Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er interessekartets formål?

Et interessentkart er et analyseverktøy for å strukturere virksomhetens omverden gjennom å identifisere hvilke interessenter som har:

Interesse av å påvirke virksomhetens eksistens og videre utvikling

I denne sammenheng er vi ikke bare interessert i å identifisere hvem de er. Målet er å skaffe oss et helhetsbilde av hvem vi må ta hensyn til når beslutningen skal treffes, hvordan de vil reagere og hvordan vi må forholde oss til dem for å lykkes å bygge en god relasjon til denne interessenten. Interessentanalysen som leder frem til interessentkartet må fortelle oss:

 • hvilke interessenter må vi ta hensyn til og hvor viktige er dem? 
 • hvilke interesser de skal ivareta?
 • hvilket informasjonsbehov de har?
 • hvordan deres relasjon til virksomheten er idag?
 • hvilken relasjon ønsker vi å ha til dem?
 • hva kjennetegner dem ellers?

Målet er her å sørge for at vi vet så mye om interessentene som har interesse av å påvirke beslutningen vår til at vi kan utvikle tiltak som unngår at vi møter motstand fra dem når vi setter vår beslutning ut i livet.


Hva er en interessent?

Med interessent, også kalt stakeholder, menes (Kjær Hansen, 2006):

“ALLE BEDRIFTER, ORGANISASJONER, MYNDIGHETER, INTERESSEGRUPPER OG ENKELTPERSONER SOM VIRKSOMHETEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ER AVHENGIG AV, OG SOM OGSÅ DIREKTE ELLER INDIREKTE ER AVHENGIG AV VIRKSOMHETEN.”

Hvem som vil ha interesse av å påvirke en beslutning er situasjonsbestemt. Det vil si avhengig av situasjonen og hva slags beslutning som skal treffes. En lønnsøkning er ikke noe bare de ansatte er interessert i å påvirke utfallet av. En rekke interessegrupper vil her gjøre seg gjeldene og prøve å påvirke beslutningen i den ene eller andre retningen. F.eks. alt fra påvirkning fra fagforeninger, næringslivsorganisasjoner, skattemyndighetene til bransjen, media og aksjonærene i selskapet.

Hva er et interessentkart?

Et interessentkart er et analyse- og planleggingsverktøy som skal gi oss svar på:

 • Hva gjør virksomheten?
 • Hvilke interessenter blir berørt av det vi gjør?
 • Hvilken relasjon finnes mellom dem og hvor viktige er disse interessentene?
 • Hvilken form for kommunikasjon krever dette?

Et interessentkart er mye brukt i forbindelse med kommunikasjonsplanleggingen, da interessentkartet hjelper oss til å bli mer bevisste på hvem vi skal kommunisere med, om hva, og hvordan. Når dette er sagt må det samtidig legges til at dette er et universalt analyseverktøy som bør benyttes i all strategisk planlegging og i all strategisk beslutningstaking.

To typer interessentkart

Det finnes to typer interessentkart:

 • Overordnet kart for hele virksomheten: Identifiserer alle aktørene virksomheten har en relasjon med. Er et godt grunnlag for koordinert og helhetlig kommunikasjon og relasjonsbygging, og ikke minst for å lage en strategisk kommunikasjonsplan.
 • Kart for en konkret sak eller prosjekt, for enkeltavdelinger eller enkeltområder (som for eksempel et nettsted): Kartet kan bidra til å identifisere avdelingens interessenter, og/eller de aktørene vi bør informere og kommunisere med i en spesiell sak eller prosjekt, hvilken rolle aktørene spiller i forhold til saken/prosjektet, og hvilken form for kommunikasjon vi bør velge.

Det finnes flere typer interessentkart, fra de helt enkle og nokså primitive oversikter over hvem som blir berørt av det virksomheten gjør, til sammensatte kart med grupperinger og segmenteringer av de individer og grupper som påvirker eller påvirkes av virksomheten.

Enkelt interessekart

I interessentkartet settes virksomheten i sentrum, og berørte parter og andre relevante aktører grupperes rundt den etter deres forhold til virksomheten. Et eksempel på et slikt enkelt interessekart er vist under:

interessentkart

De interessentene som har mest direkte kontakt med virksomheten, har fått en litt kraftigere strek. Men det ligger til dels ganske ulike relasjoner bak pilene. Det kommer ikke fram i et så enkelt og primitivt kart. Det fungerer mer som et utgangspunkt for et reelt interessentkart, som angir typer av relasjoner.

Avansert interessekart

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss