig med bruk av religion, religiøse symboler, handlinger, begivenheter o.l. i all form for markedsføring og markedskommunikasjon.

Hva må kartlegges når religionens betydning skal vurderes?

Uavhengig om vi skal kartlegge religionens betydning i virksomhetens ledelse eller markedsføring, er det naturlig å starte med å kartlegge hva som er den eller de dominerende religionene i den kulturen virksomheten skal etablere seg i og markedsføre seg mot. 

Dernest er det naturlig å kartlegge hvor strenge de religiøse reglene i de dominerende religionene er og i hvilken grad medlemmene i denne kulturen praktiserer reglene. Husk også at det finnes ulike retninger av alle religioner.

Selv om både Norge og Italia er to kristne land, praktiseres kristendommen ikke likt blant de kristne i disse to landene. Dette fordi Italia er et katolsk troende land, mens Norge er et protestantisk troende land blant de kristne. Siden de katolske har en langt strengere og mer bokstavelig tolkning av Bibelen enn protestantene, blir resultatet to svært ulike kulturer, med svært ulikt syn på f.eks. ekteskap, skilsmisse, abort og homofili. Tilsvarende forskjeller i praktiseringen av de hellige skriftene religionen bygger på finner vi i alle religioner og gjør seg utslag i svært forskjellige kulturer, med svært forskjellige holdninger og leveregler enhver leder og markedsfører på ta hensyn til daglig for å lykkes å lede og markedsføre en virksomhet i dette markedet.

Foruten at vi må ta hensyn til hvordan de ulike retningene innen de ulike religionene gir seg utslag i svært ulik atferd, må vi også ta hensyn til hvor troende kulturen generelt er og hvor troende de ansatte og kundene spesielt er. Det er stor forskjell på folk. Noen er svært troende og praktiserer denne troen fult ut gjennom f.eks. å går i kirken hver søndag, be bordbønn og aftenbønn, mens andre aldri gjør noen av delene, men fortsatt kaller seg kristne. 

Jo mer praktiserende troende samfunnet, kundene og medarbeiderne er, jo viktigere er det også at vi legger vekt på å ta hensyn til religionen de tror på i alt vi gjør og sier. Ingen har noengang eller vil noengang vinne en krig mot Gud og folks personlige tro. Det eneste en leder og markedsfører kan gjøre er derfor å vise en åpen og ydmyk holdning til alle troende, uavhengig av hvilken religion de tror på. Alle må være like mye verdt for en leder og markedsfører, uavhengig av hvilken religion de personlig tror på for å få suksess over tid.

I de påfølgende artiklene vil vi ta for oss essensen i de store verdensreligionene og se litt nærmere på hvordan disse religionene påvirker og styrer de troendes liv, holdninger og atferd i det daglige.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Religion

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Religion (betydning for kultur og atferd)Hinduisme (Fakta, religion og atferd) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Religion (formål, betydning og opprinnelse)
 • Religion (betydning for kultur og atferd)
 • Religion (i ledelse og markedsføring)
 • Hinduisme (Fakta, religion og atferd)
 • Buddhismen (Fakta, religion og atferd)
 • Jødedom (Fakta, religion og atferd)
 • Kristendom (Fakta, religion og atferd)
 • Islam (Fakta, religion og atferd)