Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 4 av 49 artikler om Innovasjonsledelse

Lese tid (240 ord/min): 7 minutter

Hva er en innovasjonsplan?

En innovasjonsplan er:

En langsiktig plan som angir hvilke innovasjonsmål bedriften skal nå ovenfor en definert målgruppe og hvilken innovasjonsstrategi som skal følges for å nå innovasjonsmålet, inkludert hvilke ressurser (tid, penger og kunnskap) som kan brukes på dette.

Å utvikle en innovasjonsplan innebærer å strukturere og systematisere organisasjonens tilnærming til innovasjon.

Hvorfor trenger virksomheten en innovasjonsplan?

Alle markeder, bedrifter, produkter og tjenester har en livssyklus, fra de først blir introdusert for markedet til de blir erstattet av et nytt. For å sørge for at virksomhetens produktsortiment og organisasjon ikke kommer i disharmoni med markedets behov, preferanser og forventninger trenger alle virksomheter en innovasjonsplan.

En langsiktig plan som skal sørge for at bedriften til enhver tid har de produktene, tjenestene og den verdiskapningsprosessen de trenger for å hevde seg i konkurransen i sitt marked. Et marked hvor de må omstille seg til stadig mer kravstore kunder, med stadig høyere forventninger til en lavere pris.

Planens viktigste dimensjon er derfor fremtiden. Innovasjonsplanen må angi:

 • hvilke typer innovasjoner trenger virksomheten å utvikle i planperioden for at virksomheten skal å være i harmoni med markedets behov, problemer, utfordringer, krav, preferanser og forventninger om fremtiden?
 • hvordan skal produktutviklingen legges opp for at virksomheten skal ha lønnsomme produkter som dekker kundenes behov, krav og forventninger. Med produktutvikling menes; “den totale prosess av strategi, organisasjon, konseptutvikling, teknisk utvikling og kommersialisering av nye produkter”.
 • hvordan skal organisasjonsutviklingen legges opp for at virksomheten som helhet skal være i harmoni med sitt markedssystem på en lønnsom måte og istand til å levere det verditilbudet virksomheten har lovet sine kunder. Med organisasjonsutvikling menes: “Prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene”

Hvem har ansvaret for innovasjonsplanen?

Å utvikle innovajonsplanen er innovasjonslederen sitt ansvar. En oppgave innovasjonslederen gjør sammen med i samarbeid med topp-ledelsen og styret i virksomheten.

Rammebetingelser (Tid, kompetanse og kapital)

Før vi kan starte på innovasjonsplanen må vi vite hvilke rammebetingelser innovasjonsplanen må holde seg innenfor.

Foruten at innovasjonsplanen må være en forlengelse av forretningsplanen (forretningsmål og forretningsstrategi), må den også forholde seg til de kritiske rammebetingelsene som gjelder for alle innovasjonsplaner. Disse rammebetingelsene er en angivelse av hvor mye ressurser som kan brukes på innovasjonssatsningen i form av:

 • Tid – vi trenger å vite hvor mye av arbeidstiden vi kan bruke på dette innovasjonsarbeidet.
 • Kunnskap – vi må vite hvilken kompetanse vi har til rådighet og hvor mye av denne kompetansen vi kan bruke i innovasjonsarbeidet. Mangler vi vesentlig kompetanse må vi finne ut hvordan vi kan skaffe oss denne kompetansen og hva dette vil koste.
 • Kapital – alt koster penger. Det er derfor ekstremt viktig å vite hvor mye penger vi kan bruke på innovasjonsarbeidet før vi setter oss noen konkrete innovasjonsmål og begynner å utvikle en strategi som skal vise hvordan målet skal bli nådd. Er kapitalen en mangel må vi samtidig kartlegge hvordan vi skal kunne få tak i kapitalen vi trenger til innovasjonssatsningen.

Vi trenger derfor å sette opp klare budsjetter, tids- og kompetanserammer som innovasjonsplanleggingen må holde seg innenfor.

Selv om det ikke er noen sammenheng mellom hvor mye penger vi bruker på innovasjon og innovasjonsresultatene vi får tilbake, sier det seg selv at jo mer tid, kompetanse og penger vi kan bruke på innovasjon jo større blir også sjansene for å komme opp med gode innovasjoner.

Hva skal en innovasjonsplan inneholde?

Det finnes ingen oppskrift for hvordan en innovasjonsplan skal bygges opp eller hva som skal være med i den. Jeg har laget en modell som tar utgangspunkt i modellen for strategisk planlegging for å skape et felles begrepsapparat for alle delene av virksomheten som må planlegge for å nå sine innovasjonsmål.

Innovasjonsplanleggingen kan deles i to planer:

 1. Innovasjonsplan (strategisk plan)
 2. Innovasjonsprogram (operativ plan)

Mens virksomhetens innovasjonsplan angir den strategiske kursen innovasjonsarbeidet skal ta, med konkrete mål for hvilke innovasjonsmål som skal nås og hvilke innovasjonsstrategi som skal følges for å nå målet, tar innovasjonsprogrammet for seg hvilke virkemidler, tiltak og handlinger som skal iverksettes det kommende året for å nå kortsiktige mål.

I denne artikkelserien tar vi ikke for oss innovasjonsprogrammet som er en handlingsplan for hva som skal gjøres det kommende året, men fokuserer heller på den grunnleggende innovasjonsplanen som trekker opp den strategiske kursen for innovasjonsarbeidet.

Planleggingsmodell

En innovasjonsplan bør innholde:

Rammebetingelser: En angivelse av hvor mye penger, arbeidstid og hvilken kompetanse som kan brukes på innovasjonsarbeidet for å nå innovasjonsmålet. Disse må avklares først, da disse rammebetingelsene danner grunnlaget for resten av innovasjonsplanen.

Visjon: En kvalitativ beskrivelse av hva som er virksomhetens “drøm om fremtiden” når det gjelder innovasjonsarbeidet. En angivelse av kursen for innovasjonsarbeidet de neste 5-20 årene. En visjon som bør være inspirerende og utledet av visjonen i forretningsplanen.

Innovasjonsmål: Visjonen må støttes av konkrete kvalitative- og kvantitative mål for innovasjonsarbeidet. Målene må gå over lang-, mellomlang- og kort sikt. F.eks. de neste 5, 3 og det kommende året. Målene må oppfylle kravene som stilles til et SMART – mål. Målene kan være knyttet til nye produkter, tjenester, prosesser, markeder eller forbedringer i eksisterende tilbud.

Målgruppe: En angivelse hvem som er målgruppen for innovasjonen. Dvs. hvem som skal dra fordelene av innovasjonsarbeidet som planlegges.

SWOT-analyse: Gjennomfør en SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) for å forstå organisasjonens nåværende posisjon, markedstrender og identifisere muligheter og trusler innovasjonsarbeidet skal prøve å utnytte og unngå. Teknologien er normalt den største innovasjonsdriveren. Det er derfor viktig at mulighetene de nye teknologiene gir for innovasjon.

Innovasjonsstrategi: En angivelse av hvordan innovasjonsmålet skal nås til planlagt tid og budsjett. Dette kan inkludere prioriterte innovasjonsområder, som teknologisk utvikling, kundesentrerte løsninger eller bærekraft. Dette kan inkludere:

 • Kjerneinnovasjon: Forbedre eksisterende produkter, tjenester og prosesser.
 • Radikal innovasjon: Utforske helt nye markeder og teknologier.
 • Disruptiv innovasjon: Utvikle produkter eller tjenester som kan erstatte eksisterende løsninger i markedet.

Organisatoriske rammer: En angivelse av hvem som skal være innovasjonsleder og hvilke styringsmekanismer som skal tas i bruk for å overvåke fremdriften.

Organisasjonskultur: Hvordan skal virksomheten skape en organisasjonskultur som fremmer kreativitet, innovasjon, ekspremtnering og risikotaking. Dette kan inkludere utvikling av felles verdier, belønningssystemer for innovasjon og tiltak for å redusere frykt for å feile.

Kompetanseutvikling: En angivelse av hvordan de virksomheten skal heve kompetansen til sine ansatte for å forbedre sine innovasjonsevner. 

Belønningssystem: Implementer insentivordninger for å belønne innovativ tenkning og suksessfulle innovasjoner.

Innovasjonsprosessen: Etabler mekanismer for å samle inn ideer fra ulike kilder, inkludert ansatte, kunder, partnere og konkurrenter. Utvikle kriterier og prosesser for å evaluere og velge de beste ideene for videreutvikling. Implementer en strukturert tilnærming for å utvikle, teste og iterere på ideer. Dette kan inkludere bruk av prototyper, pilotprosjekter og kundetesting.

Implementering og skalering: Utarbeid planer for implementering av vellykkede innovasjoner, inkludert tidslinjer, ressursallokering og ansvarsfordeling. Utvikle strategier for å skalere vellykkede innovasjoner til bredere bruk i organisasjonen eller på markedet.

Budsjett: Sett av nødvendige budsjettmidler for innovasjonsprosjekter. Dette kan inkludere forsknings- og utviklingsmidler, samt midler til pilotprosjekter og eksperimentering.

Kontroll og evaluering: En angivelse av hvordan innovasjonsarbeidet løpende skal kontrolleres og evalueres. Sett opp nøkkelindikatorer (KPIs) for å måle fremdrift og suksess av innovasjonsinitiativene. Gjennomfør regelmessige evalueringer for å vurdere hva som fungerer og hva som kan forbedres, og implementer lærdommer i fremtidige innovasjonsprosjekter.

Kommunikasjon og engasjement:  Sørg for at alle i organisasjonen er informert om innovasjonsmålene, strategiene og fremdriften. Del organisasjonens innovasjonshistorier og suksesser med eksterne interessenter, inkludert kunder, partnere og media, for å bygge et positivt omdømme.

En veldefinert innovasjonsplan hjelper organisasjoner med å navigere kompleksiteten i innovasjonsprosessen og maksimere sannsynligheten for suksess. En godt utformet innovasjonsstrategi gir organisasjonen en klar retning og rammeverk for å drive frem innovasjon på en systematisk og effektiv måte, noe som bidrar til å oppnå langsiktig suksess og bærekraftig vekst.

Innovasjonsprogram

Som tidligere påpekt må ovenstående modell som angir den langsiktige kursen støttes av et innovasjonsprogram som angir hvilke virkemidler, tiltak og handlinger som skal iverksettes det kommende året for å nå årets innovasjonsmål.

Dette programmet er en handlingsplan som koordinerer alle enkelttiltakene som skal iverksettes for å sikre et ønsket sluttresultat. Her setter vi alle enkelttiltakene inn i en matrise med:

 • aktivitetsmål som forteller hva som skal oppnås med tiltaket (effekten av tiltaket)
 • en tidsplan som forteller når tiltaket skal iverksettes og være sluttført
 • et budsjett som forteller hvor mye penger som kan brukes på dette enkelttiltaket
 • en angivelse av hvem som har ansvaret for at tiltaket blir gjennomført i tide med ønsket sluttresultat
 • en angivelse av hvordan vi skal kontrollere og evaluere om tiltaket nådde sine mål

De bedriftene som allerede praktiserer balansert målstyring bør inkludere innovasjonsmålet, -strategien og -tiltakene til den enkelte som jobber med innovasjon som en del av selskapets og den enkeltes målkort og strategikart. Det vil si at vi bryter ned det overordnede målet for bedriften ned til konkrete del-mål for hver enkelt avdeling og individ i organisasjonen, med et strategikart som forteller hvordan målet skal nås. På denne måten får alle konkrete innovasjonsmål å jobbe mot. Mål som blir regelmessig målt, evaluert og justert i takt med medarbeidernes prestasjoner. Dette er et effektivt hjelpemiddel for å stimulere til økt medarbeiderdrevet innovasjon i virksomheten.

Situasjonsanalyse

Før det er mulig å lage en innovasjonsplan med et innovasjonsprogram må vi vite hva som er dagens situasjon, hvor problemene ligger, hva kundene ønsker, hva som er mulig å gjøre idag og hvordan såvel kundenes som vår egen organisatoriske behovstilfredsstillelse, problemer, holdninger, preferanser, krav, forventninger og kjøpsprosess vil utvikle seg i årene som kommer. 

Dette krever at vi gjennomfører er en grundig situasjonsanalyse som inkluderer alle interessentene i markedssystemet for å avdekke markedsmulighetene og en analyse av hele verdikjede-systemet til virksomheten for å avdekke hvor behovene og problemene internt i verdiskapningsprosessen ligger. Denne situasjonsanalysen danner så faktagrunnlaget for de beslutningene vi treffer i innovasjonsplanen.

I de påfølgende artiklene skal vi se litt nærmere på grunn komponentene i denne metodiske tilnærmingen til innovasjonsplanen og ikke innovasjonsprogrammet. 

Du leser nå artikkelserien: Innovasjonsledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Risikovurdering av intern og ekstern risikoInnovasjonsmål og innovasjonseffekter >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjonsleder
 • Intraprenør og Intraprenørskapsprosessen
 • Risikovurdering av intern og ekstern risiko
 • Innovasjonsplan
 • Innovasjonsmål og innovasjonseffekter
 • Innovasjonsstrategi
 • Make-or-buy strategi for innovasjon
 • Offensiv eller defensiv innovasjonsstrategi
 • Blått hav-strategi / Rødt hav-strategi
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Innovasjonsretning og styrke
 • Organisasjonsutvikling (OU)
 • Produktutvikling
 • Tjenestedesign
 • Åpen eller lukket innovasjonsprosess
 • Lukket innovasjon
 • FoU (Forskning og Utvikling)
 • Ledelsestyrt innovasjon
 • Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Innovasjonskultur
 • Innovativ organisasjonsstruktur
 • Incitament for å skape innovasjon
 • Kunnskapsdrevet innovasjon
 • Kunnskapsdeling
 • Arenaer for medarbeiderdrevet innovasjon
 • “Hit spots”
 • Kreativitet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • Divergent, konvergent og lateral tenkning
 • Åpen innovasjon
 • Behovsdrevet innovasjon
 • Brukerdrevet innovasjon
 • Co-creation (samskaping)
 • DART modellen og rammeverk for co-creation
 • 4 strategier for brukerdrevet og co-creation innovasjon
 • Plattformer for brukerdrevet innovasjon og co-creation
 • “Say, Do and Make” metoden for co-creation
 • AT-ONE metoden
 • ZMET (Zaltman metaphor elicitation technique)
 • Empatisk Design (Empathic Design)
 • Design Thinking (Designtenking)
 • Brukeropplevelse (UX – Design)
 • Brukergrensesnittdesign (UI – design) og brukervennlighet (usability)
 • Lean – Startup
 • Hvordan håndtere disruptiv innovasjon?
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Lanseringsstrategi
 • Spin-off
 • Agile utvikling og agile metoder
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.