Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Begrepene økonomi og økologi kommer fra det greske ordet Oikos – som betyr hus, husholdning og jorden vår.

Økonomi er læren om:

«Å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte for å tilfredsstille menneskelige behov»

Økologi er læren om:

«Hvordan sammenhengene i naturen påvirker hverandre»

I Systemanalytisk Verdiledelse står begge begrepene sentralt, da god økonomi ikke må gå på bekostning av god økologisk utnyttelse av ressursene, hvis grunnlaget for god økonomi ikke skal forsvinne i fremtiden.

Mens vi frem til 1990-årene kun var ute etter å oppnå en god økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, er fokuset idag rettet mot hvor god økonomisk utnyttelse som er mulig å få til uten at den økologiske balansen i naturen endres. Dette kalles “bærekraftig utvikling”, er det overordnede målet på makronivå innen ressursperspektivet til Systemanalytisk Verdiledelse.

Økologiens betydning for økonomien

Blir de økonologiske sammenhengene brutt, får dette store negative konsekvenser for den økonomiske utviklingen i samfunnet.

For at det skal være mulig å produsere og forbruke økonomiske goder, er man avhengig av at det finnes tilgjengelige naturressurser som kan utnyttes i produksjonsprosesser til å skape økonomiske goder.

Forurenser vi havet eller fisker for store kvanta, ødelegger vi grunnlaget for fremtidig fiske. Hogger vi ned all regnskogen eller dreper den med forurensning, ødelegger vi samtidig den viktigste oksygenkilden på jorden og all grunnlag for liv og økonomisk aktivitet. Vi kan derfor slå fast at det er en nær sammenheng mellom økonomi og økologi. Denne nære sammenhengen mellom økonomi og økologi, gjør at ressursforvaltning blir stadig viktigere både globalt, nasjonalt og regionalt.

Målet er å få til en balansert utvikling mellom miljø, ressurser og økonomi. Kun en rimelig balanse mellom økologisk og økonomisk utvikling gir det vi kaller en bærekraftig utvikling.

Men hva er økonomi ?

Overstående standarddefinisjon definerer økonomi som å utnytte tilgjengelig ressurser for å tilfredsstille menneskelige behov. For at denne definisjonen skal gi noen mening, må følgende nøkkelbegreper i definisjonen defineres:

  • Hva menes med «tilgjengelige ressurser?
  • Hva er «menneskelige behov»?

Tilgjengelige ressurser

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg