Domene og webhotell fra OnNet.no

Siden styret er selskapets øverste beslutningsorgan har styret den viktigste rollen i styringen og kontrollen av selskapet. Av den grunn er eierne av selskapet alltid opptatt av å sikre seg kontroll over styret for å fremme og ivareta sine interesser og mål. Vi skal her se litt nærmere på hvordan styret velges.

Innholdsfortegnelse

Krav til styremedlemmene

Loven sier at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i riket (Norge), med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Dette gjelder ikke statsborgere som bor i et land som er en del av EØS avtalen.

Dernest er det et krav at vedkommende er myndig og at vedkommende IKKE er satt i konkurskarantene. Dette er de eneste kravene loven stiller til styremedlemmene.

Hvem velger styret og styremedlemmene?

I utgangspunktet er det eierne (aksjonærene) i fellesskap som velger styret i et aksjeselskap, jf. aksjelovens bestemmelser. I praksis vil dette si at styremedlemmene velges på den årlige generalforsamlingen i et aksjeselskap,  mens selskapsmøte velger styret i ansvarlige selskaper. I offentlige etater velges styremedlemmene av det overordnet myndighetsorganet. I større selskaper hvor de ansatte også har rett til å ha en representant i styret, velger de ansatte selv hvem som skal representere dem i styret.

I familiebedrifter og småbedrifter hvor det er grunderen selv som er hovedaksjonær og daglig leder i selskapet, er det eieren (grunderen) selv som avgjør hvem som skal sitte i styret når generalforsamlingen avholdes.

Valgkomite

Store bedrifter har ofte kompliserte valgordninger. Generalforsamlingen velger bedriftsforsamling, som så velger styret. I praksis er det ofte valgkomiteene for de to nivåene, gjerne med overlappende medlemmer, som reelt foretar valget. Valgkomiteene kan være enda snevrere sammensatt enn styrene selv. Typiske valgkomitémedlemmer sitter i en rekke styrer og har svært lik bakgrunn. Arbeidsmetoden blir gjerne at «noen av oss har snakket sammen». Det hele blir i kretsen, og produserer på den måten innavl (Sørheim, 2001).

Administrerende direktør og styreleder blir sentrale premissleverandører i valgprosessen. Ikke sjelden møter de i valgkomiteen, formelt eller uformelt. Noe som gjør at deres vurderinger av styrekandidatene og bedriftens behov lett får dominere. Et slikt system er lite egnet til å fremme fornyelse eller rekruttering av folk med evne og styrke til å endre det etablerte og fremme innovasjon (Sørheim, 2001).

En enkel forbedring ville være å innhente alle styremedlemmenes vurderinger av sin egen og kollegenes innsats. Noen reagerer på slike eksplisitte evalueringer, de kan bli nærgående. Men det kan gi et sunnere og mer etterprøvbart system. I den internasjonale debatten er «transparency», gjennomsiktighet, blitt et viktig begrep. Man sitter ikke i bedriftsstyrer for hyggens skyld. Styret har ansvar for å forvalte bedriftens verdier og framtid. Da er det viktig å sørge for at den lærings- og erfaringskompetanse styret har utviklet, blir formidlet presist, saklig, åpent og etterprøvbart til det organ som har ansvaret for å velge styret. Når styrelederen og/eller direktøren alene formidler erfaringer og vurderinger, og dette formidles muntlig og ukontrollerbart, er det stor fare for at subjektive sympatier og antipatier blir dominerende (Sørheim, 2001).

Skal man oppnå større bredde og mer allsidig rekruttering, er valgkomiteene et godt sted å begynne. Valgkomiteene bør selv være bredere sammensatt, og de må pålegges mer grundig og etterprøvbar saksbehandling. Bedriftsforsamling/representantskap bør ta mer reelt ansvar både for saksbehandling og for resultat, og ikke passivt strø sand på valgkomiteens forslag (Sørheim, 2001).

Styret velges gjennom avstemning

Selve valget av styremedlemmene skjer gjennom en avstemning på generalforsamlingen eller selskapsmøte, hvor aksjonærene/eierne stemmer etter hvor stor eierandel de har. De som kontrollerer over 50% av aksjene kan derfor i prinsippet velge minst 50% av styremedlemmer. 

Dette gjelder bare hvis det ikke finnes spesielle regler i vedtektene til selskapet som angir:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss