agenturer.no

planleggingsfasen

Når beslutningen om å starte et eget selskap er truffet starter planleggings- og kapitaliseringsfasen. Første steg er planleggingsfasen som alt for mange tar alt for lett på. Det holder ikke å bare ha en plan som du halvveis tenker ut inne i hodet ditt. Planen må også konkretiseres på et stykke papir. Noe mange ikke gjør med katastrofale følger i mange tilfeller.

Prosessen fra planlegging til etablering av selskapet kan illustreres slik:

Hvorfor planlegge oppstarten?

Det er mange årsaker for hvorfor det er viktig å utvikle formelle skriftlige planer før man går til det skitt å etablere et selskap. Først og fremt tvinger planlegging oss til å tenke grundig og systematisk igjennom det vi skal begi oss ut på. Ved å sette tingene ned på et stykke papir blir det enklere å se hva som mangler, er dårlig gjennomtenk eller er motstridene. Noe som gir oss muligheten til å korrigere dette før vi starter etableringen av selskapet og forretningsideen.

Dessuten er det billigere å gjøre feilene på et stykke papir eller på dataskjermen, hvor vi kan gå tilbake og korrigere feilen, istedenfor i det virkelige liv hvor konsekvensene av dårlig planlegging og beslutninger kan bli katastrofale. Mange går derfor så langt som å si at halve hemmeligheten til suksess er å unngå å gjøre kjente feil. At ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på, er en annen faktor som taler for viktigheten av å planlegge oppstarten grundig før man starter etableringen.

Til slutt, men ikke minst, trenger vi en plan for å kunne vise potensielle investorer, leverandører, samarbeidspartnere og ansatte hva vi ønsker å etablere og hvordan denne prosessen vil forløpe, koste og hvor lang tid dette vil ta. Kun da kan vi gjøre oss noen forhåpninger om å få dem med på vårt lag.

Annonser

Hva må planlegges?

Planlegging av en ny virksomhet vil innebære mange ulike parallelle aktiviteter og prosesser. Hovedsakelig er det snakk om tre parallelle prosesser knyttet til tre områder:

  1. Planlegging og forberedelse av næringsaktiviteten
  2. Skaffe til veie nødvendig ressurser.
  3. Samhandling med omgivelsene

Her finnes det ikke en riktig fremgangsmåte som passer for alle. Uansett er dette ikke en prosess, men flere parallelle prosesser som må håndteres på en god måte for å komme i mål med etableringen.

Planleggingsprosessen starter med at vi tar utgangspunkt i listen vi lagde i reacher-fasen over våre kritiske suksessfaktor. Dette er de mest kritiske forholdene og utfordringene som entreprenøren må overvinne for å få suksess med sin forretningside.

Med dette utgangspunktet er utfordringen å lage en helhetlig oversiktsplan som vi kaller forretningsplanen. Et strategisk planleggingsdokument som viser hvilke mål virksomheten som helhet skal jobbe mot og hvordan disse målene skal nås, ut i fra et helhetlig perspektiv.

Forretningsplanen må ikke bare omhandle de kritiske suksessfaktorene, da disse kun er brikker i et større komplisert system vi kaller virksomheten. Et system som igjen må passe inn med virksomhetens omgivelser, også kalt markedssystemet, for at virksomheten skal bli en suksess.

Hvilke planer trengs?

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg