Endringsstrategier


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

endringsledelse

Planlagt endring kan gjennomføres på ulike måter – det finnes ikke bare en strategi eller en type lederstil. Ulike fremgangsmåter for å implementere en planlagt endring kan logisk nok gi ulike utfall av endringsprosessen.

Funksjonalistiske og meningsdannende endringsstrategier

Hvis målet er å skape bedre læringsprosesser og effektivitet kan teknisk-rasjonelle endringsstrategier, dvs. funksjonalistiske, strategier være nyttige.

Dette betyr strukturelle endringer. Graden av sentralisering kan endres til fordel for selvstyrte team, og dermed endres også maktstrukturene. Tekniskrasjonelle endringsstrategier anvendes ved forbedring av både effektivitet og produktivitet, hvor målet blir å finne den mest hensiktsmessige strukturen for å transformere bidrag til belønninger. Vanligvis er dette en toppstyrt endring, planlagt av lederne, ofte med bidrag fra konsulenter/eksperter.

For å oppnå suksess må det altså være en forbedring av kvalitet, produktivitet eller effektivitet. Fokuset på analyser og rasjonalitet er grunnlaget for disse strategiene, nemlig at det finnes en ”beste praksis”.

En av hovedutfordringene med en teknisk-rasjonell endringsstrategi er å etablere en ønsket atferd i den faktiske atferden. Her oppstår det ofte et gap. En av årsakene til dette er at det gjennom læringsprosesser blir skapt egne forventninger til atferd som kan avvike fra de formelle krav som kreves i organisasjonsstrukturen. Medlemmene vil ofte tilpasse seg egne forventninger, også definert som de sosiale virkelighetskonstruksjonene (Busch et al., 2007:235).

Meyer & Rowan (1977) påpeker at dette kan komme av at den normative (forventede) atferden kan være etablert for å sikre organisasjonen større legitimitet i omgivelsene, men den går på bekostning av effektiviteten. Den nyetablerte strukturen vil derfor ikke gi ”suksess”. I forkant av en teknisk – rasjonell endringsstrategi bør det foreligge en politisk prosess som inkorporeres i hele strategien, sammen med meningsdannende strategier, det vil si atferdsmessige endringer, når den nye strukturen skal begynne sitt virke.

Hvis de ansatte blir påført nye oppgaver eller ansvarsområder etter strukturendringen, kan det være hensiktsmessig å forberede endringen med atferdsmessige strategier i form av teamutvikling og utvikling av kognitive, emosjonelle og motivasjonsegenskaper. Dette øker sjansen for en vellykket implementering, dvs. en sterkere forankring, økt forpliktelse og læringsevne i det nye teamet. Skulle endringen kreve store atferdsendringer, er det bedre å bruke atferdsmessige strategier som hovedstrategi.

Ved bruk av en teknisk-rasjonell hovedstrategi vil sannsynligvis tidsaspektet være raskere, men det kan være nødvendig å bruke mer tid på å inkorporere ny atferd med nye stillingsforhold. Å stille krav til både økt effektivitet, legitimitet, fleksibilitet og et godt arbeidsmiljø, gir stor kompleksitet, og det er derfor som oftest nødvendig å ta i bruk ulike strategier.

En svakhet med forestillingen om at en kan endre en struktur med teknisk-rasjonelle strategier alene er å undervurdere viktigheten av samspillet mellom de ulike delsystemene i den konseptuelle foretaksmodellen. En påstand er at ”organisasjonsformen skapes gjennom kreative krefter” (Busch et al., 2007: 254).

På grunn av omgivelsenes høye endringstakt og organisasjonens unike egenart, må de tradisjonelle atferdsmønstre utfordres av nye, kreative tankemønstre. Som oppsummering så vil teknisk – rasjonelle endringsstrategier bygge på utførte systematiske kalkyler for å avdekke alle mulige konsekvenser på forhånd og for dermed å komme fram til beste metode. Virkemidlene er strukturendringer i transformasjonssystemet med etterfølgende atferdsmessige endringsstrategier. (Busch et al., 2007:255).

Strategi E og strategi O

Strategi E og O er to grunnleggende forskjellige endringsstrategier som ofte brukes, men når dette er sagt må det samtidig legges til at strategiene i praksis ofte vil overlappe hverandre.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg