Domene og webhotell fra OnNet.no

Et resultat av arv og miljø

Tenking utgjør en viktig del av hverdagen til de fleste av oss, men hvordan vi tenker endrer seg voldsomt fra vi blir født til vi dør. Siden tenking er nært knyttet til intelligens (IQ), emosjonell intelligens (EQ) og kreativitet er det åpenbart at måten vi tenker på er delvis genetisk bestemt, dvs. en egenskap vi arver fra vår far og mor. Når dette er sagt må det samtidig legges til at miljøet vi vokser opp, lærer og modnes i har minst like stor betydning. Vår tankeprosess er et resultat av både arv og miljø

Tankeprosessen vår må også ses i sammenheng med persepsjonsprosessen som forklarer hvordan vi velger ut, organiserer, tolker og husker et stimuli. Dvs. noe vi ser, hører, lukter, smaker eller føler. 

Siden vi lærer av våre feil og suksesser er måten vi tenker på ikke bare et resultat av hva vi har lært på skolen og gjennom vår sosialisering siden vi ble født, men også et resultat av vårt erfaringsgrunnlag. En rekke faktorer spiller derfor inn når vi skal forklare vår tankeprosess.

Definisjon

Tanker eller tenking er:

“en mental prosess som tillater individer å modellere verden og hanskes med den effektivt gjennom å følge objekter, planer, slutninger eller begjær.”

Selve begrepet tenkning kan defineres slik:

“en indre aktivitet der en manipulerer med indre representasjoner (forestillinger, begreper og symboler) for ytre ting og hendelser.”

Ord som refererer til lignende konsepter og prosesser er kognisjon, bevissthet, ideer og fantasi. Den tankemessige utviklingen tar for seg:

menneskets tenkning og evnen det har til å løse problemer av alle slag.

Det handler om hvordan våre erfaringer og kunnskap blir et nyttig redskap i de daglige gjøremålene. Iblant blir dette også kalt den kognitive eller den intellektuelle utviklingen, og i faglitteraturen vil du se at disse benevnelsene blir brukt om hverandre.

Tankeprosessen – en skapende prosess

Tenkning er en skapende prosess som gjør oss i stand til å “billedlig gjøre” ting. Dette er en genetisk egenskap som har gått i arv i hundrevis av generasjoner, og som gjør det mulig for oss å “tegne” egne bilder eller låne andres og fargelegge dem på vår måte.

Hjernens funksjonelle “krefter”

Hjernens funksjonelle “krefter” når vi snakker om tenking kan deles inn i tre stadier:

  • differensiering
  • eksperimentering
  • teoridannelse

Differensiering

Det første stadiet  består i å erkjenne tingen slik den befinner seg i det ytre miljøet i naturlig eller tenkt tilstand. Vi erkjenner tingens eksistens og leter etter likheter og forskjeller i form av tall, fakta, kjensgjerninger osv. Tingenes egenskaper definerer dem og skiller dem fra hverandre. Det er dette som kalles differensiering. Differensiering bygger på persepsjoner (sansemessige iakttakelser) og sansefornemmelser, altså det som øyet ser, nesen lukter osv.

Det eksperimenterende intellekt

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss