Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 17 av 26 artikler om Sekundærdata

Når det gjelder den kommunale planleggingen finnes det store forskjeller fra kommune til kommune. Dette fordi kommunene står relativt fritt til å velge hvilke områder de ønsker å engasjere seg i. Denne fremstillingen kommunal planlegging må dermed bli noe overfladisk.

Innholdsfortegnelse

Kommuneplan

Planloven pålegger alle kommuner å utarbeide en kommuneplan som skal bestå av to deler; en langsiktig og en kortsiktig plan. Kommuneplanen skal legges til grunn ved planlegging og utbygging i kommunen. Kommuneplanen er derfor et meget viktig dokument for kommuneforvaltningen. I likhet med andre viktige forvaltningsplaner, skal planen utarbeides i så nært samarbeid som mulig med berørte parter. Planutkastet skal også forelegges fylkeskommunen, og legges ut til offentlig ettersyn på samme måte som reguleringsplanen. Kommuneplanen blir endelig godkjent av kommunestyret. Minst en gang i hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet for å se om det er nødvendig med endringer i den.

Langsiktig plan

Den langsiktige planen omfatter forhold som f.eks.:

 • Mål for utviklingen i kommunen
 • Retningslinjer for de kommunale sektorenes planlegging
 • En arealplan med oversikt oversikt over utnyttelsen av grunnarealene i kommunen, med angivelse av bl.a. områder for bebyggelse, landbruk, natur, friluftsliv og viktige trafikklinjer.

Kortsiktig plan

Den kortsiktige delen av kommuneplanen skal bestå av et samordnet handlingsprogram for de kommunale sektorenes virksomhet de nærmeste årene. Programmet vil ofte gi en prioritering av kommunale utbygningstiltak, f.eks. skoler, veier, idrettsanlegg, parker, kirker, barnehager o.l.

Reguleringsplanen

Alle kommuner har plikt til å utarbeide reguleringsplaner for områder hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeid. Reguleringsplanen er bindende og griper derfor sterkt inn i den enkelte grunneiers disposisjonsrett. Det er kun gjennom reguleringsplanen at konflikter om hvordan kommunens arealer skal brukes kan bli avgjort. Planlovens Kap. VII fastsetter ganske detaljert hva reguleringsplanen skal inneholde og utarbeides.

Sektorplaner

I likhet med de øvrige nivåene i forvaltningen utarbeider også kommunene en rekke sektorplaner. De kommunale sektorplanene vil ofte være en deltaljert beskrivelse av ulike deler av kommuneplanens innhold.

Årsbudsjett og langtidsbudsjett

Alle kommuner har plikt til å utarbeide årsbudsjetter og et langtidsbudsjett, samt den tidligere nevnte rullerende økonomiplanen.

Du leser nå artikkelserien: Sekundærdata

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Fylkes-kommunal forvaltning og -planleggingStatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Dokumentanalyse / Innholdsanalyse
 • Kvalitativ metasyntese
 • Interne informasjonskilder
 • Eksterne informasjonskilder
 • Bruk av prosessdata i forskning og situasjonsanalyser
 • Hvilken informasjon kan vi nyttiggjøre oss av?
 • Potensielle feilkilder ved prosessdata (byttemodellen)
 • Internett som informasjonskilde
 • Bøker som informasjonskilde
 • Dagspressen i Norge
 • Fjernsyn som informasjonskilde
 • Radio som informasjonskilde
 • Sekundærdata fra forvaltningen
 • Informasjon fra statsforvaltningen
 • Fylkes-kommunal forvaltning og -planlegging
 • Kommunal forvaltning og -planlegging
 • Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)
 • Konkurrentinformasjon fra Brønnøysundregistrene
 • Bruk av rettskilder i en eksplorerende fase
 • Skrevne rettsregler/lover
 • Sedvanerett
 • Rettspraksis
 • Forvaltningspraksis
 • Juridisk teori
 • Andre informasjonskilder
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.